Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік фінансових результатів

Фінансові результати від звичайної і надзвичайної діяльності визначають по рахунку 79 «Фінансові результати». За кредитом рахунку 79 відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів (рахунки 70-75), за дебетом – суми в порядку за­криття рахунків обліку витрат, а також належна сума нараховано­го податку на прибуток (90, 92—99). Сальдо рахунку 79 списується на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»: дебет рахунку 79 і кредит рахунку 44 — нерозподілені прибутки; дебет рахунку 44 і кредит рахунку 79 – непокриті збитки.

Рахунок 79 має чотири субрахунки:

791 «Результат основної діяльності»;

792 «Результат фінансових операцій»;

793 «Результат іншої звичайної діяльності»;

794 «Результат надзвичайних подій».

На субрахунку 791 визначається прибуток (збиток) від основної діяльності підприємства: дебет рахунків 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційний дохід» і кредит субрахунку 791 – списано доходи; дебет субрахунку 791 і кредит рахунків 90 «Собівартість ре­алізації», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» – списано витрати.

На субрахунку 792 визначається прибуток (збиток) від фінансо­вих операцій підприємства: дебет рахунків 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи» і кредит субрахунку 792 списано доходи; дебет субрахунку 792 і кредит рахунків 95 «Фінан­сові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі» – списано витрати.

На субрахунку 793 визначається прибуток (збиток) від іншої звичайної діяльності підприємства: дебет рахунку 74 «Інші дохо­ди» і кредит субрахунку 793 – списано доходи; дебет субрахунку 793 і кредит рахунку 97 «Інші витрати» – списано витрати.

На субрахунку 794 «Результат надзвичайних подій» визна­чається прибуток (збиток) від надзвичайних подій: дебет рахунку 75 «Надзвичайні доходи» і кредит субрахунку 794 – списано дохо­ди; дебет субрахунку 794 і кредит рахунку 99 «Надзвичайні ви­трати» – списано витрати.

Визначений фінансовий результат з рахунку 79 переноситься на рахунок 44: дебет рахунку 79 і кредит рахунку 44 «Нероз­поділені прибутки (непокриті збитки)» – прибуток; дебет рахунку 44 і кредит рахунку 79 – збиток.

Схема обліку фінансових результатів показана на рис. 13.2. Нарахування податку на прибуток записано по дебету рахунку 79 «Фінансові результати» і по кредиту рахунку 98 «Податок на прибуток ».

загрузка...