Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік наявності та надходження основних засобів

Обліковують основні засоби по кожному інвентарному об’єкту. Для індивідуального обліку об’єкти нумерують, тобто присвою­ють їм інвентарні номери.

Нумерацію основних засобів провадять за певною системою. При цьому для кожної класифікаційної групи можна відвести серію порядкових номерів, виходячи з фактичної наявності за­собів даного певного і можливого їх надходження. Наприклад, для будинків можна використати серію номерів від 01 до 99, для

споруд – від 100 до 200 і так далі. Якщо в господарстві є 75 бу­динків, то буде зайнято 75 номерів, а 24 залишать для тих об’єктів, які будуватимуться. По автомобілях користуються номе­рами, присвоєними їм Державтоінспекцією.

Інвентарний номер наносять на об’єкт фарбою, прикріплюють у вигляді металевого жетона або іншим способом. Номер, присвоєний об’єкту, як правило, зберігається за ним протягом усього періоду перебування в господарстві. Його вказують у всіх первинних доку­ментах по обліку наявності, руху та ремонту основних засобів. Інвен­тарний номер об’єкта, що вибув, не присвоюють іншому об’єкту.

При організації обліку основних засобів застосовують шифру­вання не тільки об’єктів, а й груп, до яких вони належать. Пра­вильний вибір способу шифрування дає змогу систематизувати облік основних засобів.

Використовуються такі типові форми первинних документів з обліку основних засобів:

03-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів»;

03-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйова­них та модернізованих об’єктів»;

03-3 «Акт на списання основних засобів»;

03-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»;

03-5 «Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини»;

03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів»;

03-7 «Опис інвентарних карток по обліку основних засобів»;

03-8 «Картка обліку руху основних засобів»;

03-9 «Інвентарний список основних засобів»;

03-14 «Розрахунок амортизації основних засобів» (для промис­лових підприємств);

03-15 «Розрахунок амортизації основних засобів» (для буді­вельних організацій);

03-16 «Розрахунок амортизації по автотранспорту».

Аналітичний облік основних засобів можна вести в інвентарних картках, у книзі обліку основних засобів, інвентаризаційних опи­сах. На кожний об’єкт відкривають окрему картку (форма № 03-6), вказують назву та призначення об’єкта, його місцезнаходження, коротку характеристику, дані про капітальний ремонт та інші по­казники.

Облік дрібних об’єктів провадять в інвентарних картках групо­вого обліку основних засобів. Тут однорідні об’єкти обліковують за кількістю та сумою в груповому порядку, тобто на кожний об’єкт не відкривають окрему картку, що зменшує їх потребу. Проте з метою індивідуального обліку наявності та руху об’єктів в картці доцільно для кожного з них відводити окремий рядок.

Відкриті картки записують в опис, чим забезпечується конт­роль за їх наявністю. В описі для кожної класифікаційної групи основних засобів відводять окремий розділ, в якому виділено для неї серію інвентарних номерів. Кожний розділ шифрують. При цьому важливо, щоб номер інвентарної картки, показаний в описі, збігався з інвентарним номером об’єкта. Це спрощує облік і конт­роль наявності та руху інвентарних карток і основних засобів.

Інвентарні картки, зареєстровані в описі, розміщують у карто­теці згідно з класифікаційними групами, до яких відносять об’єкти.

Для зручності користування картотекою застосовують розділь­ники, виготовлені з картону або фанери, якими відокремлюють одну групу засобів від іншої. Шифри та назву групи основних за­собів указують на роздільниках і на інвентарних картках.

Інвентарні картки можна групувати в картотеці по місцях збе­реження і експлуатації (відділення № 1, відділення № 2, відділен­ня № 3, консервний завод, механічна майстерня та інші), а всере­дині – згідно з класифікацією основних засобів. Така побудова картотеки дає можливість швидко установити, які об’єкти знахо­дяться в конкретному підрозділі, що використовується в поточній діяльності підприємства, а також зручна для проведення інвента­ризації. Легко встановити, які матеріальні цінності закріплені та рахуються за відповідними матеріально відповідальними особами.

При переміщенні об’єктів всередині підприємства у картотеці відповідно переставляють інвентарні картки, здійснюючи в них запис про рух основних засобів.

Такий порядок розміщення інвентарних карток доцільно засто­совувати на великих підприємствах, які мають багато виробничих підрозділів і велику кількість об’єктів. Проте в більшості випадків інвентарні картки групують згідно з класифікацією основних засобів без розподілу за місцем знаходження, яке можна легко вста­новити відповідно до записів на самій картці. Інвентарні картки, які відкриті в поточному місяці з об’єктів, що надійшли та вибули за цей період, зберігають до кінця місяця окремо від інших підрозділів картотеки. На підставі цих карток у кінці місяця прова­дять записи в картку обліку руху основних засобів (форма № 03-8) У грошовому виразі з кожної класифікаційної групи. Після запису інвентарні картки по об’єктах, що надійшли, розміщують У відповідні групи картотеки, а по тих, що вибули, – підшивають до бухгалтерських документів поточного місяця.

Облік тварин основного стада має деякі особливості порівняно з іншими основними засобами. На них також ведуть інвентари­заційні описи, де вказано інвентарний номер кожної з них. Крім того, обліковують тварин на фермах у «Книзі обліку руху худоби»

(форма № 34), в якій відображають всі зміни, які відбулися в основному стаді, аналогічно, як і по молодняку тварин та твари­нах на відгодівлі. Записи роблять на підставі первинних доку­ментів, у яких показано надходження або вибуття тварин.

У кінці місяця на підставі узагальнених даних про зміни по­голів’я, що відображені в Книзі обліку руху худоби, завідуючий фермою складає звіт про рух тварин і птиці на фермі (форма № 102). Дані цих звітів з усіх ферм зводять у журнал і-ордері № 9 с.-г. та відомості № 9а с.-г. на рахунку 10 «Основні засоби» (в частині обліку руху дорослої продуктивної і робочої худоби), де з кожної групи тварин основного стада показують наявність та рух поголів’я за місяць і з початку року.

Обліковують основні засоби на рахунку 10 «Основні засоби». Це активний матеріальний рахунок, по дебету якого відобража­ють наявність та надходження об’єктів основних засобів, а по кре­диту – їх вибуття. До рахунку 10 застосовують субрахунки згідно з прийнятою класифікацією.

На субрахунку 101 «Земельні ділянки» ведеться облік земель­них ділянок.

На субрахунку 102 «Капітальні витрати на поліпшення зе­мель» ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).

На субрахунку 103 «Будинки та споруди» ведеться облік наяв­ності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та пе­редавальних пристроїв, а також житлових будівель.

На субрахунках 104 «Машини та обладнання», 105 «Транс­портні засоби», 106 «Інструменти, прилади та інвентар», 107 «Ро­боча і продуктивна худоба», 108 «Багаторічні насадження» здійснюється облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю, робочої і продуктив­ної худоби, багаторічних насаджень (сади, виноградники тощо).

На субрахунку 109 «Інші основні засоби» ведеться облік основ­них засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 «Основні засоби».

загрузка...