Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік доходів майбутніх періодів рахунок 69. Облік доходів майбутніх періодів

Для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи з витратами, що були здійснені для от­римання цих доходів.

Існують доходи, які були отримані в звітному періоді, але їх відносять до доходів майбутніх періодів. Тобто доходи вже є, але вони ще не зароблені. Це, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необо­ротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних, теат­рально-видовищних підприємств, абонентна плата за користуван­ня засобами зв’язку тощо.

Приклад. Підприємство видає журнал і від передплатників от­римало за нього абонементну плату. Це буде дохід майбутніх періодів, бо витрати здійснюватимуться по мірі випуску журналу. А для передплатників сума, яку вони заплатили за передплату, становить витрати майбутніх періодів.

Доходи майбутніх періодів обліковують на пасивному рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів». За кредитом відображається су­ма одержаних доходів, за дебетом – їх списання та включення до складу доходів звітного періоду. Аналітичний облік доходів май­бутніх періодів ведеться за їх видами і датами утворення.

Приклад. 1 грудня 2005 р. підприємство отримало 12 000 грн. орендної плати за здачу в оренду приміщення складу на 2006 рік. Орендна плата за місяць становить 1000 грн. На рахунках бухгал­терського обліку в грудні записи будуть такими: дебет рахунків 30 «Каса» або 31 «Рахунки в банках» і кредит рахунку 69 на 12 000 грн. Потім при настанні відповідних періодів, за які спла­чена орендна плата, записи будуть такі: в січні – дебет рахунку 69 і кредит рахунку 71 «Інший операційний дохід» на суму 1000 грн. І так аналогічно в наступних місяцях.

Кореспонденція рахунків з обліку доходів майбутніх періодів наведена в таблиці 4.16.

Доходи майбутніх періодів відображаються в розділі V пасиву балансу «Доходи майбутніх періодів».

Таблиця 4.16.

Облік доходів майбутніх періодів

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

Одержано в касу або на поточ­ний рахунок підприємства вируч­ку, що відносять до доходів май­бутніх періодів 30 «Каса», 31 «Ра­хунки в банках» 69 «Доходи майбутніх періодів»
Нараховано дохід при розра­хунках з різними дебіторами за відвантажену їм продукцію, ви­конані роботи і надані послуги, що відносять до доходів май­бутніх періодів 37 «Розрахунки з різними дебіто­рами» 69 «Доходи майбутніх періодів»
Використання коштів цільово­го фінансування і цільового над­ходження, що відносять до до­ходів майбутніх періодів 48 «Цільове фінан­сування і цільові надходження » 69 «Доходи майбутніх періодів»
Повернення доходів майбутніх періодів з каси 69 «Доходи май­бутніх періодів» 30 «Каса»
Повернення доходів майбутніх періодів з поточного рахунку 69 «Доходи май­бутніх періодів» 31 «Рахунки в банках»
Доходи майбутніх періодів, що відносять  до  звітного  періоду, списуються частинами на доходи при настанні звітного періоду 69 «Доходи май­бутніх періодів» 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший опе­раційний дохід», 74 «Інші дохо­ди», 75 «Над­звичайні доходи»
загрузка...