Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік операцій на інших рахунках у банках

Для обліку операцій по інших рахунках передбачені такі суб­рахунки: 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»; 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».

Операції по капітальних вкладеннях здійснюються через поточ­ний рахунок у такому ж порядку, як і по основній діяльності, тому облік їх ведуть на субрахунках 311 «Поточні рахунки в націо­нальній валюті», 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті». Проте для обліку коштів на капітальні вкладення може бути відкритий окремий рахунок. Потреба в цьому виникає тоді, коли на під­приємство надходять централізовано кошти для капітальних вкла­день і потрібно чітко організовувати контроль їх використання за призначенням. Звичайно, в ринкових умовах підприємства самі вирішують, скільки витрачати грошей для якої мети. Якщо ж під­приємство відкрило в установі банку окремий рахунок для збе­рігання і використання коштів по капітальних вкладеннях, то облік операцій по ньому ведуть на субрахунках 313, 314.

Підприємства мають у банках й інші рахунки, кошти з яких використовуються для різних операцій цільового характеру. Для обліку таких коштів призначені субрахунки 313,314.

Тут обліковують акредитиви, ощадні сертифікати, імпортний де­позит, приватизаційні кошти громадян, чекові книжки та інші ра­хунки в банках, забезпечуючи по кожному з них аналітичний облік. Акредитив є дорученням платника обслуговуючому його банку провести за рахунок власних коштів або позик, депонованих бан­ком, оплату товарно-матеріальних цінностей або наданих послуг за місцем знаходження одержувача платежу на умовах, що перед­бачені платником у заяві на відкриття акредитива.

Відкриття акредитива здійснюється за рахунок власних коштів або позик банку. Акредитив призначається для розра­хунків тільки з одним постачальником, може бути відкритий на термін, що обумовлений у договорі.

На кожний акредитив відкривають окремий аналітичний рахунок, контролюючи використання коштів. При відкритті акредитивів робиться запис по дебету субрахунків 313, 314 і кредиту        субрахунків 311, 312 або 60 «Короткострокові пози­ка інших, залежно від того, з якого рахунку відкрито акредитив. При використанні акредитива кредитують субрахунки 313,    314 і дебетують рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та інші рахунки відповідно до напрямку  проведеного платежу. Невикористані суми акредитива при його закритті записують по кредиту субрахунків 313, 314 і дебету субрахунків 311, 312, рахунку 60 та інших, на які зараховані повернені суми.

На субрахунках 313, 314 обліковують також операції по розра­хункових чеках. Чеки видаються підприємству по заяві тією уста­новою банку, в якій знаходиться його поточний рахунок. Чеки зброшуровані у вигляді книжки, по якій встановлюється сума ліміту, в межах котрої можуть бути оплачені виписані чеки.

При одержанні чекових книжок дебетують субрахунки 313, 314 у кореспонденції з субрахунками 311, 312 або рахунком 60, що залежить від того, з якого рахунку взяті кошти для лімітуван­ня їх по чековій книжці.

На суми сплачених банком чеків, пред’явлених йому відповідними підприємствами, субрахунки 313, 314 кредитують у кореспонденції з рахунками 63, 68 «Розрахунки з інших опе­рацій». На суми повернених у банк невикористаних чеків віднов­люють залишок грошей на рахунках: дебет субрахунків 311, 312 або рахунку 60 і кредит субрахунків 313, 314.

загрузка...