Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік цільового фінансування і цільових над¬ходжень

Цільове фінансування та цільові надходження складаються з коштів, які одержані підприємством на строго визначені цілі-Утримання дитячих установ, підготовка кадрів, науково-дослідні роботи, будівництво доріг, боротьба зі шкідниками рослин та за­хворюванням тварин тощо. Фінансування здійснюється за рахунок бюджету, коштів, отриманих від юридичних і фізичних осіб.

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень повинні використовуватися за призначенням відповідно до встановлених кошторисів. Нецільове використання коштів підлягає їх повер­ненню тим, хто вносив кошти.

Облік наявності та руху коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна ), ведуть на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільове надходження». По кредиту рахунку 48 відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування пев­них заходів, а по дебету – використані суми за певними напряма­ми, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат провадиться за їх призначенням та джере­лами надходжень.

Відображення операцій по цільовому бюджетному фінансуванню

Зміст господарських Кореспонденція рахунків
операцій дебет кредит
Отримано бюджет­не фінансування на будівництво дитячого комбінату 31 «Рахунки в банках» 48 «Цільове фінансу­вання і цільові надходження»
Відображено витра­ти на будівництво ди­тячого комбінату 15 «Капітальні інвестиції» 20 «Виробничі запа­си», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» , 66 «Розрахунки з оп­лати праці» та інші
Списано витрати на будівництво дитячого комбінату 48 «Цільове фінансування і цільові надхо­дження» 15 «Капітальні інвестиції»
Повернено бюджету невикористані суми 48 «Цільове фінансування і цільові надхо­дження» 31 «Рахунки в банках»
Зараховано на ба­ланс підприємства побудований дитячий комбінат 10 «Основні засоби» 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

Страхові резерви обліковують на рахунку 49 «Страхові резер-0И»- Рахунком 49 користуються підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками і у встановленому порядку формуються  страхові резерви.

Рахунок 49 кореспондує з рахунками 70  «Доходи від реалізації” 79 «Фінансові результати».

загрузка...