Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік операцій на поточному рахунку

На поточний рахунок надходять гроші за продану продукцію виконані роботи і послуги на сторону, позички банку, гроші з каси підприємства тощо. З поточного рахунку здійснюються пла­тежі постачальникам і підрядчикам за одержані матеріальні цінності, виконані роботи і послуги, по зобов’язаннях перед бю­джетом, погашення банківських позик, перерахування органам соціального страхування, видача готівки в касу тощо.

Списання грошей з поточного рахунку і їх надходження на ра­хунок проводиться по таких документах: платіжні доручення, платіжні вимоги – доручення, заяви на акредитив, платіжні картки, чеки, меморіальні ордери та інші.

В процесі оплати документів працівник банку перевіряє на­явність грошей на рахунку, справжність поданих документів і правильність їх складання (тотожність підписів і відтиску печат­ки на документах поданим зразкам), дотримання строку дії доку­мента, законність операції.

Всі платежі із рахунків підприємств, об’єднань і організацій здійснюють у порядку календарної черги надходження в банк роз­рахункових документів, що регулюється діючими нормативними документами, зокрема, Законом України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2346-ІП.

Установи банку несуть відповідальність за дотримання правил здійснення розрахункових операцій по рахунках клієнтів.

За неперерахування або невчасне перерахування податків їх клієнтів до бюджету відповідальність несе банк. Причому відповідальність подвійна: з одного боку перед отримувачем коштів – всі санкції за несплату або невчасну сплату податків покладаються на банк, а також перед клієнтом банку.

При перерахуванні коштів на другому примірнику платіжного доручення (або іншого документа, що підтверджує перерахування грошей) банк проставляє штамп з підписом відповідального працівника банку і відразу віддає копію платіжного доручення платнику. Платіжне доручення зі штампом банку і підписом є підтвердженням, що платник перерахував гроші.

Може бути помилкове перерахування коштів підприємством, що трапляється через помилки бухгалтера або керівника, які у платіжних документах неправильно написали реквізити одержувача у зв’язку зі зміною номерів поточних рахунків різних установ і організацій тощо. В такому випадку потрібно надіслати на ім’я керівника одержувача, з проханням повернути по­милково зараховані суми.

Підприємства незалежно від форм власності мають повертати п’ятиденний строк платникам помилково зараховані на їх рахунок кошти. При виявленні фактів такого порушення з керівни­ка підприємства і головного бухгалтера стягується до Державного бюджету України штраф.

Якщо власник рахунку не повернув у зазначений термін по­милково одержані кошти, то їх повернення має здійснюватись у загальному претензійно-позовному порядку.

У встановлені строки (за погодженням з власниками рахунків, як правило, щодня) установи банку передають клієнтам виписки (копії) особових рахунків з додатком копій документів, що послу­жили підставою для списання або зарахування грошей. За домов­леністю з клієнтами виписки можуть висилатися поштою.

Виписки із рахунку завіряються штампом установи банку та підписом відповідального виконавця. Виписки, складені на елект­ронних обчислювальних машинах, штампом не завіряються.

Виписки із рахунків і додатки до них видаються клієнтам, як правило, шляхом вкладення їх в абонентські скриньки, які про­нумеровані і закриваються на ключ. Вони встановлюються в при­міщенні банку в зручному для користування місці. Працівники банку розкладають виписки разом з додатками у відповідні скриньки, а представники клієнтів виймають їх зі скриньок У зручний для себе час. Виписки з рахунків можуть видаватися клієнтам безпосередньо працівниками банку.

У виписці вказується номер рахунку згідно з шифром банку, дата попередньої виписки і її вхідний залишок, дата, номер доку­мента, на підставі якого зроблено запис, номер кореспондуючого Рахунку (по шифру банку). Розшифровку сум по виписці банку робить бухгалтер підприємства, ґрунтуючись на доданих доку­ментах. Це можна робити безпосередньо на виписці або на окремому аркуші.

Облік коштів на поточному рахунку ведуть в бухгалтерії госпо­дарства на рахунку 31 «Рахунки в банках». Це активний рахунок, 3 Дебету якого відображають наявність та надходження коштів ,а по кредиту – їх вибуття (табл. 2.11).

Кореспонденція рахунків по обліку операцій на поточному рахунку

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 2 3
Надійшло на поточний рахунок:
з каси підприємства 31 «Рахунки в банках» 30 «Каса»
повернуто залишки невикорис­таних акредитивів та лімітованих чекових книжок 311 «Поточні рахунки в на­ціональній ва­люті» 313 «Інші рахун­ки в банку в на­ціональній ва­люті»
кошти в дорозі 31 «Рахунки в банках» 33 «Інші кошти»
повернення займів, раніше вкладених в порядку коротко­строкових фінансових інвес­тицій, депозитів 31 «Рахунки в банках» 35 «Поточні фінансові інвес­тиції»
від покупців 31 «Рахунки в банках» 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
від різних підприємств 31 «Рахунки в банках» 16 «Довгостроко­ва дебіторська за­боргованість», 37 «Розрахунки з різними дебіто­рами»
від продажу вилучених акцій 31 «Рахунки в банках» 45 «Вилучений капітал»
зайво сплачені суми постачаль­никам 31 «Рахунки в банках» 63 «Розрахунки з постачальни­ками та підрядни­ками»
повернуто зайво сплачені по­датки 31 «Рахунки в банках» 64 «Розрахунки за податками й платежами»
від фондів соціального страху­вання 31 «Рахунки в банках» 65 «Розрахунки за страхуванням»
від реалізації 31«Рахунки в банках» 70 «Доходи від ре­алізації», 71 «Інший опе­раційний дохід»
Зараховані пені, штрафи, неус­тойки 31 «Рахунки в банках» 715 «Одержані штрафи, пені, не­устойки»
дивіденди,  проценти за збере­ження грошей, по цінних паперах 31 «Рахунки в банках» 731 «Дивіденди одержані», 732 «Відсотки одержані»
суми вкладів від засновників, Що раніше підписалися на акції 31 «Рахунки в банках» 46 «Неоплачений капітал»
доходи майбутніх періодів (орендна плата, комунальні пос­луги тощо) 31 «Рахунки в банках» 69 «Доходи майбутніх періодів», 71 «Інший опе­раційний дохід»
безповоротно одержані активи 31 «Рахунки в банках» 745 «Дохід від безоплатно одер­жаних активів»
одержані кредити банків 31 «Рахунки в банках» 60 «Коротко­строкові позики»
кошти цільового фінансування та Цільових надходжень 31 «Рахунки в банках» 48 «Цільове фінансування і цільові надхо­дження»
Вибуло  з поточного  рахунку:
В  касу підприємства  готівка 30 “ Каса” 31 “ Рахунки  в банках”
Оплачено  за  придбану  валюту 312 “Поточні  рахунки в  іноземній  валюті” 311 “Поточні рахунки  в  національній  валюті”
Відкриті  акредитиви,  одержані  лімітовані  чекові  книжки 313 “Інші раху-нки в банку  в національній  валюті” 311 “Поточні рахунки  в національній  валюті”
Придбані  грошові  документи (путівки, марки), викуплені  в акціонерів  власні  акції 33 “Інші  кошти” 31 “Рахунки  в  банках”
Повернуто  заборгованість  перед  власниками  облігацій 52 “Довгостро-кові зобов’я-зання за обліга-ціями” 31 “Рахунки  в банках”
Повернуто зворотну фінансову  допомогу 55  “Інші  довго-строкові  зобо-в’язання ” 31 “Рахунки  в банках”
Оплачено  постачальникам і  підрядникам 63 “Розрахунки  з постачальника-ми  та  підряд-никами” 31 “Рахунки  в  банках”
Погашена  заборгованість (переплата) перед  покупцями 36  “Розрахунки з покупцями  та  замовниками” 31 “Рахунки  в  банках”
Оплачені  векселі 52 “Довгострокові зобов’язання  за  облігаціями”,

62 “Короткостро-кові  векселі  видані”

31 “Рахунки  в  банках”
Оплачені  податки  в  бюджет 64 “Розрахунки за  податками  та  платежами” 31 “Рахунки  в  банках”
Оплачені  збори в Пенсійний фонд  та  органам  соціального  страхування 65“Розрахунки  за страхуванням” 31 “Рахунки  в  банках”
Перераховано  засновникам  дивіденди 671 “Розрахунки  за нарахованими  дивідендами” 31 “Рахунки  в  банках”
Сплачено  іншим  кредиторам 68 “Розрахунки  за іншими  операціями” 31 “Рахунки  в  банках”
Сплачені  пені,  штрафи,  неустойки 948  “Визнані  штрафи, пені, неустойки” 31 “Рахунки  в  банках”
Погашені  кредити  банків 60  “короткострокові  позики”

50 “Довгостро-кові  позики”

31 “Рахунки  в  банках”
Плата  за  банківське  обслуговування 92 “Адміністративні  витрати” 31 “Рахунки  в  банках”
Сплата  відсотків за кредит 95  “Фінансові  витрати” 31 “Рахунки  в  банках”

Підставою для запису по рахунку 31 служать виписки банку. Показані в них суми розшифровують по доданих документах. При цьому слід пам’ятати, що коли у виписці обіги по кредиту рахунку, то в господарстві відображають по дебету рахунку 31, тобто надходження грошей, а обіги виписки по дебету рахунку – на підприємстві по кредиту рахунку 31, тобто списання грошей. Це відбувається тому, що рахунок 31 в господарстві активний. На ньому обліковують кошти господарства. В той же час в банку це пасивний рахунок, на якому обліковують джерела засобів. Банк, звичайно, складає виписку відповідно до свого балансу, тому в господарстві потрібно робити протилежні записи, тобто суми виписки по кредиту рахунку означають надходження грошей і відображаються в господарстві по дебету рахунку 31, а суми виписки по дебету — списання коштів.

При виявленні помилок у виписці бухгалтер повинен повід0 мити в банк для внесення виправлень. Виписка банку є підставою для записів у бухгалтерських регістрах по рахунку 31 «Рахунки в банках» і є аналітичним обліком по рахунку 31.

Помилково зараховану суму на поточний рахунок відображають по дебету рахунку 31 і кредиту субрахунку 377 «Розрахунки з іншими дебіторами». При виправленні помилки роблять зворотний запис: дебет рахунку 37 і кредит рахунку 31. Аналогічно відображають помилково списані суми: дебет рахунку 37 і кредит   рахунку 31 – помилково списані суми; дебет рахунку 31 і кредит   рахунку 37 – відновлення помилково списаних сум.

загрузка...