Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків по авансах

Підприємство може одержувати аванс від покупців у рахунок гчнйбутніх поставок продукції або здійснювати авансові платежі постачальникам та підрядникам.

Розрахунки по авансах виданих обліковують на субрахунку ,371 «Розрахунки за виданими авансами». По дебету субрахунку 371 відображають видачу авансу, а по кредиту його зарахування. .Запаси роблять у такому порядку:

1) видано аванс постачальнику або підряднику: дебет субра­хунку 371, кредит рахунку 31 «Рахунки в банках»;

2) одержано від постачальника виробничі запаси: дебет рахун­ку 20 «Виробничі запаси», кредит рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

3) зараховано раніше виданий аванс постачальнику: дебет ра­хунку 63 і кредит субрахунку 371.

Розрахунки за авансами одержаними обліковують на субрахунку 681 «Розрахунки за авансами одержаними». При одержанні авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальників за продукцію і виконані роботи запис роблять по дебету рахунку 31 і кредиту субрахунку 681. При зарахуванні одержаного авансу: дебет субрахунку 681 і предит рахунку 36.

З метою спрощення обліку авансів, на нашу думку, не доцільно никористовувати субрахунки 371 і 681. В такому випадку видані г« одержані аванси можна відносити безпосередньо на рахунки 63 і 36 відповідно.

Приклад. Одержано аванс від покупця в сумі 20 000 грн: дебет рпхунку 31 і кредит рахунку 36; у рахунок авансу відвантажено продукцію покупцю в сумі 30 000 грн: дебет рахунку 36 і кредит рахунку 70 «Доходи від реалізації».

Якщо такі записи відбулися в одному звітному періоді, то ми ниводимо залишок у звичайному порядку, який буде по дебету рахунку 36 у сумі 10 000 грн (30 000 – 20 000 = 10 000). Він відоб­ражається в активі балансу в складі дебіторської заборгованості.

Якщо одержаний аванс від покупця залишиться непогашеним протягом звітного періоду, то це буде залишок по кредиту рахун­ку 36. Але ж рахунок 36 активний. Тому умовно можна вважати кредитовий залишок авансом одержаним, який відображається по відповідній статті пасиву балансу (рядок 540). Аналогічно можна вчинити і з виданими авансами.

Такий облік дозволяє відкрити на конкретного покупця або пос­тачальника лише один аналітичний рахунок, на якому контролю­вати стан заборгованості, що значно спрощує облікову роботу.

загрузка...