Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік інших доходів

Рахунок 74 «Інші доходи» призначено для обліку доходів, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з опе­раційною та фінансовою діяльністю підприємства.

За кредитом рахунку 74 відображається одержання доходу, за дебетом – належна сума непрямих податків та списання в поряд­ку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 74 «Інші доходи» має шість субрахунків:

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»;

742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

743 «Дохід від реалізації майнових комплексів»;

744 «Дохід від коопераційної курсової різниці»;

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»;

746 «Інші доходи від звичайної діяльності».

На субрахунках 741-745 обліковують відповідні доходи, що видно з назви субрахунків. По субрахунку 746 обліковують Доходи від списання кредиторської заборгованості, від вартості негативного гудвілу та інші доходи від звичайної діяльності (табл. 13.3).

Облік інших доходів

Зміст господарських Кореспонденція рахунків
операцій дебет кредит
Відображено дохід від реалізації фінансових інвестицій 30 «Каса», 31 «Ра­хунки в банках», 37 «Розрахунки з різними дебіто­рами» 741 «Дохід від реалізації фінансо­вих інвестицій»
Відображено дохід від реалізації необоротних активів 30 «Каса», 31 «Ра­хунки в банках», 37 «Розрахунки з різними дебіто­рами » 742 «Дохід від ре­алізації необорот­них активів»
Відображено дохід від реалізації майнових комп­лексів ЗО «Каса», 31 «Ра­хунки в банках», 37 «Розрахунки з різними дебіто­рами» 743 «Дохід від ре­алізації майнових комплексів »
Відображено дохід від не операційної курсової різниці за активами та зобов’язаннями в іно­земній валюті, що пов’язані з фінансовою та інвестиційною діяльністю ЗО «Каса», 31 «Рахунки в бан­ках», 37 «Розрахун­ки з різними дебі­торами», 63 «Роз­рахунки з постачаль­никами та підрядни­ками» 744 «Дохід від не операційної курсо­вої різниці»
Відображено дохід від безоплатно одержаних не­оборотних активів 10 «Основні засоби», 11 «Інші необоротні матеріальні активи», 12 «Нематеріальні активи» 745 «Дохід від без­оплатно одержаних активів»
Відображено дохід від списання кредиторської заборгованості, що не ви­никла в ході операційного

циклу

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 746 «Інші доходи від звичайної діяль­ності»
Відображено нарахуван­ня податків і платежів, які пов’язані з отриманням інших доходів 74 «Інші доходи» 64 «Розрахунки за податками й плате­жами»
Списано інші доходи на фінансові результати 74 «Інші доходи» 793 «Результат іншої звичайної діяльності»
загрузка...