Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік інших операційних доходів

На рахунку 71 «Інший операційний дохід» обліковують доходи від операційної діяльності підприємства, крім доходу від ре­алізації продукції, товарів, робіт, послуг.

До інших операційних доходів відносять: доходи від реалізації іноземної валюти; доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від операційної оренди ак­тивів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті; суми одержаних штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які ви­знані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання креди­торської заборгованості, щодо якої минув термін позовної дав­ності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів та суб­сидій; інші доходи від операційної діяльності.

Таблиця 13.1 Облік реалізації готової продукції і товарів

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Списано на реаліза­цію готову продукцію і товари 90 «Собівартість реалізації» 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі», 26 «Готова про­дукція», 27 «Про­дукція сільсько­господарського ви­робництва», 28 «Товари»
Нараховано за про­дані цінності 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 70 «Доходи від реалізації»
Відображено пода­ток на додану вартість 70 «Доходи від реалізації» 64 «Розрахунки за податками й пла­тежами»
Надійшла на поточ­ний рахунок оплата за продані цінності 31 «Рахунки в бан­ках» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками »
Списано на фінан­сові результати: – собівартість реалізації 79 «Фінансові результати» 90 «Собівартість реалізації»
- виручка від реалізації 70 «Доходи від реалізації» 79 «Фінансові результати»

За кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід» відоб­ражається одержання доходу, за дебетом — суми непрямих по­датків та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові результати».

Рахунок 71 має дев’ять субрахунків:

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»;

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»;

713 «Дохід від операційної оренди активів»;

714 «Дохід від операційної курсової різниці»;

715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»;

716 «Відшкодування раніше списаних активів»; *

717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості»;

718 «Одержані гранти та субсидії»;

719 «Інші доходи від операційної діяльності». Кожний   із   субрахунків   призначений   для   відображення відповідних доходів (табл. 13.2).

Таблиця 13.2

Облік інших операційних доходів

Зміст господарських

операцій

Кореспонденція рахунків
дебет кредит
На поточний рахунок одержано виручку від ре­алізації іноземної валюти

31 «Рахунки в бан­ках»

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»

Відображено дохід від реалізації виробничих за­пасів та інших оборотних активів ЗО «Каса», 31 «Ра­хунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та за­мовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіто­рами» 712 «Дохід від ре­алізації інших обо­ротних активів»

Одержано дохід від опе­раційної оренди активів

ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках», 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

713 «Дохід від опе­раційної оренди ак­тивів»

Відображено дохід від одержаних штрафів, пені, неустойки

36 «Розрахунки

з покупцями та за­мовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

715 «Одержані штрафи, пені, неус­тойки»

Відображено дохід за

відшкодування раніше

списаних активів

ЗО «Каса»,

31 «Рахунки в банках», 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

716 «Відшкодування раніше списаних

активів»

Відображено дохід від одержаних грантів і суб­сидій 20 «Виробничі запа­си», 28 «Товари», ЗО «Каса», 31 «Рахунки в бан­ках», 37 «Розрахун­ки з різними дебіто­рами» 718 «Одержані гранти та субсидії»
Відображено доходи за результатами проведених інвентаризацій (оприбут­ковано виявлені лишки активів) 20 «Виробничі запа­си», 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі», 22 «Ма­лоцінні та швид­козношувані предме­ти», 26 «Готова про­дукція», 28 «Това­ри», ЗО «Каса» 719 «Інші доходи від операційної діяльності»
Відображено податки та платежі, пов’язані з одер­жанням іншого опе­раційного доходу 71 «Інший опе­раційний дохід» 64 «Розрахунки за податками й плате­жами»
Списано на фінансові результати інший опе­раційний дохід 71 «Інший опе­раційний дохід» 791 «Результат ос­новної діяльності»
загрузка...