Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік інших необоротних матеріальних активів

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи» призначе­ний для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об’єктів обліку на рахунку 10 «Основні засоби».

За дебетом рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» відображається надходження придбаних, створених, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первинною вартістю); сума витрат, яка пов’язана

поліпшенням об’єкта (реконструкція, модернізація), що призво­лить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісне очіку­ваних від використання об’єкта; сума дооцінки вартості об’єкта не­оборотних матеріальних активів. За кредитом рахунку 11 відобра­жають вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності кри­теріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта та сума їх уцінки.

Рахунок 11 має сім субрахунків:

111 «Бібліотечні фонди»;

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»;

113 «Тимчасові (нетитульні) споруди»;

114 «Природні ресурси»;

115 «Інвентарна тара»;

116 «Предмети прокату»;

117 «Інші необоротні матеріальні активи».

Кожний з цих субрахунків призначений для обліку відпо­відних груп інших необоротних активів.

На субрахунку 111 «Бібліотечні фонди» ведеться облік наяв­ності та руху бібліотечних фондів.

Приклад. Проведено передплату газети «Урядовий кур’єр» та журналу «Бухгалтерія в сільському господарстві». Спочатку суму за передплату відносять у дебет рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». Потім щомісяця відповідні суми відносять у витрати на дебет рахунку 92 «Адміністративні витрати» з кредиту рахунку 39. Але можна списати всю суму за передплату у витрати в момент її сплати, що відповідає вимогам податкового обліку. Одержані газе­ти підшивають, журнали підбирають і обліковують позасистемне, тобто не відображають по рахунках бухгалтерського обліку.

Якщо на підприємстві створюється спеціальна бібліотека, тоді на кожне видання заводять картку і формують каталоги. В такому випадку по мірі надходження видань їх оприбутковують у дебет субрахунку 111 «Бібліотечні фонди» з кредиту рахунку 39, субра­хунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» та інших, що за­лежать від порядку придбання бібліотечних фондів. Списують їх за актами, що складаються комісією на підприємстві.

На субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» відображається вартість предметів, термін корисного використан­ня яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуван­ням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об’єктів.

На субрахунку 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.

На субрахунку 114 «Природні ресурси» ведеться облік наяв­ності та руху придбаних природних ресурсів для подальшого ви­добутку (нафти, газу тощо). Тут, наприклад, обліковують природ­ний ліс.

На субрахунку 115 «Інвентарна тара» ведеться облік наявності та руху інвентарної тари. Неінвентарну тару обліковують у складі запасів.

На субрахунку 116 «Предмети прокату» ведеться облік наяв­ності та руху активів, призначених для видачі напрокат.

На субрахунку 117 «Інші необоротні матеріальні активи» ве­деться облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках ра­хунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи».

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеть­ся щодо кожного об’єкта цих активів.

За такими ж групами на окремих субрахунках ведуть бухгал­терський облік основних засобів, що не використовуються у ви­робничій діяльності, а також тих, що за договорами оренди цілісних майнових комплексів або фінансового лізингу (оренди) зараховані або зараховуються на баланс підприємства.

загрузка...