Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік інших коштів

Облік інших грошових коштів ведуть на рахунку 33 «Інші кошти». Він має такі субрахунки: 331 «Грошові документи в національній валюті»; 332 «Грошові документи в іноземній ва­люті»; 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»; 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

На субрахунках 331 і 332 обліковують наявність та рух грошо­вих документів (у національній та іноземній валюті), які знахо­дяться в касі підприємства: оплачені путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, поштові марки, марки гербово­го збору, проїзні документи на службові роз’їзди тощо.

При придбанні грошових документів їх оприбутковують у дебет субрахунків 331 або 332 з кредиту рахунків 30, 31,65,68 та інших, уписують грошові документи по кредиту субрахунків 331 або 332 відносять у дебет рахунків 91 «Загальновиробничі витрати», 92 “Адміністративні витрати” та інших рахунків за призначенням.

Приклад: одержано від Пенсійного фонду путівки до санаторіїв дебет субрахунків 331, 332 і кредит субрахунку 651 « За пенсійним забезпеченням»; видано санаторні путівки працівникам за готівку — дебет субрахунку 301 і кредит субрахунків 331 або 332; якщо частина вартості путівки компенсується за рахунок підприємства, то відповідна сума відноситься в дебет рахунку 92 а за рахунок Пенсійного фонду — в дебет субрахунку 651.

За субрахунками 333, 334 обліковують грошові кошти в дорозі-кошти, внесені в каси банку поштового відділення для зарахування на поточний рахунок, але ще не зараховані за призначенням суми по векселях одержаних, зданих у банк для зарахування грошей тощо. Підставою для відображення в обліку коштів у дорозі є – при здачі виручки — квитанції установи банку, поштового відділення, копії супровідних відомостей на здачу виручки інка­саторам банку тощо; при перерахованих сумах – одержані від ви­щих організацій повідомлення (авізо).

Залишки по рахунках 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти» разом із рахунком 30 «Каса» та субрахунком 351 «Еквівален­ти грошових коштів» відображаються окремо в національній та в іноземній валюті відповідно в рядках 230 і 240 статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» II розділу активу балансу (форма №1).

Дані про рух грошових коштів на підприємстві за рік у резуль­таті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності наводять­ся у Звіті про рух грошових коштів (форма № 3).

загрузка...