Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік особового складу працівників

Для здійснення своєї діяльності кожне підприємство використовує матеріальні і трудові ресурси. Кількість і склад персоналу, необхідний підприємству, залежить від його розміру, рівня ме­ханізації, напряму спеціалізації, структури і організації виробни­цтва та інших факторів. Потреба в робочій силі визначається в плані економічного і соціального розвитку чи бізнес-плані підприємства.

Облік особового складу працівників має забезпечити система­тичне одержання даних про чисельність працівників на підпри­ємстві, а також по його структурних підрозділах, про склад пра­цівників за статтю, віком, категоріями персоналу, посадами, спеціальностями, освітою, стажем роботи та іншими ознаками.

Первинними документами по обліку чисельності робітників і службовців є: наказ про прийняття на роботу (форма № П-1), особо­ва картка (форма № П-2), алфавітна картка (форма № П-3), особова картка фахівця з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи (форма № П-4), на­каз (розпорядження) про переведення на іншу роботу (форма № П-5), наказ (розпорядження) про надання відпустки (форма № П-6). Облік особового складу працівників підприємства веде відділ кадрів, інспектор по кадрах або інша на це уповноважена особа.

Основним документом про трудову діяльність працівника є тру­дова книжка. Ведуть її на кожного працівника, який пропрацював на підприємстві понад п’ять днів, включаючи осіб, які є співвлас­никами (власниками) підприємства, селянських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також поза­штатних працівників за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню. На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи. Поря­док ведення трудових книжок визначено «Інструкцією про поря­док ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і ор­ганізаціях» (затверджена наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58).

При влаштуванні на роботу працівники зобов’язані подавати трудову книжку. Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.

Трудові книжки працівників зберігаються на підприємстві. За­писи в них при прийнятті на роботу, звільненні або переведенні на іншу роботу повинні проводитись у точній відповідності з форму­люванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону.

До трудової книжки вносяться відомості про працівника, робо­ту, переведення на іншу постійну роботу, звільнення, нагоро­дження і заохочення, відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції. Стягнення до трудової книжки не записуються. З кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу про призначення на роботу, переведення і звільнення, ознайомлюють працівника під розписку в особистій картці. Якщо у трудовій книжці заповнені усі сторінки відповідних розділів, вона доповнюється вкладишем. Трудова книжка видається працівнику в день його звільнення.

Особа, яка загубила трудову книжку, зобов’язана негайно зая­вити про це за місцем останньої роботи. Протягом 15 днів після за­яви працівнику видається інша трудова книжка з написом «Дублікат» у правому верхньому кутку першої сторінки.

При виписуванні трудової книжки, вкладиша до неї або її дубліката з працівника стягується сума їх вартості.

Трудові книжки, що не були одержані працівниками при звіль­ненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства, а після цього терміну — в архіві підприємства про­тягом 50 років. Після закінчення зазначеного терміну трудові книжки можна знищити в установленому порядку.

Для обліку трудових книжок на підприємстві ведуть Книгу обліку бланків трудових книжок та вкладишів до них і Книгу обліку руху трудових книжок та вкладишів до них.

У Книзі обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них обліковують операції, пов’язані з одержанням і витрачанням бланків книжок. Зазначена книга ведеться бухгалтерією підприємства.

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ве­деться відділом кадрів підприємства. В ній реєструють всі тру­дові книжки, що прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також видані знову. При одержанні трудової книжки у зв’язку зі звільненням працівник розписується в особовій картці і в книзі обліку.

Бланки трудових книжок і вкладишів до них зберігаються в бухгалтерії підприємства і обліковуються як документи суворої звітності.

На кожного працівника підприємства заповнюється за вста­новленою формою особова картка. Записи в ній здійснюють на підставі паспорта, трудової книжки, військового квитка, диплома (свідоцтва про закінчення навчального закладу), наказів про приймання, переведення, звільнення тощо.

На керівних та інженерно-технічних працівників, службовців, матеріально відповідальних осіб і наукових працівників, крім

особових карток, заповнюється також особовий листок по обліку кадрів- На наукових працівників, крім того, заповнюється особова картка наукового працівника.

Рух особового складу працівників підприємства інспектор по відображає в окремій книзі.

загрузка...