Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік операцій в іноземній валюті

Валюта України — грошові знаки у вигляді банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Іноземна валюта — іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, монет, казначейських білетів, що перебувають в обігу та є закон­ним платіжним засобом на території відповідної іноземної держа­ви, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

Банківські метали — золото, срібло, платина, метали платино­вої групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.

Дорогоцінні метали — золото, срібло, платина, а також метали платинової групи (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній). Най­вищі проби банківських металів – для золота – 995,0; для срібла 999,0; для платини і паладію – 999,5.

Уповноважений банк — будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території України, що має ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів.

Відповідно до класифікатора іноземних валют України всі
вони поділені на три групи:

  1. Вільноконвертовані  валюти – без обмежень  обмінюються  на  інші  види валют  і  широко  використовуються для здійснення платежів  на  міжнародних ринках  світу.
  2. Вільноконвертовані валюти,  які  не  використовуються  широко для  здійснення  платежів  по  міжбанківських  операціях  та  не  продаються  на  головних  валютних ринках світу.
  3. Неконвертовані  валюти – валюти  держав,  що не  ратифікували  статтю 8 Установу  Міжнародного  валютного  фонду (МВФ).

У міжнародних розрахунках також використовуються особ­ливі рахункові одиниці – СПЗ, ЄВРО.

СПЗ – спеціальні права запозичення, які емітуються МВФ для безготівкових записів на рахунках у межах цього фонду.

ЄВРО – єдина колективна валюта, введена з 1 січня 1999 р. країнами Європейського Союзу.

СПЗ і ЄВРО входять у першу групу класифікатора валют.

Валюта України – гривня, має цифровий код 980.

Відповідно до чинного законодавства для розрахунків при здійсненні поточних операцій в установах банків підприємства мо­жуть відкривати валютні рахунки. Через валютні рахунки здійсню­ються розрахунки між юридичними особами при зовнішньоеко­номічній діяльності, операції на міжбанківському валютному ринку України, оплата товарів з використанням пластикових карток та чеків, купівля та продаж іноземної готівкової валюти за готівкові гривні через мережу обміну валюти, купівля за готівку вільноконвертованої валюти, чеків міжнародних платіжних систем, виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону. Порядок використання готівкової іноземної валюти на території України ви­значено правилами, які затверджені постановою Правління НБУ.

Облік іноземної валюти на рахунках в установах банків ведеть­ся підприємствами на активному грошовому рахунку 31 «Рахун­ки в банках». До нього відкривають такі субрахунки:

311- «Поточні рахунки у національній валюті»;

312- «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

313- «Інші рахунки в банку в національній валюті»;

314- «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».

Як бачимо, для обліку іноземної валюти тут передбачено два субрахунки: 312 і 314.

Облік готівки в іноземній валюті ведуть на рахунку ЗО «Каса». До нього також є окремий субрахунок 302 «Каса в іноземній валюті».

За наявності на підприємстві лише національної валюти вико­нують тільки субрахунок 301 «Каса у національній валюті», Що є іноземна валюта, то і субрахунок 302.

Господарські операції з майном та зобов’язаннями, виражені в іноземній валюті, для відображення у бухгалтерському обліку підлягають  перерахунку в грошову одиницю України за курсом Національного банку України. Вказаний перерахунок проводиться на дату здійснення операцій в іноземній валюті.

Перерахунок готівки, коштів в установах банків та у дорозі, грошових і платіжних документів, цінних паперів, коштів у роз. рахунках (включаючи за зобов’язаннями та позики) з юридични­ми та фізичними особами, а також залишок цільового фінансування з бюджету в іноземній валюті проводиться на дату здійснення операції в іноземній валюті, а також на дату складання бухгал­терської звітності.

Різниця між оцінкою активів і пасивів в українській валюті і вартістю їх в іноземній валюті вважається курсовою різницею. її відображають у тому звітному періоді, до якого відноситься дата розрахунку або за який складається бухгалтерська звітність.

Операції в іноземній валюті відображаються у відповідній ва­люті та в українських гривнях. Для переведення іноземної валю­ти у гривні використовується валютний курс.

Валютний курс — встановлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.  Він визначається на підставі результатів торгів валютними цінностями на Міжбанківському валютному ринку.

Валютний курс використовується при здійсненні безготівко­вих і готівкових операцій з іноземною валютою. Вони перерахову­ються у гривні по валютному курсу на дату здійснення операції. Якщо валютний курс змінюється, виникають курсові різниці.

Курсова різниця — різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та звітності інформації про операції в іноземних валютах визначені   П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відоб­ражаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іно­земній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснен­ня операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат).

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті,  надана іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) і отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів   (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності із застосуван­ням валютного курсу на дату сплати авансу. У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, послУ1 визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валі° них курсів, виходячи з послідовності здійснення авансові платежів.

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від  інших осіб у рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на дату одержання авансу. У Разі одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реалізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосу­ванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів.

На кожну дату балансу:

а)        монетарні статті в іноземній валюті відображаються з вико­ристанням валютного курсу на дату балансу,

б)        немонетарні    статті,    які    відображені    за    історичною
собівартістю і зарахування яких до балансу пов’язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату
здійснення операції;

в)        немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній ва­
люті відображаються за валютним курсом на дату визначення цієї
справедливої вартості.

Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іно­земній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу.

Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).

Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про інвес­тиційну і фінансову діяльність відображаються у складі інших до­ходів (витрат).

Курсові різниці, які виникають щодо фінансових інвестицій У господарські одиниці за межами України, відображаються в балансі у складі іншого додаткового капіталу. Від’ємна сума курсової різниці вираховується із суми іншого додаткового капіталу. Монетарні статті – статі балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов’язання, які будуть отримані або сплачені фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів. Мо­чарні статті – це гроші, їх еквіваленти, дебіторська та креди­тка заборгованість, яка буде погашатися грошовими коштами, монетарні статті – статті інші, ніж монетарні. До немонетарних статей належать основні засоби, нематеріальні активи, запаси, бартерні зобов’язання.

Курсові різниці на дату здійснення розрахунків та на дату балансу відображаються по монетарних статтях (табл. 2.12).

Позитивні курсові різниці (зростання курсу іноземних валют)    відображають по дебету рахунків 30 і 31 та кредиту субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці», а негативні ( зниження курсу іноземних валют) – по дебету субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» і кредиту рахунків 30 або 31. Обороти  по  субрахунках  714 і  945  переносять  на рахунок 79 «Фінансові результати»: дебет рахунку 79 і кредит субрахунку 945 – списання втрат від операційної курсової різниці; дебет сук рахунку 714 і кредит рахунку 79 – списання доходу від операційної курсової різниці.

Таблиця 2.12

Облік курсових різниць

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 2 3
Курсові різниці які виникли в результаті перерахунку залишку перерахунку залишку грошових коштів у іноземній валюті в касі та на рахунках в банках:
А)позитивна  курсова різниця (збільшення валютного курсу) 302 “Каса в іноземній валюті”, 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” 714 «Дохід від операційної кур­сової різниці
Б)негативна курсова різниця (зменшення валютного курсу) 945 «Втрати від операційної кур­сової різниці» 302 “Каса в іноземній валюті”, 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”
Курсові різниці,  які виникли в результаті перерахунку дебіторської заборгованості по операційній діяльності:
А)збільшення валютного курсу 362 «Розрахунки з іноземними по­купцями» 714 «Дохід від операційної кур­сової різниці
Б) зменшення валютного курсу 945 «Втрати від операційної кур­сової різниці» 362 «Розрахунки з іноземними по­купцями»
Курсові різниці, які виникли результаті перерахунку кредиторської заборгованості по опе­раційній діяльності:
а) збільшення валютного курсу 945 «Втрати від операційної кур­сової різниці» 632 «Розрахунки з іноземними пос­тачальниками »
б) зменшення валютного курсу 632 «Розрахунки з іноземними постачальни­ками» 714 «Дохід від операційної кур­сової різниці»
Курсові різниці, які виникли в результаті перерахунку дебі­торської заборгованості по інвес­тиційній і фінансовій діяльності:
а) збільшення валютного курсу 362 «Розрахунки з іноземними по­купцями» 744 «Дохід від не-операційної кур­сової різниці»
б) зменшення валютного курсу 974 «Втрати від не операційних курсових різниць» 362 «Розрахунки з іноземними по­купцями»
Курсові різниці, які виникли в результаті перерахунку креди­торської заборгованості по інвес­тиційній і фінансовій діяльності:
а) збільшення валютного курсу 974 «Втрати від не операційних курсових різниць» 632 «Розрахунки з іноземними пос­тачальниками »
б) зменшення валютного курсу 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками » 744 «Дохід від не-операційної кур­сової різниці»

Підприємства, які здійснюють операції з торгівлі (обміну) готівковою валютою, вартість придбаної іноземної валюти у сумі еквівалента, обрахованого в гривнях за курсом Національного банку України на дату здійснення операцій, оприбутковують дебету рахунку ЗО  «Каса»  субрахунок 302  «Каса в іноземній валюті» в кореспонденції з кредитом субрахунку 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти ». Фактично сплачену суму за іноземну валюту відображають по дебету субрахунку 942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти» і кредиту субрахунку 301 «каса у національній валюті» на суму фактично виданої української валюти в обмін на іноземну валюту. Залишки по рахунках 711 і 949  І переносять на фінансові результати – субрахунок 792 «Результат  фінансових операцій».

Продаж готівкової іноземної валюти відображають так: а) дебет субрахунку 301, кредит субрахунку 711 на суму одержаної  готівки в українській валюті; б) дебет субрахунку 942, кредит  субрахунку 302 – списання проданої готівкової валюти на реалізацію. Залишки по субрахунках 711 і 942 переносять на субраху­нок 792.

Валютні кошти, перераховані для продажу, у сумі, обрахо­ваній за курсом Національного банку України на дату здійснення операції, відображають по дебету субрахунку 942 та кредиту суб­рахунку 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті». Суму, одер­жану від продажу безготівкової іноземної валюти, записують по дебету субрахунку 311 і кредиту субрахунку 711.

Порядок обліку купівлі і продажу безготівкової іноземної ва­люти покажемо на прикладах.

Приклад. Для купівлі 1000 дол. США перераховано уповнова­женому банку 5800 грн (табл. 2.13). Курс купівлі становив 5,7 грн за 1 дол. СІЛА. Курс НБУ на дату зарахування валюти на рахунок 5,5 грн за 1 дол. США.

Витрати, пов’язані з купівлею валюти:

– комісійна винагорода банку 30 грн;

– збір до Пенсійного фонду – (1000 х 5,7 х 1,5%) = 85,50 грн.

Зміст господарських операцій Кореспонденція  рахунків
дебет Кредит
Перераховано  уповноваженому  банку  для  купівлі  доларів США 333 “Грошові кошти  в  До-розі  в  наці-ональній валюті” 311  “Поточні  рахунки  в  національній  валюті”
Перераховано збір  до  Пенсійного  фонду 333 “Грошові кошти  в  до-розі  в  націо-нальній валюті” 311  “Поточні  рахунки  в  національній  валюті”
Перераховано  валюту  за курсом  НБУ 312 “Поточні  рахунки  в  національній валюті” 333 “Грошові кошти  в  дорозі  в  національній валюті”
Оплачено збір до  Пенсійного  фонду 651 “За пенсійним  забезпеченням” 333 “Грошові кошти  в  дорозі  в  національній валюті”
Нараховано  збір  до Пенсійного фонду 92 “Адміністративні  витрати” 651 “За пенсійним  забезпеченням”
Нараховано  комісійну  винагороду  банку  за  купівлю  валюти 92 “Адміністративні  витрати” 333 “Грошові кошти  в  дорозі  в  національній валюті”
Повернено  надмірно перераховані  кошти 311  “Поточні  рахунки  в  національній  валюті” 333 “Грошові кошти  в  дорозі  в  національній валюті”
Різниця  між  витратами  і  еквівалентом  придбаної  іноземної  валюти  (5800-5500-30-70) 92 “Адміністративні  витрати” 333 “Грошові кошти  в  дорозі  в  національній валюті”
Списано  адміністративні  витрати 791 “Результат основної діяльності” 92 “Адміністративні  витрати”

Продаж валюти належить до іншої операційної діяльності. П(С)БО 16 «Витрати» передбачає, що собівартість реалізованої іноземної валюти визначається шляхом перерахунку в грошову одиницю України за курсом НБУ на дату продажу, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти.

При продажу іноземної валюти в податковому обліку виника­ють валовий дохід і валові витрати. Згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (п. 7.3.5) валовий дохід збільшується на отриману суму гривень від покупця за про­дану іноземну валюту, а до складу валових витрат включається сума балансової вартості валюти, що продається (табл. 2.14).

Приклад. Продано валюту в сумі 1000 дол. СІЛА. Курс НБУ на дату перерахунку валюти 5,5 грн за 1 дол. США, а на дату прода­жу 5,55 грн.

Курс продажу 5,6 грн за 1 дол. США.

Комісійна винагорода банку 30грн.

Облік продажу іноземної валюти

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1 2 3
Списано долари США для продажу (курс НБУ на дату списання 5,5 грн за 1 дол. США 334 «Грошові кошти в дорозі в іно­земній валюті» 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»
Курсова різниця на дату продажу [(5,55 - 5,5) х 1000 = 50] 334 «Грошові кошти в дорозі в іно­земній валюті» 714 «Дохід від опера­ційної курсо­вої різниці»
Надійшла виручка від продажу іноземної валюти (курс продажу 5,6 грн) 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 711 «Дохід від реалізації іноземної ва­люти»
Списано вартість прода­ної валюти (курс НБУ на дату реалізації 5,55 грн) 942

«Собівартість реалізованої іноземної ва­люти»

334 «Грошові кошти в до­розі в іно­земній ва­люті»
Нараховано банку комісійну винагороду за конвертацію іноземної ва­люти 942

«Собівартість реалізованої іноземної ва­люти»

685 «Роз­рахунки з іншими кре­диторами»
Оплачено банку комісій­ну винагороду 685 «Роз­рахунки з іншими

кредитора­ми»

311 «Поточні рахунки в на­ціональній валюті»
Відображено дохід від реалізації валюти 711 «Дохід від реалізації іноземної ва­люти» 791 «Резуль­тат основної діяльності»
Відображено дохід від операційної         курсової різниці 714 «Дохід від опера­ційної курсо­вої різниці» 791 «Резуль­тат основної діяльності»
Відображено на фінан­сових результатах  собівартість реалізованої доземної валюти. 791 «Резуль­тат основної діяльності» 942 «Собівартість реалізованої іноземної ва­люти»

З метою оподаткування будь-яка іноземна валюта або заборгованість в іноземній валюті, що перебували на обліку платника ц0 датку на кінець звітного періоду, перераховуються у гривні За офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на останній робочий день звітного періоду (пункт 7.3.6 закону).

В регістрах бухгалтерського обліку записи операцій, пов’яза­них з іноземною валютою, роблять в іноземній валюті та у грошовій одиниці України.

загрузка...