Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік довгострокової дебіторської заборго¬ваності

Довгострокова дебіторська заборгованість юридичних та фізичних осіб обліковуються на рахунку 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість”

Рахунок 16 має три субрахунки:

161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»;

162 «Довгострокові векселі одержані»;

163 «Інша дебіторська заборгованість».

Виникнення довгострокової дебіторської заборгованості відобра­жають по дебету рахунку 16, а її погашення – по кредиту рахунку 16.

На субрахунку 161 відображаються чисті інвестиції орендодав­ця у фінансову оренду. Довгострокопу дебіторську заборгованість за об’єкт, переданий в оренду, записуючі у дебет субрахунку 161 і кредит субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних ак­тивів». Належна сума погашення вартості об’єкта оренди в періоді, яка визначається окремим розрахунком у залежності від вартості орендованого об’єкта та строку оренди, записується по кредиту субрахунку 161 і дебету субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». Субрахунок 161 кредитують при настанні відповідних періодів до повного списання дебіторської заборго­ваності.

На субрахунку 162 ведеться облік векселів, одержаних у за­безпечення довгострокової дебіторської заборгованості. При одержанні векселя запис роблять по дебету субрахунку 162 з кредиту рахунків 36 «Розрахунки з покупцями та замовника­ми», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 74 «Інші доходи» та інших.

На субрахунку 163 обліковують дебіторську заборгованість по розрахунках з працівниками за виданими довгостроковими пози­ками та інші види довгострокових розрахунків.

Кореспонденція по рахунку 16 показана в таблиці 3.3.

.

Облік довгострокової дебіторської заборгованості

Зміст господарських операцій Кореспонденція раохунків
Дебет Кредит
1 2 3
Списано балансову вартість об”єкта, переданого у фінансову оренду 972 “Собівартість реалізованих необоротних активів” 10 “Основні засоби”
Відображено довгострокову дебіторську заборгованість за об”єкт, переданий у фінансову оренду 161 “Заборго-ваність за майно, що передано у фінансову оренду” 742 “Дохід від реалізації необоротних активів”
Належна сума погашення вартості об”єкта фінансової оренди в першому періоді 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 161 “Заборго-ваність за майно, що передано у фінансову оренду”
Надійшли орендні платежі за перший період 30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”
Одержано довгостроковий вексель у рахунок погашення дебіторської заборгованості 162 “Довгострокові векселі одержані” 377 “Розрахунки з іншими дебіторами”
Одержано довгостроковий вексель зареалізацію продукції та інших активів 162 “Довгострокові векселі одержані” 70 “Доходи від реалізації”

74 “Інші доходи”

Надійшли кошти в рахунок погашення заборгованості, оформленої векселями 30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

162 “Довгострокові векселі одержані”
Відображення довгострокової заборгованості в результаті реалізації продукції та інших активів 163 “Інша дебіторська здаборгованість” 70 “Доходи від реалізації”

71 “Інший операційний дохід”

74 “Інші доходи”

Надійшли кошти в рахунок погашення довгострокової дебіторськоїзаборгованості 30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

163 “Інша дебіторська здаборгованість”
загрузка...