Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік будівництва при підрядному і господарському способах проведення.

5.1Облік будівництва, яке виконують господарсь­ким способом

Будівництво здійснюють господарським або підрядним спосо­бом. Підрядний спосіб будівництва більш прогресивний, ніж госпо­дарський, бо його виконують спеціалізовані будівельні організації, які мають свої кадри будівельників, будівельні машини і ме­ханізми, практичний досвід роботи тощо. Проте підприємства вели­кий обсяг будівельних робіт виконують господарським способом.

По будівельно-монтажних роботах, які виконують господарським способом, забудовник обліковує витрати по кожному об’єкту. У ви­трати відносить: матеріали, заробітну плату (оплату праці), відраху­вання на соціальні заходи, витрати на експлуатацію будівельних ма­шин і механізмів, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати.

Будівельні матеріали відносять до витрат виробництва на підставі накладних або лімітно-забірних карток.

Облік будівельних матеріалів як придбаних, так і власного ви­робництва, а також устаткування, яке підлягає встановленню, провадять на субрахунку 204 «Будівельні матеріали». На ньому обліковують усі будівельні матеріали незалежно від подальшого використання їх у господарстві або реалізації. Тут обліковують та­кож садивний матеріал, призначений для закладання бага­торічних насаджень.

Обладнання, яке не потребує монтажу, на субрахунку 204 не обліковують, а відносять його вартість на рахунок 15 «Капітальні інвестиції». На цей рахунок записують витрати з придбання авто­мобілів, тракторів, комбайнів, обладнання, виробничого і госпо­дарського інвентаря тощо.

Обладнання, яке підлягає монтажу, списують з субрахунку 204 на рахунок 15 після здавання в монтаж (прикріплення до фунда­менту, підлоги, міжповерхове перекриття, укрупнене складання, Що підлягає оплаті згідно з розцінками на монтаж обладнання). Роботу з підготовки обладнання до монтажу – перевезення до місця встановлення, розпакування, складання, комплектування окремих його частин і перевірка обладнання — не вважають зда­чею обладнання в монтаж.

По статті «Заробітна плата (оплата праці)» показують за­робітну плату робітників, які безпосередньо зайняті на будівель­но-монтажних роботах, включаючи суми, нараховані за доставку Матеріалів від приоб’єктного складу до місця їх призначення.

На цю статтю не відносять суми заробітної плати (оплати праці) за роботи по спорудженню нетитульних пристроїв, поточ­ному ремонту основних засобів, благоустрою будівельного май­данчика; за роботи, пов’язані зі здачею об’єктів будівництва, та інші роботи, витрати на які входять до складу накладних витрат, а також заробітну плату (оплату праці) робітників, які зайняті на навантажувально-розвантажувальних роботах з доставки ма­теріалів до приоб’єктного складу, на обслуговуванні будівельних машин і механізмів тощо, що списується на собівартість відповідних запасів.

Первинний документ з обліку праці та її оплати в будівництві – це наряд на відрядну роботу. Нараховані суми оплати праці з на­рядів групують за витратами виробництва для віднесення на відповідні об’єкти будівництва, а також заносять у табель обліку робочого часу і підраховують у розрахунково-платіжній відомості належні суми для виплати працівникам.

В установленому порядку роблять нарахування на заробітну плату в Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимча­сової втрати працездатності і витратами, пов’язаними з наро­дженням і похованням, Фонд соціального страхування від нещас­них випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів обліковують на рахунку 15 на окремих аналітичних рахунках. Витрати бувають разові та поточні.

До разових витрат відносять: навантаження, розвантаження і транспортування машин, монтаж, демонтаж і випробування машин; спорудження і розбирання тимчасових допоміжних спо­руд для встановлення будівельних машин тощо. Ці витрати пов’язані з переміщенням механізмів з одного об’єкта на інший. Обліковують їх в окремій групі для рівномірного включення в собівартість робіт.

До поточних витрат належать: основна заробітна плата (оплата праці) робітників, які зайняті на обслуговуванні машин та їх управлінні, вартість електроенергії, палива, мастильних і допоміжних матеріалів, амортизація машин і механізмів, витрати на профілактичне обслуговування, ремонти машин, орендна плата за користування машинами та іншими ме­ханізмами тощо.

Разові витрати обліковують на окремому аналітичному рахун­ку і відповідними частинами щомісяця відносять на об’єкти, виходячи з термінів роботи машин на певному будівництві. Щомісячну суму витрат обчислюють за формулою:                                  Р х М1

С =

М

де С – сума разових витрат, які підлягають розподілу в поточному місяці; ;    Р- загальна сума всіх разових витрат;

М1 – кількість машинозмін, відпрацьованих у поточному місяці;

М – кількість машинозмін, які потрібно відпрацювати за пла-0ом на певному об’єкті.

Наведена формула показує, що спочатку встановлюють суму разових витрат на одну машинозміну і залежно від їх кількості визначають суму витрат, яку потрібно віднести на витрати виробництва за кожний місяць.

Щомісячну фактичну суму витрат по утриманню та експлуа­тації будівельних машин списують безпосередньо на відповідні Об’єкти будівництва на підставі первинних документів, а по тих Машинах і механізмах, облік витрат яких ведеться за видами або групами машин, – шляхом розподілу пропорційно кошторисній Вартості відпрацьованих машинозмін на відповідних об’єктах.

Приклад. У поточному місяці в експлуатації були розчиномішалки і фарбопульти. Кошторисна вартість машинозміни розчиномішалок – 60 грн, а фарбопультів – 5 грн. Фактичні ви­трати на експлуатацію цих машин становили 2970 грн. їх роз­поділяють між об’єктами відповідно до відпрацьованих машинозмін(табл. 11.10).

Для розрахунку загальну суму фактичних витрат ділять на планову і множать на кошторисну вартість роботи механізму на конкретному об’єкті. Наприклад, по об’єкту № 1 розчиномішалки відпрацювали 30 машинозмін, а фактичні витрати становили 1620 гривень.

По статті «Інші основні витрати» обліковують послуги власно­го і залученого транспорту для переміщення ґрунту і перевезення матеріалів від приоб’єктного складу до місця призначення; транс­портні роботи тракторів; послуги електростанцій, ремонтних майстерень, втрати від браку тощо.

Розмір послуг підраховують на основі відомостей розподілу.

Таблиця 11.10

Розподіл витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів

Механізми

Об’єкт 1 Об’єкт 2 Разом

Машинозмін

вартість, грн. машинозмін вартість, грн. машинозмін вартість, грн.

планова

фактична

планова

фактична

планова

фактична

Розчино-

мішалки

30

1800

1620

20

1200

1080

50

3000

2700

Фарбо-пульти 20 100 90 40 200 180 60 300 270
Разом X 1900 1710 X 1400 1260 Х 3300 2970

Витрати на створення тимчасових (нетитульних) споруд, пристроїв інвентарного характеру для будівництва обліковують окремо. До тимчасових (нетитульних) споруд відносять: навіси, сараї для об’єктів будівництва, убиральні, утеплені приміщення для робітників, огорожі, настили, перехідні мостики, сходи, хо­дові дошки, дрібні такелажні та монтажні пристрої, бункери для розчинів і т. д. Витрати на спорудження таких пристроїв обліко­вують по об’єктно або по групах однорідних об’єктів. У міру завер­шення робіт по вказаних об’єктах витрати на їх спорудженнях відносять на субрахунок 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» і обліковують по видах або однорідних групах за фактичною собівартістю. Погашення проводять щорічно виходячи зі встанов­леного строку їх експлуатації і залежно від тривалості проведення робіт. При визначенні розміру погашення враховують вартість ма­теріалів, які одержать від розбирання тимчасових об’єктів.

Витрати на будівництво гребель, дамб, каналів, зрошувальної і осушувальної мереж та інших водогосподарських споруд інвен­тарного характеру відносять до робіт по капітальному будівництву.

Аналітичний облік їх провадять по об’єктах, а всередині відкритих рахунків при здійсненні будівництва господарським способом – по статтях витрат.

Відображення операцій на рахунках по обліку будівництва господарським способом показано в таблиці 11.11.

Таблиця 11.11

Облік будівництва, яке виконується господарським способом

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн
дебет кредит
1 2 3 4
Придбано будівельні матеріали:
а) вартість ма­теріалів без ПДВ 205 «Будівельні матеріали» 631 «Розра­хунки з пос­тачальниками та підрядни­ками» 150 000
б) сума ПДВ (подат­ковий кредит) 641 «Розрахунки за податками» 631 «Розра­хунки з пос­тачальниками та підрядни­ками» 30000
Оплачено поста­чальнику за будівельні матеріали 631 «Розрахунки з постачальника­ми та підрядни­ками» 311 «Поточні рахунки в на­ціональній валюті» 180 000
Списано будівельні Матеріали на об’єкт будівництва 151 «Капітальне будівництво» 205

«Будівельні матеріали»

150 000
Нараховано оплату Праці будівельникам за будівництво об’єкта 151 «Капітальне будівництво» 661 «Розра­хунки за за­робітною пла­тою» 80000
Здійснено нарахування на оплату праці до Пенсійного фонду та інших соціальних фондів 151 «Капітальне будівництво» 65 «Розрахун­ки за стра­хуванням» 29500
Нараховано амор­тизацію машин і ме­ханізмів, що вико­ристовуються на

будівництві

151 «Капітальне будівництво» 131 «Знос ос­новних за­собів» 9000
Введено в експлуатацію об’єкт будівництва за фак­тичною собівартістю       (150 000 + 80 000 +

29 500 + 9000 = 268 500)

103 «Будинки та споруди» 151 «Капітальне будівництво» 268 500

5.2. Облік будівництва, яке виконують підрядним способом

Взаємовідносини між замовником і підрядником регламенту­ються договором підряду (контрактом). Він укладається між за­мовником і підрядником на весь період будівництва.

Учасники підрядного договору: замовник — визначає умови складання контракту, приймає закінчені роботи і здійснює опла­ту за них; підрядник – за обумовлену ціну виконує передбачені контрактом роботи, передає їх замовнику і одержує оплату за них.

Ціна контракту визначається сторонами за домовленістю і за­лежить від розміру витрат. Для визначення ціни використовують проектно-кошторисну документацію. Ціни в контракті можуть бути твердими та динамічними. Тверді ціни не змінюються протя­гом усього будівництва. Динамічні ціни коригуються в процесі виконання робіт з урахуванням рівня інфляції.

Терміни виконання робіт визначаються на підставі календарно­го плану будівництва. Вказуються конкретні дати початку робіт та здачі об’єкта в експлуатацію. Наприклад, виконання робіт почи­нається в травні 2005 р. і закінчується в листопаді 2005 р.

Розрахунки за виконані роботи здійснюють, як правило, у без­готівковій формі. Оплата може проводитися за повністю закінче­ний об’єкт або шляхом проміжних платежів за етапи, комплекси робіт, конструктивні елементи, окремі види робіт.

Матеріально-технічне забезпечення включає порядок забезпе­чення робіт будівельними матеріалами, конструкціями, устатку­ванням тощо.

Субпідрядні організації виконують спеціальні й окремі види робіт за домовленістю з генеральним підрядником, головним підрядником або замовником.

Під час будівництва підрядним способом витрати по статтях та елементах обліковує підрядник. Замовник приймає виконані робо­ти по акту приймання виконаних підрядником робіт (форма № КБ-2), який складають у двох примірниках — один для замовни­ка і один для підрядника, і відображає витрати по дебету субрахун­ку 151 «Капітальне будівництво» загальною сумою (табл. 11.12).

Таблиця 11.12

Облік будівництва, яке виконується підрядним способом

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4
Нараховано за виго­товлення проектно-кошторисної доку­ментації:
а) вартість Документації без ПДВ 151 «Капітальне будівництво» 631 «Розрахун­ки з постачаль­никами та підрядниками » 10000
б) сума ПДВ (подат­ковий кредит) 641 «Розрахунки за податками» 631 «Розрахун­ки з постачаль­никами та підрядниками » 2000
Сплачено за вико­нані роботи з роз­робки проектно-кошторисної докумен­тації 631 «Розрахунки з постачальника­ми та підрядни­ками» 311 «Поточні рахунки в на­ціональній ва­люті» 12000
Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн
дебет кредит
1 2 3 4
Прийнято будівельно-монтажні роботи (об’єкт будівництва) згідно з актами:
а) вартість робіт без ПДВ 151 «Капітальне будівництво» 631 «Розрахун­ки з постачаль­никами та підрядниками » 150 000
б) сума ПДВ (податко­вий кредит) 641 «Розрахунки за податками» 631 «Розрахун­ки з постачаль­никами та підрядниками » 30000
Сплачено підряднику за виконані будівельно-монтажні роботи (об’єкт будівництва) 631 «Розрахунки з постачальника­ми та підрядни­ками» 311 «Поточні рахунки в на­ціональній ва­люті» 180 000
Введено в експлуа­тацію об’єкт будівництва за фактичною собівартістю (10 000 + + 150 000 =

= 160 000)

103 «Будинки та споруди» 151 «Капіталь­не будівництво» 160 000

Облік розрахунків з підрядними організаціями ведуть на рахун­ку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Конт­роль за станом розрахунків здійснюють за кожним документом в розрізі організацій. На підставі актів на приймання будівельно-монтажних робіт складають проводку: дебет рахунку 15 і кредит рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Будівлі та споруди, які закінчені, приймає в експлуатацію, відповідно до затверджених правил, приймальна комісія

Комісія перевіряє готовність об’єкта до приймання в експлуа­тацію, якість виконаних будівельно-монтажних робіт, відповідність обладнання об’єкта і його вартості, передбаченої проектно-кошто­рисною документацією тощо. Приймання об’єкта в експлуатацію оформляють актом встановленої форми.

Якщо комісія вважає, що об’єкт не може бути прийнятні В експлуатацію, то це підтверджують мотивованими висновками і подають їх замовнику та генеральному підряднику.

Після введення в експлуатацію закінчених будівництвом будівель і споруд закривають відповідно і кошторисну документацію.

загрузка...