Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік неоплаченого капіталу

Рахунок 46 «Неоплачений капітал» використовується для уза­гальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. По дебету рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, а по кредиту – погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним за­сновником (учасником) підприємства.

Відображення операцій, пов’язаних із власним капіталом, на­ведено в таблиці 9.1.

Облік власного капіталу

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Відображено розмір статутного капіталу згідно із засновниць­кими документами 46 «Неоплачений капітал» 40 «Статутний капітал»
Надійшли внески від засновників у ра­хунок їх вкладу до статутного капіталу:
грошима ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках» 46 «Неоплаче­ний капітал»
основними засо­бами 10 «Основні за­соби» 46 «Неоплаче­ний капітал»
виробничими запа­сами і товарами 20 «Виробничі запаси», 28 «То­вари» 46 «Неоплаче­ний капітал»
Внески засновників підприємства, що пе­ревищують статутний капітал ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках», 10 «Основні засо­би», 20 «Вироб­ничі запаси» 422 «Інший вкладений капітал»
Нараховано Дивіденди 443 «Резервний

капітал»

671 «Розра­хунки за нара­хованими дивідендами»
Збільшення статут­ного капіталу: а) шляхом додатко­вого випуску акцій 46 «Неоплачений капітал» 40 «Статутний капітал»
б) за рахунок нара­хованих дивідендів 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» 46 «Неоплаче­ний капітал»
Збільшено статут­ний капітал шляхом 46 «Неоплачений капітал» 40 «Статутний капітал»
обміну облігацій акціонерного товари­ства на його ж акції 521 «Зобов’язан­ня за облі­гаціями» 46 «Неоплаче­ний капітал»
Зменшено статут­ний капітал акціонерного товари­ства шляхом змен­шення номінальної вартості акцій 40 «Статутний капітал» 46 «Неоплаче­ний капітал»
46 «Неоплачений капітал» ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках»
Викуплено власні акції в акціонерів 451 «Вилучені акції» ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках»
Анульовано части­ну викуплених акцій 40 «Статутний капітал» 451 «Вилучені акції»
Перепродано раніше викуплені власні акції:
а) по ціні придбан­ня ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках» 451 «Вилучені акції»
б) на позитивну різницю між вируч­кою і ціною придбан­ня акцій ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках» 421 «Емісійний дохід»
в) на негативну різницю між вируч­кою і ціною придбан­ня акцій 421 «Емісійний дохід», 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 451 «Вилучені акції»
Обмін викуплених власних акцій на акції інших то­вариств 14 «Довго­строкові фінансові інвес­тиції» , 35 «Поточні фінансові інвес­тиції» 451 «Вилучені акції»
Дооцінка первісної вартості основних засобів 10 «Основні за­соби» 423 «Дооцінка активів»
Збільшення суми зносу до оцінених ос­новних засобів 423 «Дооцінка активів» 131 «Знос основних за­собів»
Дооцінка запасів 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» 423 «Дооцінка активів»
Безоплатне одер­жання необоротних активів 10 «Основні засо­би», 11 «Інші не­оборотні матеріальні активи» 424 «Безоплат­но одержані не­оборотні активи»
Відображено фінан­сові результати:
прибуток 79 «Фінансові ре­зультати» 441 «Прибуток нерозподіле­ний»
збиток 441 «Прибуток нерозподілений » 79 «Фінансові результати»

Використано при­буток для створення резервного капіталу 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 43 «Резервний капітал»
Відображено вико­ристання прибутку 441 «Прибуток нерозподілений » 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»
Викуплено вклади й паї у колишніх за­сновників 452 «Вилучені вклади й паї» ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках»
Зменшено статут­ний капітал на суму вилучених вкладів і паїв 40 «Статутний капітал» 452 «Вилучені вклади й паї»
загрузка...