Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік короткострокових позик рахунок 60

Облік короткострокових кредитів ведуть на рахунку                                        60 «Короткострокові позики». Це пасивний рахунок, по дебету якого відображають погашення кредиту, а по кредиту – одержання. Аналітичний облік ведуть за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позички) окремо та термінами їх погашення.

Рахунок 60 має шість субрахунків:

601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»;

602 «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

603 «Відстрочені короткострокові кредити банків у націо­нальній валюті»;

604 «Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті»;

605 «Прострочені позики в національній валюті»;

606 «Прострочені позики в іноземній валюті».

При отриманні короткострокових кредитів банків роблять записи на кредит рахунку 60 і дебет рахунків З0 «Каса», 31 «Ра­хунки в банках», 33 «Інші кошти», 63 «Розрахунки з постачаль­никами та підрядниками», 64 «Розрахунки за податками й плате­жами», 65 «Розрахунки за страхування», 68 «Розрахунки за іншими операціями» та інші (табл. 4.3).

Сплачені відсотки за користування короткостроковими креди­тами відносять на фінансові витрати, тобто записують у дебет суб­рахунку 951 «Відсотки за кредит».

Погашення заборгованості по короткострокових кредитах здійснюють з поточного рахунку підприємства: дебет рахунку 60, кредит рахунку 31 «Рахунки в банках».

Підприємствам установи банків надають довгострокові кредити для будівництва виробничих і культурно-побутових об’єктів, при­дбання техніки та на інші потреби. Для одержання довгострокового кредиту в банк подаються кошториси на будівництво, розрахунки, які підтверджують доцільність кредитів і гарантії їх погашення.

Таблиця 4.3

Записи на рахунках по обліку кредитів банків

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет кредит
Отримано позику в касу З0 «Каса» 60 «Короткостро­кові позики»
Зарахована сума позики па по­точний рахунок 31 «Рахунки в банках» 60 «Короткостро­кові позики»
За рахунок позики оплачено:
постачальникам і підрядникам 63 «Розрахунки з постачальника­ми та підрядни­ками» 60 «Короткостро­кові позики»
податки а бюджет 64 «Розрахунки

за податками й платежами »

60 «Короткостро­кові позики»
внески в пенсійний фонд і фонд соціального страхування 65 «Розрахунки за страхуван­ням» 60 «Короткостро­кові позики»
різним юридичним і фізичним особам 685 «Розрахунки з іншими креди­торами» 60 «Короткостро­кові позики»
Нараховано відсотки за корис­тування позиками 95 «Фінансові витрати» 684 «Розрахунки

за нарахованими відсотками»

Сплачено відсотки за користу­вання позиками 95 «Фінансові витрати» 31 «Рахунки

в банках»

Погашено з поточного рахунку заборгованість по короткостро­ковій позиці 60 «Короткостро­кові позики» 31 «Рахунки в банках»
Повернено невикористаний акредитив, відкритий за рахунок позики банку 10 «Короткостро­кові позики» 31 «Рахунки в банках»
Переоформлення банківських позик на інші терміни 50 «Довгостро­кові позики», 10 «Короткостро­кові позики2 50 «Довгострокові позики», 60 «Короткостро­кові позики»

Довгостроковий кредит, як правило, видають під конкретний об’єкт будівництва або реконструкції, що дозволяє контролювати використання коштів за призначенням. У зв’язку з нестабільністю економіки України комерційні банки зараз мало прак­тикують видачу таких кредитів.

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та інши­ми залученими позиковими коштами в інших осіб, які не є поточним зобов’язанням, ведеться на рахунку 50 «Довгострокові позики».

Це пасивний рахунок. За кредитом його відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення коротко­строкових (відстрочених), за дебетом — погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроко­вими зобов’язаннями.

Рахунок 50 має шість субрахунків:

501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»;

502 «Довгострокові кредити банків в іноземній валюті»;

503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті»;

504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній ва­люті»;

505 «Інші довгострокові позики в національній валюті»;

506 «Інші довгострокові позики в іноземній валюті».

На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит; на субрахунках 503, 504 – за кредит, термін погашення якого відстрочено; на субра­хунках 505, 506 – заборгованість щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків).

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та термінами погашен­ня кредиту (позик).

Довгострокова заборгованість, яка підлягає погашенню у звітному періоді, переводиться на поточну заборгованість: дебет рахунків 51 «Довгострокові векселі видані», 52 «Довгострокові зобов’язання», 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди» і кредит рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зо­бов’язаннями» . При погашенні такої заборгованості: дебет рахун­ку 61 і кредит рахунку 31 «Рахунки в банках».

загрузка...