Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік пайового капіталу

Пайовий капітал – сума пайових внесків членів спілок, коопе­ративів та інших підприємств, що передбачена установчими доку­ментами.

В результаті реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств (КСП) громадяни одержали майнові паї. Майновий пай – це частка багатства колишнього КСП, яка належить пайови­ку. До списку осіб, які мають право на майновий пай, включають­ся всі члени підприємства, а також особи, за якими відповідно до законодавства зберігається право на майновий пай, зокрема: пенсіонери; особи, призвані для проходження строкової військо­вої служби; особи, направлені підприємством для навчання; спад­коємці померлих осіб, які мали право на майновий пай, та інші особи, що визначається рішенням зборів співвласників.

Майнові паї використовуються для створення нового підпри­ємства. На їх вартість кредитують рахунок 41 «Пайовий капітал» і дебетують рахунки активів, на яких відображається вартість розпайованого майна, що відображена у матеріалах проведеної інвентаризації. Аналітичний облік ведуть по кожному пайовику. За результатами роботи підприємство нараховує дивіденди за майнові паї: дебет рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непо­криті збитки)», кредит рахунку 67 «Розрахунки з учасниками».

Майнові паї, не виділені в натурі, згідно з договором оренди пе­редаються засновникам і зараховуються в пайовий капітал (кре­дит рахунку 41) або відображаються як зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів (кредит субрахунку 532 «Зо­бов’язання з оренди цілісних майнових комплексів»), що зале­жить від організаційно-правового статусу нового підприємства.

Отже, майнові паї, передані власнику в оренду, залишаються власністю громадян і мають постійно приносити їм дохід. Засновник, який взяв паї, залишається боржником перед пайовиками до того часу, поки не викупить паї. Викуп можна провести грошима або натурою (готовою продукцією, основними засобами тощо), але лише за взаємною згодою орендодавця та орендаря.

Пайовий капітал обліковують на рахунку 41: по дебету змен­шення, а по кредиту збільшення. Аналітичний облік ведуть по кожному пайовику

загрузка...