Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій рахунок 14, 35

Для обліку фінансових інвестицій призначені рахунки 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» і 35 «Поточні фінансові інвестиції». Це активні рахунки, по дебету яких відображають на­явність та збільшення фінансових інвестицій, а по кредиту – їх зменшення (табл. 8.9).

Таблиця 11.9

Відображення операцій, пов’язаних з фінансовими інвестиціями

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 2 3
Сплачено продавцю за фінан­сові інвестиції 371 «Розрахунки за виданими авансами» 31 «Рахунки в банках»
Отримано фінансову інвес­тицію 14 «Довгостро­кові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвес­тиції» 371 «Розрахунки за виданими аван­сами»
Списано основні засоби, пере­дані до статутного капіталу іншого підприємства:
а) залишкова вартість 14 «Довгостро­кові фінансові інвестиції» 10 «Основні за­соби»
б) знос 13 «Знос (амор­тизація) необо­ротних активів» 10 «Основні за­соби»
Переведено фінансову інвес­тицію з одного виду в інший:
а) у межах довгострокових фінансових інвестицій 14 «Довгостро­кові фінансові інвестиції» 14 «Довгострокові фінансові інвес­тиції»
б) у межах поточних фінансо­вих інвестицій 35 «Поточні фінансові інвес­тиції» 35 «Поточні фінансові інвес­тиції»
в) переведено довгострокову фінансову інвестицію в поточну 35 «Поточні фінансові інвес­тиції» 14 «Довгострокові фінансові інвес­тиції»
г) переведено поточну фінансо­ву інвестицію в довгострокову 14 «Довгостро­кові фінансові інвестиції» 35 «Поточні фінансові інвес­тиції»
Збільшення балансової вартості фінансової інвестиції, оціненої на Дату балансу за справедливою вартістю 14 «Довгостро­кові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвес­тиції» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності»
Зменшення балансової вартості Фінансової інвестиції, оціненої на Дату балансу за справедливою вартістю 975 «Уцінка не­оборотних ак­тивів і фінансо­вих інвестицій» 14 «Довгострокові фінансові інвес­тиції», 35 «По­точні фінансові інвестиції»
Нараховано відсотки за фінансовою інвестицією 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» 732 «Відсотки одержані»
Одержано відсотки за фінансовою інвестицією 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»
Амортизація премії  за фінансовою інвестицією 952 «Інші фінансові витрати» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції»
Амортизація дисконту за фінансовою інвестицією 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції» 733 «Інші доходи від фінансових операцій»
Збільшення балансової вартості фінансової інвестиції, оціненої на дату  балансу за методом участі в капіталі, на частку інвестора в чистому прибутку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 72 «Дохід від участі в капіталі»
Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції
Збільшення балансової вартості фінансових інвестицій  на частку інвестора (крім змін за рахунок прибутку) у власному капіталі об’єкта інвестування 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» 42 «Додатковий капітал»
Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на частку інвестора в збитку об’єкта інвестування 96 «Втрати від участі в капіталі» 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»
Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на частку інвестора в сумі інших змін у власному капіталі об’єкта інвестування 42 «Додатковий капітал» 14 «Довгострокові фінансові інвес­тиції»
Списано балансову вартість фінансових інвестицій у резуль­таті їх реалізації 971 «Собі­вартість реалізо­ваних фінансо­вих інвестицій» 14 «Довгострокові фінансові інвес­тиції», 35 «По­точні фінансові інвестиції»
Нараховано дохід від реалізації фінансових інвестицій 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 741 «Дохід від ре­алізації фінан­сових інвестицій»
Списано на фінансові результати: а) собівартість реалізованих фінансових інвестицій 793 «Результат іншої звичайної діяльності» 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвес­тицій»
б) виручку від реалізації фінансо­вих інвестицій 741 «Дохід від реалізації фінан­сових інвес­тицій» 793 «Результат іншої звичайної діяльності»

На рахунку 14 узагальнюють інформацію про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств тощо.

Рахунок 14 має такі субрахунки:

141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»;

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»;

143 «Інвестиції непов’язаним сторонам».

Аналітичний облік за рахунком 14 ведеться з видів довгостро­кових фінансових вкладень та об’єктів на території країни і за кордоном. На рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» обліковують на­явність та рух поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.

Рахунок 35 має такі субрахунки:

351 «Еквіваленти грошових коштів»;

352 «Інші поточні фінансові інвестиції».

Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій як на території країни, так і за кордоном.

Ведення податкового обліку операцій з фінансовими інвес­тиціями здійснюють згідно з нормами Закону України «Про опо­даткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР. З метою оподаткування платник податку веде окре­мий облік фінансових результатів операцій торгівлі з цінними па­перами та деривативами.

У разі, коли протягом звітного періоду витрати, понесені (нара­ховані) платником податку у зв’язку із придбанням цінних па­перів і деривативів, перевищують доходи, отримані від продажу (відчуження) цінних паперів і деривативів протягом такого звітного періоду, балансові збитки переносять на зменшення до­ходів майбутніх періодів від таких операцій.

У разі, коли протягом звітного періоду доходи, отримані (на­раховані) платником податку у зв’язку із продажем (відчужен­ням) цінних паперів і деривативів, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку в зв’язку із придбан­ням цінних паперів і деривативів протягом такого звітного періоду, збільшені на суму некомпенсованих балансових збитків від таких операцій минулих періодів, прибуток вклю­чається до складу валових доходів за результатами такого звітного періоду.

Законом України «Про податок на додану вартість» від З квітня 1997 р. № 168/97-ВР встановлено (пункт 3.2.1), що не є об’єктом оподаткування операції з випуску (емісії), розміщен­ня у будь-які форми управління та продажу за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підпри­ємницької діяльності, Національним банком України, Міністер­ством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи приватизаційні та компен­саційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, житлові чеки, земельні бони та деривативи; обміну зазначених цінних па­перів на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстра­торської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів.

загрузка...