Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Об’єкти та суб’єкти цивільного права.

Цивільно правові відносини – це суспільні відносини, урегульовані нормами цивільного права, учасники яких є носіями цивільних прав і обов’язків.

Об’єктами цивільних правовідносин є матеріальні і нематеріальні блага, а саме: речі, гроші, цінні папери, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація та ін.

Речі – це всі предмети матеріального світу, що здатні задовольняти певні потреби людей і щодо яких можуть виникати цивільні права і обов’язки.

Речі поділяються на такі види:

 1. засоби виробництва (сировина, паливо) та предмети споживання (одяг, продукти харчування);
 2. речі, що перебувають в цивільному обороті; речі, обмежені в цивільному обігу ( зброя, деякі ліки); речі. Вилучені з обороту ( наркотичні речовини);
 3. індивідуально визначені (картина художника), які є незамінними та родові  (цукор, борошно), які є замінними;
 4. неподільні та подільні;
 5. головні та належні до них ( скрипка і футляр);
 6. рухомі та нерухомі;
 7. продукція, плоди і доходи;
 8. гроші та цінні папери.

Суб’єктами цивільно – правових відносин є фізичні та юридичні особи, які вступають між собою в цивільно – правові відносини з приводу майна та особистих немайнових благ. В окремих випадках суб’єктом можуть бути держава, АР Крим, територіальні громади, іноземні держави.

Фізичні особи, як суб’єкти цивільних правовідносин, мають певні властивості: фізичні ( вік, стан здоров’я), соціальні (мають свідомість, соціальний досвід), правові (правоздатність, дієздатність, деліктоздатність).

Згідно з ЦКУ громадяни можуть мати майно в особистій, приватній власності, право користуватись жилими приміщеннями, успадковувати і заповідати майно, обирати рід занять, місце проживання та ін.

Громадяни мають право вступати у цивільні правовідносини в повному обсязі з настанням повноліття (18 років ), або з моменту одруження. Неповнолітні, віком від 14 до 18 років, вправі укладати угоди тільки за згодою своїх батьків чи усиновителів, піклувальників. Неповнолітні, які не досягли 14 років, учиняють лише дрібні побутові угоди. Всі інші  – укладають батьки або опікуни. Іноземці та особи без громадянства користуються тими ж правами, що і громадяни України.

Юридична особа – це організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділяється юридичною правоздатністю і дієздатністю та може бути позивачем і відповідачем у суді.

Ознаки юридичної особи:

1. організаційна єдність ( має певну структуру, мету, керівництво і завдання);

2. наявність відокремленого майна;

3.  самостійна майнова відповідальність за укладені право                                                                          чини, борги та інші зобов’язання;

4. участь у цивільному обігу від свого імені ( має своє найменування і набуває прав та обов’язків визначених статут;

5.  здатність бути позивачем і відповідачем у суді.

Види юридичних осіб:

 1. в залежності від порядку створення: а) юридичні особи приватного права (створюються на підставі установчих документів); б) юридичні особи публічного права ( створюються за розпорядженням Президента, державних органів, органів місцевого самоврядування);
 2. у залежності від форм власності: приватні, комунальні, державні юридичні особи;
 3. у залежності від організаційно – правової форми:  а) товариства ( створюються шляхом об’єднання учасників які мають право брати участь у цьому товаристві, яке може бути підприємницьким та непідприємницьким).

Юридична особа вважається створеною з моменту її державної реєстрації.(ЄДРПОУ). Правосуб’єктність юридичної особи припиняється з моменту її ліквідації, або реорганізації ( злиття, приєднання, поділу).

загрузка...