Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік переоцінки основних засобів

Переоцінка основних засобів – це доведення залишкової їх вартості до справедливої. Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов’язань у ре­зультаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежни­ми сторонами.

Справедлива вартість основних засобів у більшості випадків – це їх ринкова вартість. Інформацію про неї можна отримати з прайс-листів посередників, відомостей заводів-виробників, без­посередньо на ринку, в агентствах нерухомості, у міському відділі цін тощо.

Методичні засади переоцінки основних засобів визначено П(С)БО 7 «Основні засоби». Підприємство може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату ба­лансу. У разі переоцінки об’єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт.

Переоцінка основних засобів тієї групи, об’єкти якої вже за­знали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізняла­ся від справедливої вартості.

Переоцінена первинна вартість та сума зносу об’єкта основних засобів визначається множенням, відповідно, первинної вартості і суми зносу об’єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається дода­ванням справедливої вартості цього об’єкта до його первинної (пе­реоціненої) вартості без зміни суми зносу об’єкта.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу, а сума уцінки – до складу витрат.

У разі наявності (на дату проведення чергової дооцінки об’єкта основних засобів) перевищення суми попередніх уцінок об’єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх до­оцінок залишкової вартості цього об’єкта і відновлення його ко­рисності сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазна­ченого перевищення, включається до складу доходів звітного періоду. Якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначе­ного перевищення, то різниця спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об’єкта основних засобів) перевищення суми попередніх дооцінок об’єкта і відновлення його корисності над сумою попе­редніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта і втрат від змен­шення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (ос­танньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.

При вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були пере­оцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попе­редніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Результати переоцінки заносяться в акт, в якому по кожному об’єкту, що переоцінюється, вказується його інвентарний номер, назва, рік введення в експлуатацію, термін корисного викорис­тання, ліквідаційна вартість, сума переоцінки.

Індекс переоцінки визначається так:

ІП = СВ : 3В,

де ІП — індекс переоцінки;

СВ — справедлива вартість об’єкта, який переоцінюється;

3В – залишкова вартість об’єкта, який переоцінюється.

На прикладах покажемо, як відображаються операції з обліку переоцінки основних засобів.

Приклад 1. Первинна вартість об’єкта — 10 000 грн, знос — 10 000 грн, залишкова вартість — 0, справедлива вартість — 900 грн. Переоцінена (первинна) вартість становитиме 10 900 грн (10 000 + + 900 = 10 900). Залишкова вартість буде 900 грн (10 900 – 10 000 = = 900). Тобто якщо переоцінюється об’єкт основних засобів, залиш­кова вартість якого «0», то сума дооцінки буде дорівнювати спра­ведливій вартості, яка відображається записом: дебет рахунку 10 «Основні засоби», кредит субрахунку 423 «Дооцінка активів».

Приклад 2. Первинна вартість об’єкта – 10 000 грн, термін служби – 10 років, метод амортизації – прямолінійний, знос -2000 грн, залишкова вартість – 8000 грн, справедлива вартість — 12 000 грн. Індекс переоцінки становитиме 1,5 (12 000 : 8000 = = 1,5). Порядок дооцінки об’єкта показано в таблиці 7.1.

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочо­му стані та одержання спочатку визначеної суми майбутніх еко­номічних вигод від його використання, включаються до складу по­точних витрат, які не змінюють вартості об’єктів основних за­собів.

Таблиця 7.1

Дооцінка об’єкта основних засобів

Вид

вартості

До переоцінки,

грн.

Індекс переоцін-ки

Після переоцін-ки, грн.

Зміна вар­тості,

грн.

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

дебет кредит
Первинна вартість 10000 1,5 15000 +5000 10 «Основні засоби» 423 «До оцінка активів» 5000
Знос 2000 1,5 3000 +1000 423 «До оцінка активів» 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 1000
Залишкова вартість 8000 1,5 12000 +4000 - - -

Приклад 3. Через один рік після дооцінки справедлива вартість об’єкта стала 6300 грн. За рік нараховано знос – 1500 грн ((15 000 – 3000) : 8 (роки, що залишилися до кінця експлуатації об’єкта) = 1500), індекс переоцінки – 0,6 (6300 : (12 000 – 1500) = 0,6). По­рядок дооцінки (уцінки) об’єкта показано в таблиці 6.2.

У наведеному прикладі (табл. 7.2) уцінка первинної (пере­оціненої) вартості об’єкта основних засобів становить 6000 грн, що перевищує попередню дооцінку, яка становила 5000 грн. Тому загальну суму уцінки записують у кредит рахунку 10, а в дебет субрахунку 423 відносять суму уцінки, яка не перевищує раніше зробленої дооцінки (без суми зносу 4000 грн); у дебет рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» — сума зменшення зно­су (1800 грн); у дебет субрахунку 975 «Уцінка необоротних ак­тивів і фінансових інвестицій» відносять різницю між сумою уцінки первинної вартості уціненого об’єкта і зменшеною сумою додаткового капіталу та зносу (6000 – 4000 – 1800 = 200).

Таблиця 7.2

Уцінка об’єкта основних засобів

Вид

вартості

До переоцін-

ки, грн.

Індекс переоцін-ки

Після пере­оцінки,

грн.

Зміна вар­тості,

грн.

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

дебет

кредит

1 2 3 4 5 6 7 8
Пер­винна

вартість

15000 0,6 9000 -6000 423

«Дооцінка активів»

10 «Ос­новні засоби» 4000
Знос 4500 0,62 2700 -1800 13

«Знос

(амортиза-

ція)

не оборот-них

активів»

10 «Основні засоби»

1800

Залишко-ва

вартість

10500 0,6 6300 -4200 975

«Уцінка необорот-

них активів

і фінансових

інвестицій»

10 «Основні засоби» 200

Приклад 4. Через один рік після уцінки справедлива вартість об’єкта стала 6480 грн, за рік нараховано знос — 900 грн (6300 : 7 (кількість років, що залишилася до кінця експлуатації об’єкта) = 900), індекс переоцінки – 1,2 (6480 : (6300 – 900) = – 1,2. Порядок дооцінки об’єкта показано в таблиці 7.3.

Таблиця .3

Дооцінка раніше уціненого об’єкта основних засобів

Вид вартості До переоцін-

ки, грн.

Індекс переоцін-ки Після переоцінки, грн. Зміна вар­тості,

грн.

Кореспонденція рахунків Сума,

грн.

дебет кредит
Первинна (переоці-нена) вартість 9000 1,2 10800 +1800 10 «Основні засоби» 423 «До оцінка активів» 1600
Знос 3600 1,2 4320 +720 423 «До оцінка активів» 13 «Знос (амортиза-ція) необоротних активів» 720
Залишко-ва вартість 5400 1,2 6480 +1080 10 «Основні засоби» 746 200

У наведеному прикладі (табл. 6.3) зроблено запис у дебет ра­хунку 10 на суму збільшення первинної вартості об’єкта основ­них засобів внаслідок дооцінки (1800 грн) і в кредит рахунку 13 на суму збільшення зносу (720 грн); у кредит субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» на суму, що не переви­щує раніше списаної на витрати уцінки (200 грн), у кредит суб­рахунку 423 на суму збільшення додаткового капіталу (1800 – 200 – 720 = 880).

Узагальнення операцій з переоцінки основних засобів наведено в таблиці 7.4.

Таблиця 7.4

Облік переоцінки основних засобів

Зміст господарських

операцій

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

дебет кредит
1 2 3 4
Проведено дооцінку первинної вартості основних засобів (індекс переоцінки 1,5)

10 «Основні засоби»

423 «До оцінка активів»

5000

У результаті дооцінки основних засобів збільшено їх

знос

423 «Дооцінка активів»

13 «Знос (амортизація) необо­ротних активів»

1000

Нараховано амор­тизацію основних засобів за рік 23 «Виробництво» та інші 13 «Знос(аморти-зація)необоротних активів» 1500
Проведено уцінку первинної вартості основних засобів

(індекс переоцінки 0,6) в межах збільшення додаткового капіталу внаслідок попередньої дооцінки активів

423 «Дооцінка активів» 10 «Основні за­соби»

4000

У результаті уцін­ки основних засобів зменшено їх знос 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 10 «Основні за­соби»

10 «Основні

за­соби»

1800

200

Різниця між уцінкою основних засобів і попередньою їх дооцінкою в ме­жах збільшення до­даткового капіталу та зносу включається до витрат звітного

періоду (6000 – 4000 -1800 =

= 200)

975 «Уцінка необорот­них активів і фінансо­вих інвестицій»

Нараховано амор­тизацію основних засобів за рік 23 «Виробництво»

та інші

13 «Знос (амор­тизація) необо­ротних активів» 900
Проведено дооцінку первинної

вартості основних за­собів (індекс пере­оцінки 1,2), що були раніше уцінені, в су­мі перевищення попередніх уцінок

І зносу спрямовуєть­ся на збільшення додаткового капіталу (1800 – 200 = 1600)

10 «Основні засоби»

423 «Дооцінка активів»

1600

У результаті до­оцінки основних за­собів збільшено їх знос 423 «Дооцінка активів» 13 «Знос (амор­тизація) необо­ротних активів» 720
Дооцінка, що не

перевищує раніше списаної уцінки на витрати, включаєть­ся до складу доходів

звітного періоду

10 «Основні засоби»

746 «Інші дохо­ди від звичайної діяльності»

200

Списано первинну

вартість дооціненого об’єкта при його ліквідації в межах

зносу

13 «Знос (амортизація) необоротних активів» 10 «Основні за­соби»

4320

Списано первинну

вартість дооціненого об’єкта при його ви­бутті в сумі, що пере­вищує знос (10 800 – 4320 = 6480)

976 «Списання необо­ротних активів»

10 «Основні за­соби»

6480

Списується додат­ковий капітал, сфор­мований внаслідок дооцінок при вибутті основних засобів 423 «Дооцінка активів» 441 «Прибуток нерозподіле­ний» 880
Списано на фінан­сові результати суми уцінок (у відповідно­му періоді) 79 «Фінансові результати» 975 «Уцінка не­оборотних ак­тивів і фінансо­вих інвестицій» 200
Списано на фінан­сові результати суму дооцінок (у від­повідному періоді) 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» 79 «Фінансові результати» 200
Списано на фінан­сові результати втра­ти від ліквідації ос­новних засобів 441 «Прибуток нероз­поділений» 976 «Списання необоротних ак­тивів» 6480

Як бачимо, операції з обліку переоцінки основних засобів складні та заплутані, тому законно виникає питання: а чи потрібно це робити на підприємстві? Звичайно, при незначних рівнях інфляції та відхиленні первинної вартості від справедливої немає потреби проводити переоцінку основних засобів — робота невдячна і не приносить доходу. Адже потрібно розуміти, що до­оцінка основних засобів змінює їх вартість, але ніяким чином не збагачує підприємство.

загрузка...