Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік нерозподіленого прибутку

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ви­користовують для обліку нерозподілених прибутків чи непокри­тих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. По кредиту рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, а по дебету – збит­ки та використання прибутку.

Рахунок 44 має три субрахунки:

441«Прибуток нерозподілений»;

442«Непокриті збитки»;

443«Прибуток, використаний у звітному періоді».

На субрахунку 441 відображається наявність та рух нероз­поділеного прибутку; на субрахунку 442 – непокриті збитки.

Фінансовий результат із рахунку 79 «Фінансові результати» переноситься на рахунок 44: дебет субрахунку 442 і кредит рахун­ку 79 – на суму збитків; дебет рахунку 79 і кредит субрахунку 441 – на суму прибутків.

На субрахунку 443 відображають розподіл прибутку між влас­никами (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відра­хування в резервний капітал та інше використання прибутку в по­точному періоді.

На суму використаного прибутку запис роблять по дебету суб­рахунку 443 і по кредиту різних рахунків залежно від напряму використання прибутку: 40 «Статутний капітал» – використано на поповнення статутного капіталу; 41 «Пайовий капітал» – вико­ристано на поповнення пайового капіталу; 43 «Резервний капітал» — направлено у резервний капітал; 67 «Розрахунки з учасниками» – нараховані дивіденди тощо.

Використання прибутку списують за рахунок прибутку: дебет субрахунку 441 і кредит субрахунку 443. Прибуток, що залишив­ся нерозподілений, обліковується по субрахунку 441. Якщо підприємство має збиток, то він відображається як дебетовий за­лишок по субрахунку 442.

загрузка...