Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік додаткового капіталу

На рахунку 42 «Додатковий капітал» обліковують суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також суми до оцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб.

Рахунок 42 «Додатковий капітал» має п’ять субрахунків:

421«Емісійний дохід»;

422«Інший вкладений капітал»;

423«До оцінка активів»;

424«Безоплатно одержані необоротні активи»;

425«Інший додатковий капітал».

На субрахунку 421 обліковується різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій. Викуплені власні акції оприбутковують: дебет субрахунку 451 «Вилучені акції» і кредит рахунків ЗО «Каса» або 31 «Рахунки в банках». При перепродажу акцій: дебет рахунків ЗО або 31 на фактично одержану суму від продажу акцій, кредит субрахунку 451 на номінальну вартість проданих акцій і кредит субрахунку 421 «Емісійний дохід» на різницю між виручкою і номінальною вартістю проданих акцій.

На субрахунку 422 обліковується інший вкладений засновни­ками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що пере­вищує статутний капітал, інші внески без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 обліковується сума до оцінки (уцінки) ак­тивів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. На суму до оцінки початкової вартості основних засобів дебетують раху­нок 10 «Основні засоби» і кредитують субрахунок 423. На суму збільшення зносу об’єкта в результаті проведеної до оцінки: дебет субрахунку 423 і кредит рахунку 13 «Знос (амортизація) необо­ротних активів».

На субрахунку 424 обліковується вартість необоротних ак­тивів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. При 458 безоплатному одержанні необоротних активів дебетують рахунки 10, 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» і кредитують субрахунок 424.

На субрахунку 425 обліковуються інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субра­хунків.

загрузка...