Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ОБЛІК ОРЕНДИ (ЛІЗИНГУ) ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

В умовах переходу  до ринкової економіки інколи підприємствам вигідно взяти необхідний об’єкт основних засобів у тимчасове користування в іншого суб’єкта, тобто орендувати, ніж придбати його у власність.

Обєктом орендних відносин можуть виступати тільки основні засоби підприємств.

Підприємство, що взяло будь-яке майно в оренду, вважається орендарем, а той, хто надав це майно, – орендодавцем.

Орендна операція – це господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних засобів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) під процент та на визначений строк.

Взаємовідносини орендаря з орендодавцем регулюються договором оренди. В ньому обговорюються склад і вартість переданих в оренду об’єктів основних засобів, розмір  орендної плати, тривалість оренди, обов’язки сторін по виконанню договірних умов.

Умови, на які слід звернути увагу при укладанні договору оренди, є

наступними:

Þ   орендодавець повинен  бути суб’єктом підприємницької діяльності;

Þ   повинен бути оформлений договір оренди та акт приймання-передачі орендованих об’єктів;

Þ   договір оренди повинен обов’язково укладатись на платній основі, тобто передбачати орендну плату;

Þ   об’єктом оренди повинні бути матеріальні цінності, які належать до основних засобів, окрім тих, вартість яких повністю погашається протягом одного виробничого циклу;

Þ   основні засоби, які орендуються, повинні бути виробничого призначення.

В залежності від умов, на яких власність передається в користування орендодавцем, оренда поділяється на оперативну і фінансову.

Оперативна оренда – це господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов’язковим поверненням таких основних засобів їх власнику після закінчення строку орендної угоди.

При цьому право власності на орендовані основні засоби залишається в орендодавця протягом всього строку дії договору оренди.

Фінансова оренда – господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних засобів з подальшою їх передачею у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних засобів з обов’язковою подальшою передачею права власності на такі основні засоби орендарю.

Розмір орендної плати за користування цілісними майновими комплексами

визначається за наступною формулою:

О пл. = В зал. * В ор.ц.,

де О пл. – розмір річної орендної плати;

В зал. –  залишкова вартість орендованих основних засобів на момент оцінки

об’єкта оренди;

В ор.ц. – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів.

Розмір орендної ставки залежить від цільового використання цілісних майнових комплексів.

У міжнародній банківській практиці широкого розповсюдження набув лізинг.

Лізинг – це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів та полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

Обєктом лізингу є будь-яке рухоме й нерухоме майно, яке може бути віднесене до основних засобів у відповідності з законодавством ( в тому числі продукція, вироблена державними підприємствами), не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передачу його в лізинг.

Субєктами лізингу є:

Þ   лізингодавець – суб’єкт підприємницької діяльності, в тому числі банківська або небанківська фінансова установа, який передає в користування об’єкти лізингу;

Þ   лізингоодержувач – суб’єкт підприємницької діяльності, який одержує в користування об’єкти лізингу за договором лізингу;

Þ   продавець лізингового майна – суб’єкт підприємницької діяльності, що виготовляє майно (машини, устаткування тощо) та/або продає власне майно, яке є об’єктом лізингу.

Лізинг здійснюється за договором лізингу, який регулює правовідносини між суб’єктами лізингу, і, залежно від особливостей здійснення лізингових операцій, може бути двох видів – фінансовий чи оперативний.

Оперативний лізинг – це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт  лізингу на строк, менший строку, за який амортизується 90 відсотків вартості об’єкта лізингу, визначеної на день укладання договору.

Фінансовий лізинг – це договір лізингу, в результаті укладання якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менше строку, за який амортизується 60 відсотків вартості об’єкта лізингу, визначеної на день укладання договору.

В загальному вигляді витрати підприємства при здійсненні орендних

(лізингових) операцій представлені на рис. 3.1.

Витрати, повязані з орендними

(лізинговими) операціями)

Орендна                  Витрати по утриманню та               Витрати на ремонт

плата                    експлуатації об’єкта                 та інші покращення

оренди (лізингу)                      основних засобів

Утримання та              Страхування            Плата за                    Комунальні

технічне                                                              землю                  платежі

обслуговування

Схема 3.1. Витрати, пов’язані з орендними (лізинговими) операціями.

Нижче наведені бухгалтерські проводки з обліку орендних (лізингових) операцій.

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
оп. Дебет Кредит
Оперативна оренда (лізинг)

А. У орендодавця

1 Нараховано суми амортизації 23«Виробництво» 131 «Знос основних засобів»
2 Списано суму нарахованої амортизації 949 «Інші витрати операційної діяльності» 23 «Виробництво»
3 Відображено належну до одержання орендну плату 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 713 «Дохід від операційної оренди активів»
4 Нараховано ПДВ 713 «Дохід від операційної оренди активів» 641 «Розрахунки за податками»
5 Отримано орендну плату 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
6 Визначено фінансовий результат 713 «Дохід від операційної оренди активів» 791 «Результат основної діяльності»
Б. У орендаря
1 Прийнято в оперативну оренду основні засоби 01 «Орендовані необоротні активи» _
2 Нараховано до сплати орендну плату 23«Виробництво» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
3 Відображено ПДВ 641 «Розрахунки за податками» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
4 Перераховано орендну плату 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
5 Повернення об’єкта оренди - 01 «Орендовані необоротні активи»
Фінансова оренда (лізинг)

А. У орендодавця

1 Передано основні засоби у фінансову оренду 161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду» 10 «Основні засоби»
2 Відображено щомісячну суму, частини вартості об’єктів фінансової оренди що підлягає відшкодуванню 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»
3 Відображено належну до одержання суму винагороди 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 713 «Дохід від операційної оренди активів»
4 Отримано орендну плату 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
5 Відображено витрати, пов’язані із здійсненням діяльності з фінансової оренди 713 «Дохід від операційної оренди активів» 23 «Виробництво»
6 Визначено фінансовий результат 713 «Дохід від операційної оренди активів» 791 «Результат основної діяльності»

7

Відображено вартість викупу об’єкта оренди

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

161 «Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду»

8 Отримано кошти в погашення залишкової вартості об’єкта фінансової оренди 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
Б. У орендаря
1 Отримано у фінансову оренду основний засіб 10 «Основні засоби» 531 «Зобов’язання з фінансової оренди»
2 Нараховано амортизацію 23«Виробництво» 131 «Знос основних засобів»
3 Відображено суму винагороди орендодавцю 23«Виробництво» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
4 Нараховано щомісячну суму частини вартості об’єкта фінансової оренди 531 «Зобов’язання з фінансової оренди» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
5 Погашено заборгованість по орендній платі 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
6 Перехід об’єкта оренди у власність орендодавця після закінчення  строку фінансової оренди 10 «Основні засоби» 10 «Основні засоби»
7 Одночасно відображено суму нарахованого зносу 131 «Знос основних засобів» 131 «Знос основних засобів»
8 Викуплено об’єкт оренди після закінчення строку договору за залишковою вартістю 531 «Зобов’язання з фінансової оренди» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»

загрузка...