Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік оренди

13.1. Суть орендних відносин

Оренда – це засноване на договорі термінове платне користу­вання майном, необхідним орендарю для здійснення підпри­ємницької та іншої діяльності. Суб’єкт, який взяв майно в оренду, зазивається орендарем, а той, хто надав це майно, – орендодавець. Взаємовідносини орендаря з орендодавцем визначаються в дого­ворі оренди. Угода про передачу орендарем орендованого ним об’єкта в оренду третій особі називається суборенда. Методологія обліку орендних відносин встановлена П(С)БО 14 «Оренда», в яко­му дається визначення термінів.

Гарантована ліквідаційна вартість:

1) для орендаря – частина ліквідаційної вартості, яка гаран­тується до сплати орендарем або пов’язаною з ним стороною;

2) для орендодавця – частина ліквідаційної вартості, яка га­рантується до сплати орендарем або незалежною третьою сторо­ною, здатною за своїм фінансовим станом відповідати за га­рантією.

Мінімальні орендні платежі – платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом терміну оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і неперед­баченої орендної плати), збільшені:

1) для орендаря — на суму його гарантованої ліквідаційної вар­тості;

2) для орендодавця – на суму його гарантованої ліквідаційної вартості.

У разі можливості та наміру орендаря придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбан­ня, мінімальні орендні платежі складаються з мінімальної оренд­ної плати за весь термін оренди та суми, яку слід платити згідно з угодою на придбання об’єкта оренди.

Невідмовна орендна угода – орендна угода, яка може бути розірвана тільки:

1) з дозволу орендодавця;

2) якщо відбулася певна непередбачена подія;

3) у разі укладення орендарем нової угоди про оренду цього са­мого активу або замість нього іншого аналогічного за призначен­ням активу з тим самим орендодавцем.

Негарантована ліквідаційна вартість – частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпе­чується або гарантується лише пов’язаною з ним стороною.

Непередбачена орендна плата – частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та розраховується із застосуванням

показників інших, ніж термін оренди (обсяг продажу, рівень вико­ристання, індекс інфляції та цін, ринкові ставки відсотка тощо).

Операційна оренда – оренда інша, ніж фінансова.

Орендна ставка відсотка – ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об’єкта фінансової оренди на початок строку оренди.

Початок терміну оренди – дата, яка настає раніше: дата підпи­сання орендної угоди або дата прийняття сторонами зобов’язань щодо основних положень угоди про оренду.

Ставка відсотка на можливі позики орендаря – ставка відсотка, яку мав би сплачувати орендар за подібну оренду або (якщо цей показник визначити неможливо) ставка відсотка за позиками для придбання подібного активу (на той самий термін та з подібною га­рантією) на початку терміну оренди.

Суборенда – угода про передачу орендарем орендованого ним об’єкта в оренду третій особі.

Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов’язаних з правом користування та во­лодіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хо­ча б однієї з наведених нижче ознак:

1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення терміну оренди;

2) орендар має можливість та намір придбати об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;

3) термін оренди становить більшу частину терміну корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди;

4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з почат­ку терміну оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об’єкта оренди.

Оренда окремих об’єктів основних засобів здійснюється через лізинг. Законом України «Про лізинг» визначено, що лізинг — це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних та залучених фінансових коштів і полягає у наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений термін лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. Лізинг здійснюється за договором і може бути двох видів — оперативний та фінансовий.

Оперативний лізинг (оперативна оренда) – це договір, у резуль­таті укладення якого лізингоодержувач отримує у платне корис­тування від лізингодавця майно на термін, менший терміну, за який амортизується 90 відсотків вартості об’єкта лізингу, визна­ченої в день укладення договору. Після закінчення строку догово­ру оперативного лізингу об’єкт лізингу підлягає поверненню власнику і може бути повторно за договором переданий у користу­вання лізингоодержувачу.

фінансовий лізинг (фінансова оренда) – це договір, у резуль­таті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отри­мує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на термін, не менший терміну, за який амортизується 60 відсотків вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення терміну договору фінансового лізингу орендова­ний об’єкт переходить у власність лізингоодержувача або викупо­вується ним за залишковою вартістю.

Майно, передане за договором оперативної оренди, залишаєть­ся на балансі орендодавця. В орендаря таке майно обліковується поза балансом. Майно, передане за договором фінансової оренди, зараховується на баланс орендаря. Передача і повернення орендо­ваного об’єкта оформляється актом приймання-передачі.

13.2. Облік операційної оренди

У Законі України «Про лізинг» вжито термін «оперативна оренда», а в П(С)БО 14 «Оренда» – «операційна оренда».

Основні засоби, передані в операційну оренду, залишаються на балансі орендодавця і обліковуються на рахунку 10 «Основні за­соби» з виділенням у регістрах аналітичного обліку у відокремле­ну групу, де зазначається, що ці об’єкти передані в операційну оренду.

Орендар орендовані об’єкти обліковує на позабалансовому ра­хунку 01 «Орендовані необоротні активи». У нього має бути копія інвентарної картки або виписка з інвентарної книги, що додаєть­ся орендодавцем до акта приймання-передачі орендованих об’єктів. Ці картки зберігаються в орендаря окремо. Після повер­нення об’єкта оренди орендодавцю орендар списує його з позаба­лансового обліку, вилучає з картотеки копію відповідної картки і разом з актом приймання-передачі підшиває до документів за поточний місяць. При передачі об’єкта в оренду одержувач подає орендодавцю довіреність на отримання цінностей. Повернення об’єкта з оренди також оформляють з використанням довіреності.

Орендодавець (власник) нараховує за встановленими нормами амортизацію по переданих в оренду об’єктах: дебет рахунку 23 «Виробництво» (окремий субрахунок для обліку витрат на орендні послуги) і кредит рахунку 13 «Знос (амортизація) необо­ротних активів». На дебет рахунку 23, крім амортизації, відно­сять і інші витрати, супутні експлуатації об’єкта оренди, якщо вони виконуються орендодавцем. Витрати орендодавця з укладення угоди про оренду (юридичні послуги, комісійні винагороди) визначаються іншими операційними витратами того звітного періоду, в якому вони мали місце. З рахунку 23 витрати щомісяця списуються у дебет субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності».

Якщо орендодавець отримує орендну плату наперед, то він відображає її спочатку у складі доходів майбутніх періодів: дебет рахунку 31 «Рахунки в банках» і кредит рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів». Одночасно показується податкове зобов’язання з ПДВ: дебет субрахунку 643 «Податкові зобов’язання», кредит субрахунку 641 «Розрахунки за податками». У наступних місяцях відповідно до термінів оренди відображають дохід від оренди: дебет рахунку 69, кредит субрахунку 713 «Дохід від операційної оренди активів». Зараховується податкове зобов’язання з ПДВ: дебет субрахунку 713, кредит субрахунку 643.

Дохід від операційної оренди визначається іншим операційним доходом відповідно звітного періоду. На належну до одержання суму орендної плати дебетують субрахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» і кредитують субрахунок 713 «Дохід від операційної оренди активів». Податок на додану вартість при орендних відносинах обліковують у встановленому порядку.

Належну за договором до сплати суму орендної плати орендар щомісяця відносить у витрати: дебет рахунків 23, 91, 92, 93, 94 (залежно від місця використання орендованого об’єкта) і кредит рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями». Погашення заборгованості з орендної плати – дебет рахунку 68 і кредит рахунку 31 «Розрахунки в банках».

Ремонт об’єктів оренди може виконуватися орендарем або орендодавцем, що визначається умовами договору. Витрати в межах 10% залишкової вартості основних виробничих засобів на початок року включаються до витрат виробництва та обігу, а в іншій частині (більше як 10%) відносяться в дебет рахунку 10 «Основні засоби» на окремий аналітичний рахунок під назвою «Витрати по ремонту (поліпшенню) орендованих основних засобів».

При поверненні об’єктів операційної оренди недоамортизована частина витрат по ремонту списується орендарем з рахунку 10, як передбачено для відображення операцій по безоплатній передачі основних засобів.

Якщо за умовами договору витрати на ремонт об’єкта відшкодовується орендодавцем, то орендар такі витрати відносить у дебет субрахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності». При одержанні відшкодування: дебет рахунку 31 «Рахунки в банках» і кредит субрахунку 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Якщо орендар здійснює на об’єктах роботи з реконструкції і модернізації, то такі витрати обліковуються по дебету рахунку 15 «Капітальні інвестиції» в порядку, передбаченому для капітальних інвестицій.

Якщо орендар сплачує орендну плату авансом (наперед), то вона спочатку відображається у складі витрат майбутніх періодів: дебет рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», кредит рахунку 31 «Рахунки в банках» – на суму оплати без ПДВ; дебет субрахунку 644 «Податковий кредит», кредит рахунку 31 – на суму податкового кредиту з ПДВ. По мірі настання відповідних періодів сплачені суми відображають у складі витрат: дебет рахунків 23, 91, 92 та інших, кредит рахунку 39. Відображають податковий кредит з ПДВ: дебет субрахунку 641 «Розрахунки за податками», кредит субрахунку 644.

Кореспонденція рахунків при обліку операційної оренди в орендодавця наведена в таблиці 7.16, а в орендаря – у таблиці 7.17.

Таблиця 7.16.

Відображення операцій по операційній оренді в орендодавця

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1 2 3 4
Передано об’єкт в оренду 10 «Основні засоби (орендовані)» 10 «Основні засоби» 3600
Нараховано амортизацію обєкта, переданного в оренду 23 «Виробництво» 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 300
Нараховано витрати з укладення угоди про оренду (юридичні послуги, комісійна винагорода) 23 «Виробництво» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 20
Відображено витрати з оренди 949 «Інші витрати операційної діяльності» 23 «Виробництво» 320
Нарахована орендна плата 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами» 713 «Дохід від опе­раційної оренди активів» 480
Відображено пода­ток на додану вартість (ПДВ) 713 «Дохід від опе­раційної оренди ак­тивів» 643 «Податкові зо­бов’язання» 80
Надійшла орендна плата 311 «Поточні рахун­ки в національній валюті» 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами» 480
Нараховано ПДВ (податкове зобов’язання) 643 «Податкові зо­бов’язання» 641 «Розрахунки за податками» 80
Віднесено на фінан­сові результати:

а) доходи від оренди

713 «Дохід від опе­раційної оренди ак­тивів» 79 «Фінансові ре­зультати» 400
б) витрати 79 «Фінансові ре­зультати» 949 «Інші витрати операційної діяль­ності» 320
Повернено оренда­рем орендований об’єкт 10 «Основні засоби» 10 «Основні засоби (орендовані)» 3600

Таблиця 7.17

Відображення операцій по операційній оренді в орендаря

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4
Прийнято об’єкт в оренду 01 «Орендовані

не­оборотні активи»

- 3600
Нарахована орендна плата 23 «Виробництво»,

91 «Загальновиробничі витрати»,

92 «Адміністративні витрати»,

93 «Ви­трати на збут»

685 «Розрахунки з іншими креди­торами» 400
Відображено ПДВ за оренду 644 «Податковий кредит» 685 «Розрахунки з іншими креди­торами» 80
Нараховано ПДВ (податковий кредит) 641 «Розрахунки за податками» 644 «Податковий кредит» 80
Оплачено орендну плату 685 «Розрахунки з іншими креди­торами» 311 «Поточні рахунки в на­ціональній валюті» 480
Нараховано за пос­луги, надані іншими сторонами (за кому­нальні послуги, електроенергію, охо­рону тощо) 23 «Виробництво»,

91 «Загальновиробничі витрати»,

92 «Адміністративні витрати»,

93 «Ви­трати на збут»

685 «Розрахунки з іншими креди­торами» 100
Нараховано ПДВ за послуги 641 «Розрахунки за податками» 685 «Розрахунки з іншими креди­торами» 20
Оплачено за послу­ги, надані іншими сторонами 685 «Розрахунки з іншими креди­торами» 311 «Поточні рахунки в на­ціональній валюті» 120
Відображено витра­ти по добудові у скла­ді основних засобів 117 «Інші необо­ротні активи» 15 «Капітальні інвестиції» 200
Повернено орендо­давцю орендований об’єкт - 01 «Орендовані не­оборотні активи» 3600
Списано собівартість добудови орендованого об’єкта 972 «Собівартість реалізованих не­оборотних активів» 117 «Інші необо­ротні активи» 200
Нараховано за робо­ти по добудові 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами» 742 «Дохід від ре­алізації необорот­них активів» 240
Відображено ПДВ 742 «Дохід від ре­алізації необорот­них активів» 641 «Розрахунки за податками» 40
Отримано від орен­додавця за добудову орендованого об’єкта 311 «Поточні рахун­ки в національній валюті» 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами» 240

13.3. Облік фінансової оренди

Наданий у фінансову оренду об’єкт орендодавець відображає як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних оренд­них платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вираху­ванням фінансового доходу, що підлягає отриманню. Показується інший дохід від реалізації необоротних активів. Залишкова вартість об’єкта фінансової оренди виключається з балансу орен­додавця. Вона відображається у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів).

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негаран­тованої ліквідаційної вартості об’єкта оренди та теперішньою вартістю вказаної суми, що визначена за орендною ставкою відсотка, становить фінансовий дохід орендодавця. Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом терміну оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря на початок звітно­го періоду.

Одержаний у фінансову оренду об’єкт орендар відображає як актив і зобов’язання за найменшою на початок терміну оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Різниця між згаданою вартістю та вартістю об’єкта фінансової оренди, за якою він був відображений в обліку орендаря на почат­ку терміну фінансової оренди, є фінансовими витратами оренда­ря. Вони відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в сумі, що відносять до звітного періоду. Розподіл фінансових ви­трат між звітними періодами протягом терміну оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на зали­шок зобов’язань на початок звітного періоду. Якщо в угоді про фінансову оренду не вказана ставка відсотка, то для визначення теперішньої вартості суми мінімальних орендних платежів і роз­поділу фінансових витрат орендар застосовує ставку відсотка на можливі позики орендаря. Розрахунок фінансових витрат і роз­поділ їх між звітними періодами покажемо на прикладі.

Приклад. Орендодавець уклав угоду про фінансову оренду об’єкта з орендарем на таких умовах:

– термін оренди три роки, починаючи з 2 січня 2005 р.;

– орендна відсоткова ставка 24% річних;

– мінімальні орендні платежі загальною сумою 120 000 грн сплачуються один раз на півроку (2 січня і 1 липня) по 20 000 грн;

– об’єкт перебуває на балансі орендодавця в сумі 80 000 грн;

– після завершеного строку оренди право власності на об’єкт переходить орендарю.

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів (ТВ) орен­даря визначається за формулою:

де А – сума мінімального орендного платежу, що сплачується ре­гулярно;

п – кількість періодів, за які сплачується орендна плата і нарахо­вуються відсотки; і — ставка відсотка для вказаного періоду.

Отже,

1

ТВ = 20000 х [ 1 + ( 1 -                     ): 0,12 ] = 20000 х 4,6048 = 92096.

(1 + 0,12)5

Загальна сума фінансових витрат 27904 грн (120 000 – 92 096 = 27 904).

Теперішня вартість ануїтету однієї гривні по періодах вирахо­вується за формулою або береться з розроблених таблиць, що на­водяться в літературі по фінансах та бухгалтерському обліку. Періодів у нашому прикладі шість, а відсоткова ставка за період 12% (24% річних : 2 = 12%).

Використовуючи теперішню вартість ануїтету, вираховуємо плату за об’єкт по кожному періоду. За перший період вона стано­вить 11 348 грн          (20 000 х 0,5674 = 11 348). Фінансові витрати вста­новлюються як різниця між орендною платою за період і платою за об’єкт. За перший період вони були 8652 грн (20 000 – 11348 = 8652). Розрахунки за періодами наведено в таблиці 7.18.

Якщо орендні платежі сплачуються в кінці кожного періоду, то теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів роз­раховується за формулою:

1

ТВ = А х [ 1 + ( 1 -                     ): і ].

(1 + і)n

За умовами нашого прикладу:

1

ТВ =20000 х [ 1 + ( 1 -                       ): 0,12 ] = 20000 х 4,114 = 82228.

(1 + 0,12)6

Таблиця 7.18

Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів при сплаті на початку кожного періоду, грн

Дата Зали-шок періодів Орендна плата, що спла­чується регуляр­но Тепе­рішня вартість ануїтету вартості, грн Фінансові витрати Плата за об’єкт Залишок зобов’я­зання з оренди на кі­нець періоду
92096
2 січня 2005 5 20000 0,5674 8652 11 348 80 748
1 липня 2005 4 20000 0,6355 7290 12 710 68038
2 січня 2006 3 20000 0,7118 5764 14236 53802
1 липня 2006 2 20000 0,7972 4056 15944 37852
2 січня 2007 1 20000 0,8929 2142 17858 20000
1 липня 2007 0 20000 - 0 20000 0
Разом х 120 000 х 27904 92096 -

Сума фінансових витрат 37 772 грн (120 000 – 82 228 = 37 772). За теперішньої вартості ануїтету вартості гривні вираховуємо пла­ту за об’єкт по періодах. За перший період вона становить 10 132 грн (20 000 х 0,5066 = 10 132). Звідси, фінансові витрати 9868 грн (20 000 – 10 132 = 9868). Приклади розрахунку фінансо­вих витрат при сплаті орендних платежів у кінці періоду наведено в таблиці 7.19.

Аналогічно розраховуються фінансові доходи орендодавця у складі одержаних орендних платежів.

З наведеного розрахунку (табл. 6.18 і 6.19) видно, що кожний орендний платіж складається з двох частин: 1) платіж за об’єкт (зменшення зобов’язання з оренди); 2) фінансові витрати (сплата відсотків).

Таблиця 7.19

Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів при сплаті в кінці кожного періоду, грн

Дата Зали­шок періодів Орендна плата, що спла­чується регуляр­но Тепе­рішня вартість ануїтету вартості, грн Фінансові витрати Плата за об’єкт Залишок зобов’я­зання

з оренди на кі­нець періоду

2 січня 2005 6 20000 0,5066 9868 10132 82 228
1 липня 2005 5 20000 0,5674 8652 11 348 72096
2 січня 2006 4 20000 0,6355 7290 12 710 60 748
1 липня 2006 3 20000 0,7118 5764 14236 48038
2 січня 2007 2 20000 0,7972 4056 15944 33802
1 липня 2007 1 20000 0,8929 2142 17858 17858
Разом X 120 000 X 37772 82228 X

На підставі таких розрахунків орендодавець і орендар розмежовують суму плати за об’єкт і розмір фінансових доходів (ви­трат), що включені в орендну плату. Так, в першому періоді орен­додавець відобразить фінансові доходи: дебет субрахунку 377 «розрахунки з іншими дебіторами» і кредит субрахунку 732 «Відсотки одержані» або 733 «Інші доходи від фінансових опе­рацій» (залежно від видів фінансових доходів) на суму 8652 грн. Орендар на цю ж суму показує фінансові витрати: дебет субрахун­ку 952 «Інші фінансові витрати» і кредит субрахунку 684 «Розра­хунки за нарахованими відсотками». Приклад відображення опе­рацій з фінансової оренди показано в таблицях 7.20, 7.21.

Затрати орендаря на поліпшення об’єкта фінансової оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, рекон­струкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх еко­номічних вигід, які первинне очікувалися від його використання, відображаються як капітальні інвестиції, тобто відносять у дебет рахунку 15 «Капітальні інвестиції». На суму цих витрат збіль­шується вартість об’єкта фінансової оренди: дебет рахунку 10 «Ос­новні засоби» і кредит рахунку 15.

Таблиця 7.20

Відображення операцій по фінансовій оренді в орендодавця

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

дебет кредит
1 2 3 4
Списано балансову вартість об’єкта пере­даного в оренду 972 «Собівартість реалізованих необо­ротних активів» 10 «Основні за­соби» 80000
Відображено довго­строкову дебіторську заборгованість за об’єкт, переданий в оренду 161 «Заборгованість за майно, що пе­редано у фінансову оренду» 742 «Дохід від ре­алізації необорот­них активів» 92096
Належна сума пога­шення вартості об’єкта оренди в пер­шому періоді 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 161 «Заборго­ваність за майно, що передано у фі­нансову оренду» 11348
Фінансові доходи в сумі орендних пла­тежів за перший період 373 «Розрахунки за нарахованими дохо­дами» 732 «Відсотки одержані», 733 «Інші доходи від фінансових операцій» 8652
Надійшли орендні платежі за перший період 311 «Поточні рахун­ки в національній валюті» 373 «Розрахунки за нарахованими доходами», 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами» 20000
Списано на фінан­сові результати ба­лансову вартість об’єкта, переданого в оренду 791 «Результат основної діяль­ності» 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» 80000
Списано на фінан­сові результати ви­ручку за об’єкт, зда­ний в оренду 742 «Дохід від ре­алізації необорот­них активів» 791 «Результат основної діяль­ності» 92096
Списано на фінан­сові результати фінансові доходи від здачі об’єкта в оренду 732 «Відсотки одер­жані», 733 «Інші доходи від фінансо­вих операцій» 792 «Результат фінансових опе­рацій» 8652
Належна сума по­гашення вартості об’єкта в наступні періоди 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами» 161 «Забор­гованість за майно, що передано у фі­нансову оренду» 80748
Фінансові доходи в сумі орендних пла­тежів у наступні періоди 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» 732 «Відсотки одержані» , 733 «Інші доходи від фінансових операцій» 19252
Надійшли орендні платежі за наступні періоди 311 «Поточні рахун­ки в національній валюті» 373 «Розрахунки за нарахованими доходами», 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами» 100000
Списано на фінансові результати  фінансові доходи  в наступних періодах (відображається при настанні відповідних періодів) 732 «Відсотки одержані» , 733 «Інші доходи від фінансових операцій» 792 «Результат фінансових опе­рацій» 19252

Таблиця 7.21

Відображення операцій по фінансовій оренді в орендаря

Зміст господарських

операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет кредит

1 2 3 4
Оприбутковано в склад основних за­собів об’єкт, взятий в оренду 10 «Основні засоби (орендовані)» 531 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 92096
Нараховано суму погашення вартості об’єкта оренди в пер­шому періоді 531 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 611 «Поточна за­боргованість за довгостроковими зобов’язаннями » 11348
Нараховано фінан­сові витрати в сумі орендних платежів за перший період 952 «Інші фінансові витрати» 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» 8652
Оплачено орендні платежі за перший період 611 «Поточна заборгованість за довго­строковими

зо­бов’язаннями» ,

684 «Розрахунки за нарахованими відсотками»

311 «Поточні рахунки в на­ціональній валюті» 20000
Списано на фінан­сові результати фінансові витрати, пов’язані з орендою об’єкта 792 «Результат фінансових опе­рацій» 952 «Інші фінан­сові витрати» 8652
Нараховано суму погашення вартості об’єкта оренди в на­ступних періодах 531 «Довгострокові зобов’язання з оренди» 611 «Поточна за­боргованість за довгостроковими зобов’язаннями» 80748
Нараховано фінан­сові витрати в сумі орендних платежів у наступних періодах 952 «Інші фінансові витрати» 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» 19252
Оплачено орендну плату в наступних періодах 511 «Поточна забор­гованість за довго­строковими зо­бов’язаннями» , 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» 311 «Поточні рахунки в на­ціональній валюті» 100000
Нараховано оплату праці (з нарахуван­нями) за добудову, дообладнання та ре­конструкцію об’єкта фінансової оренди 151 «Капітальне будівництво» 66 «Розрахунки з оплати праці», 65 «Розрахунки за страхуванням» 6875
Списано будівельні

матеріали на добудову, дообладнання та

реконструкцію об’єкта фінансової оренди

151 «Капітальне

будівництво»

205 «Будівельні

матеріали»

1099
Перехід об’єкта оренди у власність орендаря 10 «Основні засоби» 10 «Основні засоби (орендовані)» 92096
Збільшення вартості об’єкта на суму витрат по добудові, дообладнанню та

реконструкції, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід від його використання

10 «Основні засоби» 151 «Капітальне будівництво» 7974
Нараховано амортизацію об’єкта фінансової оренди 23 «Виробництво»,

91 «Загальновиробничі витрати»,

92 «Адміністративні витрати» ,

93 «Витрати на збут»

13 «Знос (амортизація) необоротних

активів»

20000

Амортизація об’єкта фінансової оренди нараховується оренда­рем протягом періоду очікуваного використання активу, яким е термін корисного використання (якщо угодою передбачено перехід права власності на актив до орендаря) або коротший з двох Періодів — термін оренди або термін корисного використання об’єкта фінансової оренди (якщо переходу права власності на об’єкт фінансової оренди після закінчення терміну оренди не передбачено). Метод нарахування амортизації об’єкта фінансової оренди визначається орендарем самостійно.

Нараховану амортизацію відносять у витрати того виробницт­ва, для якого придбано об’єкт оренди. При нарахуванні аморти­зації роблять такий запис: дебет рахунків 23, 91, 92, 93, 94 (за­лежно від місця використання об’єкта) і кредит рахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

При продажу активу з укладенням угоди про його одержання продавцем у фінансову оренду дохід за звітний період визнається в сумі продажної вартості активу, якщо вона нижча або дорівнює балансовій вартості проданого активу, якщо продажна вартість вище від балансової вартості проданого активу або в розмірі ба­лансової (залишкової) вартості проданого активу, якщо продажна вартість вища від балансової вартості проданого активу. Сума пе­ревищення продажної вартості активу над його балансовою (за­лишковою) вартістю включається продавцем-орендарем до складу доходів майбутніх періодів з включенням до складу доходу відповідних звітних періодів протягом терміну фінансової оренди.

Собівартістю проданих активів визнається їх балансова (за­лишкова) вартість.

Приклад. Підприємство продало об’єкт фінансової оренди іншому підприємству. Балансова вартість об’єкта оренди -10 000 грн, ціна реалізації — 13 000 грн. Відображення на рахун­ках цих операцій показано в таблиці 7.22.

Таблиця 7.22

Відображення продавцем продажу активу, взятого в фінансову оренду

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет кредит
1 2 3 4
Списано собівартість продано­го активу 972 «Собівартість реалізованих необо­ротних активів» 10 «Основні за­соби» 10000
Відображено дохід від реалізації необо­ротних активів у розмірі балансової вартості 36 «Розрахунки з покупцями та за­мовниками» 742«Дохід від ре­алізації необорот­них активів» 10000
Перевищення продажної вартості активу над його балансовою вартістю 36 «Розрахунки з покупцями та за­мовниками» 69 «Доходи май­бутніх періодів» 3000
Надійшли гроші від покупця за об’єкт 31 «Рахунки в бан­ках» 36 «Розрахунки з покупцями та за­мовниками» 13000
Списано на фінансові результати:

а) собівартість реалізації

793 «Результат іншої звичайної діяльності» 972 «Собівартість реалізованих не­оборотних ак­тивів» 10000
б) дохід від реалізації 742 «Дохід від ре­алізації необорот­них активів» 793 «Результат іншої звичайної діяльності» 10000
Включено до складу доходів звітних                                  е  періодів доходи майбутніх періодів 69 «Доходи май­бутніх періодів» 793 «Результат іншої звичайної діяльності» 3000

13.4. Оренда землі

Конституція України передбачає такі форми власності на землю: суспільна, що включає державну і комунальну; приватна. шляхом паювання сільськогосподарські угіддя безоплатно передані громадянам у приватну власність. Земельні частки (паї) громадяни здали новоствореним господарським структурам в оренду. Згідно з чинними документами в балансі підприємства наводить-вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів. Об’єкти оперативної оренди передбачено обліковувати за балансом. Виходячи з цього, господарські формування вартість землі мають показувати так: в балансі – власна земля; за балансом – орендована земля. У Плані рахунків для обліку землі передбачено субрахунок 101 земельні ділянки». Власні земельні ділянки, які зараховані засновниками до статутного капіталу, беруть на облік: дебет субра-101 і кредит рахунку 40 «Статутний капітал». Орендовані земельні ділянки обліковують на позабалансовому рахунку 01 «орендовані необоротні активи». Вартість землі в обліку можна встановити на рівні грошової оцінки сільськогосподарських земель, що вказана в документах на паювання.

Для аналітичного обліку потрібно завести окрему відомість, в якій по кожному орендодавцю відображають такі показники: прізвище власника землі, дата і підстава взяття на облік, розмір ділянки, примітки, в яких зазначають припинення договору орен­ди та інші показники. Такий облік забезпечить інформацію про розміри та правовий статус земельних ділянок, якими корис­тується виробник сільськогосподарської продукції.

За землю стягується плата у вигляді земельного податку або орендної плати, визначеної у договорі оренди. Плата за землю має регулювати економічні відносини в аграрному секторі. Це особли­вий податок, на якому будується економічний механізм сільсько­господарського виробництва.

Плата за землю має входити у собівартість виробленої продукції шляхом обліку її в складі загальновиробничих витрат (табл. 7.21).

Передача землі в оренду оформляється договором оренди землі. У договорі обов’язково фіксуються всі істотні умови, якими є:

1) об’єкт оренди (місце розташування і розмір земельної ділянки);

2) термін договору оренди;

3) орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, терміни та порядок внесення і перегляду);

4) цільове призначення, умови використання і збереження якості земельної ділянки;

5) умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

Таблиця 7.21

Облік плати за землю

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1 2 3 4
Нараховано по­даток на землю 91 «Загальновироб­ничі витрати» 64 «Розрахунки за податками й плате­жами» 1000
Оплачено пода­ток на землю 64 «Розрахунки за по­датками й платежами» 31 «Рахунки в банках» 1000
Податок на зем­лю включено у со­бівартість про­дукції 23 «Виробництво» 91 «Загальновироб­ничі витрати» 1000
Нараховано пла­ту за оренду землі 91 «Загальновироб­ничі витрати» 68 «Розрахунки за іншими опе­раціями» 3000
Оплачено за оренду землі грошима з каси підпри­ємства 68 «Розрахун­ки за іншими операціями» 30 «Каса» 1200
Орендна плата включена у собівартість продукції 23 «Ви­робництво» 91 «Загальновироб­ничі витрати» 3000

6) існуючі обмеження й обтяження відносно використання зе­мельної ділянки;

7) сторона (орендодавець або орендар), яка несе ризик випадко­вого пошкодження чи знищення об’єкта оренди або його частини;

8) відповідальність сторін.

Договори оренди землі мають бути зареєстровані в державних органах земельних ресурсів.

Орендну плату нараховує орендар і включає у витрати вироб­ництва: дебет рахунку 91 «Загальновиробничі витрати» або ра­хунку 23 «Виробництво», якщо заздалегідь відомо, під вирощу­вання якої культури береться в оренду земля, і кредит субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Питання для самоперевірки.

1. Економічний зміст необоротних активів.

2. Класифікація основних засобів.

3. Оцінка основних засобів.

4. Переоцінка основних засобів.

5. Облік наявності та надходження основних засобів.

6. Облік інших необоротних матеріальних активів.

7. Синтетичний облік основних засобів.

8. Порядок нарахування амортизації основних засобів.

9. Методи нарахування амортизації основних засобів.

10. Облік амортизації основних засобів.

11. Облік витрат на ремонт основних засобів.

12. Облік ліквідації основних засобів.

13. Облік реалізації основних засобів.

14. Інвентаризація основних засобів.

15. Склад нематеріальних активів.

16. Облік нематеріальних активів.

17. Облік операційної оренди основних засобів.

18. Облік фінансової оренди основних засобів.

загрузка...