Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік нематеріальних активів

1.Нематеріальні активи: сутність, визнання, оцінка

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та її розкриття у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”.

Норми П(С)БО 8 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).

Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальними вважаються немонетарні активи, які:

  • не мають матеріальної форми;
  • можуть бути ідентифіковані;

утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, постачання товарів або послуг, в адміністративних цілях або для надання в оренду іншим особам.

Придбаний нематеріальний актив визнається підприємством і відображається в обліку та звітності в складі активів, якщо він відповідає всім критеріям визнання активів, тобто: контролюється підприємством внаслідок минулих подій;

існує ймовірність одержання підприємством майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням; вартість активу може бути достовірно визначена.

Для визнання нематеріальних активів, створених на підприємстві, відповідно до вимог П(С)БО 8 застосовуються додаткові критерії визнання:

1.   Витрати на створення нематеріального активу класифікуються на етап досліджень та етап розробок.

Дослідження - заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань.

Розробка - застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.

2. Витрати   на  дослідження   визнаються   витратами   під   час  їх   здійснення. Якщо  підприємство не може відокремити етап дослідження від етапу розробок у процесі створення  нематеріального активу, тоді всі витрати розглядаються як витрати на дослідження.

3. Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід

149

відображати в балансі (визнавати) за умови, якщо підприємство має:

намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у

якому він придатний для реалізації або використання;

можливість   отримання   майбутніх   економічних   вигод   від   реалізації   або   використання

нематеріального активу;

інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою нематеріального

активу.

Не слід визнавати нематеріальним активом розроблені (створені) самим підприємством торгові марки, заголовки, назви видань, переліки клієнтів та інші подібні за своєю суттю об’єкти.

В обліку і фінансовій звітності нематеріальні активи поділяються за кількома ознаками: за способом отримання і групами.

Група   нематеріальних   активів -  сукупність  однотипних  за  призначенням  та умовами використання нематеріальних активів.

150

151

2.Облік руху нематеріальних активів

Витрати на придбання або створення нематеріальних активів до їх введення в експлуатацію збираються на балансовому рахунку 15 “Капітачьні інвестиції”, субрахунку 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”. Введені в експлуатацію нематеріальні активи обліковуються на рахунку 12 “Нематеріальні активи”, за дебетом якого відображають первинну вартість придбаних чи розроблених нематеріальних активів, а також їх дооцінку, за кредитом – вибуття нематеріальних активів та їх уцінку.

Відображення в обліку безоплатного отримання нематеріального активу

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Оприбуткування безоплатно 154 “Придбання (створення) 424           “Безоплатно
отриманого програмного забезпечення нематеріальних активів” отримані    необоротні
активи”
2 Введення в експлуатацію програмного 127      “Інші      нематеріальні 154 “Придбання
забезпечення активи” (створення)
нематеріальних
активів”
3 Нарахована амортизація за 1-й рік 93 “Витрати на збут” 133″3нос
експлуатації нематеріальних
активів”
4 Одночасне  визнання  доходу  в  сумі 424    “Безоплатно    отримані 745        “Дохід        від
нарахованої амортизації необоротні активи” безоплатно отриманих
активів”

152

Придбання нематеріальних активів за кошти

Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1 Отримано програмне забезпечення 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”
2 Сплата заборгованості за програмне забезпечення 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 311 “Поточні рахунки в національній валюті”
3 Введення в експлуатацію програмного забезпечення 127 Інші нематеріальні активи” 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів”

При створенні нематеріальних активів власними силами всі витрати пов’язані з етапом досліджень визнаються витратами періоду під час їх здійснення:

Дт 941 “Витрати на дослідження і розробки”

Кт 13 “Знос необоротних активів”

Кт 20 “Виробничі запаси”

Кт 661 “Розрахунки за заробітною платою”

Нематеріальні активи можуть вибути внаслідок списання за непридатністю, реалізації (продажу), безоплатної передачі, внесення до статутного капіталу інших підприємств тощо.

В кожному із зазначених випадків:

а) у першу чергу відображається списання суми зносу нематеріального активу записом:

Дебет 133 “Знос нематеріальних активів”

Кредит 12 “Нематеріальні активи”

б)  потім відображають списання залишкової вартості (первісна мінус знос), якщо вона не дорівнює нулю, записами:

У разі списання за непридатністю:

Дебет 976 “Списання необоротних активів”

Кредит 12 “Нематеріальні активи”

У разі продажу нематеріальних активів:

Дебет 972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”

Кредит 12 “Нематеріальні активи” У разі внесення нематеріальних активів до статутного капіталу інших підприємств:

1)         на суму залишкової вартості нематеріального активу:
153

Дебет 972 “Собівартість реалізованих необоротних активів”
Кредит 12 “Нематеріальні активи”

2)на суму справедливої вартості внесеного до статутного капіталу нематеріального активу:

Дебет 14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

Кредит 742 “Дохід від реалізації необоротних активів”

З.Амортизація нематеріальних активів

За П(С)БО 8, усі без виключення нематеріальні активи підлягають амортизації. Нарахування   амортизації   нематеріальних   активів   здійснюється   протягом   строку   їх корисного використання.

Строк корисного використання об’єкта нематеріальних активів встановлюється підприємством самостійно при визнанні цього об’єкта активом.

Строк корисного використання нематеріального активу не повинен перевищувати 20 років і при його визначенні слід ураховувати:

строк корисного використання подібних активів;       моральний знос, шо передбачається;

правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та , інші фактори.

Методи нарахування амортизації визначені у П(С)БО 7:

1)прямолінійний;

2)зменшення залишкової вартості;

3)прискореного зменшення залишкової вартості;

4)кумулятивний;

5)виробничий.

При розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

якщо існує невідмовне зобов’язання іншої особи щодо придбання цього об’єкта наприкінці строку його корисного використання;

якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Бухгалтерські записи з нарахування амортизації:

Дебет 23 “Виробництво”

Дебет 91 “Загальновиробничі витрати

Дебет 92 “Адміністративні витрати”

Дебет 93“Витрати на збут”

Дебет 94 “Інші витрати операційної діяльності”

Дебет 97 “Інші витрати”

Дебет 99 “Надзвичайні витрати”

Кредит 133 “Знос нематеріальних активів”

154

4.Узагальнення інформації про операції з нематеріальними активами в регістрах

бухгалтерського обліку

Аналітичний облік нематеріальних активів та зносу цих активів ведеться за кожним об’єктом окремо в картках обліку з розподілом на власні та отримані на умовах фінансової оренди, виробничі та невиробничі об’єкти.

Для узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів та їх знос призначений Журнал 4 (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35). У першому розділі Журналу 4 відображається:

вибуття   нематеріальних   активів   внаслідок   їх   продажу,   безоплатної   передачі, невідповідності критеріям визнання активом;

сума уцінки, яка відображається за кредитом відповідних рахунків нематеріальних активів;

сума нарахованої амортизації;

сума збільшення зносу нематеріальних активів внаслідок їх дооцінки та зменшення корисності.

У другому розділі Журналу 4 відображаються капітальні інвестиції (введення в дію нематеріальних активів, вибуття капітальних інвестицій внаслідок продажу, уцінка тощо).

Аналітичний облік капітальних інвестицій у нематеріальні активи ведеться у Відомості 4.1 за дебетом рахунку 15. Також у цій відомості відображаються витрати на модернізацію, модифікацію нематеріальних активів, які призводять до збільшення первісне очікуваних від їх використання майбутніх економічних вигод.

У Відомості 4.3 ведеться аналітичний облік нематеріальних активів за кожним інвентарним об’єктом.

загрузка...