Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків векселями

Використовують векселі, коли потрібно провести відстрочення платежу або оперативно провести фінансову операцію. Вексель -цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця оплатити після настання терміну визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Випускаються простий і переказний векселі. Простий вексель містить такі реквізити:

а) найменування — «вексель»;

б) просту і нічим не обумовлену обіцянку сплатити визначену суму;

в) зазначення строку платежу;

г) зазначення місця, в якому повинен здійснитися платіж;

д) найменування того, кому або за наказом кого платіж пови­нен бути здійснений;

е) дату і місце складання векселя;

є) підпис того, хто видає документ (векселедавця). Підписують вексель керівник і головний бухгалтер та засвідчують печаткою. Переказний вексель, крім того, повинен містити також просту і нічим не обумовлену пропозицію сплатити певну суму, а також найменування того, хто повинен платити (платника).

Використовувати векселі, а також бути векселедавцем, акцеп­тантом (особа, яка приймає на себе платіж за векселем), індосан­том (надписувач векселя) та авалістом (поручитель за векселем) може тільки юридична особа. Векселі видаються лише для оплати поставлену продукцію, виконані роботи та надані послуги, за винятком векселів Мінфіну, Національного банку України та Кабінету Міністрів України.

Векселедавець виписує простий вексель векселедержателю,який через обумовлений час пред’являє його до оплати (рис. 3.1).

При використанні переказного векселя беруть участь щонай­менше три особи: векселедавець, векселедержатель і платник. Векселедавець видає переказний вексель векселедержателю, а платник повинен сплатити індосату (векселедержатель, що придбав вексель за надписом) визначену суму (рис. 3.2). Переказ­ний вексель строком «за пред’явленням» може бути пред’явленим до оплати протягом одного року від дня його складання.

Платник акцептує (приймає до оплати) переказний вексель, п також може відмовитися від акцепту. В останньому випадку і. оприлюдненому порядку складається акт. Протест векселів про неоплату або недатування акцепту здійснюється нотаріусами. крксєлі, опротестовані нотаріусами, є виконавчими документами.

Погашення заборгованості підприємств, установ та організацій ,іі зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування може бу­ти проведене шляхом оформлення її векселями. Для цього борж­ник виписує простий вексель на суму заборгованості, авалює його V банківській установі, тобто бере її поруку у вигляді зобовязання сплатити вексель у разі його несплати боржником у встановле-ний термін. Авальований банком вексель передається боржником  Пенсійному фонду.

Векселедавець (покупець товарів)

1

2

3

4

5

Векселедержатель (продавець товарів)

1 – відправка товару покупцю;

2 – видача векселя;

3 – пред’явлення векселя до оплати;

4 – погашення векселя (оплата);

5 – вручення погашеного векселя з розпискою про отримання

шіатежу.

Рис. 3.1. Схема обігу простого векселя

Векседавець (трасант)

;

3                                  1                  2

Перший векседержатель (ремітент)
Платник (трасат)

5

7

1 – відправка товару покупцю;

2 – видача векселя;

3 – пред’явлення векселя до акцепту;

4 — підтвердження акцепту;

5 — пред’явлення векселя до оплати;

6 – погашення векселя (оплата);

7 — вручення погашеного векселя з розпискою про отримання платежу.

Схема обігу переказного векселя

Для інвестиційної діяльності становить інтерес погашення векселя заліком товарної продукції, що робиться за згодою вексе­ледавця та векселедержателя. В такому випадку підприємство одержує цінності і для їх оплати видає вексель продавцю. При одержанні з виробництва готової продукції її відвантажують по­купцю в рахунок викупу раніше виданого свого векселя. Таким чи­ном, маючи сезонний характер виробництва, виробник продукції, по суті, сплачує нею за одержані матеріальні активи, покриваючи розбіжності в часі випискою та покупкою свого ж векселя.

Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження положення про операції банків з векселями» від 28 травня 1999 р. № 258 передбачена доміциляція, тобто призна­чення за векселем особливого місця платежу, відмінного від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем, шляхом проставлення доміциляційної формули. На підставі скла­деного договору векселедавець перераховує на окремий рахунок у банку суму коштів, достатню для погашення виданого векселя. Платіж за векселем здійснюється у банку.

Векселі використовують також в інших випадках для здійснення розрахункових операцій у разі тимчасової відсутності у платника платіжних засобів.

Заборгованість по розрахунках з покупцями, замовниками то. іншими дебіторами, що забезпечена одержаними векселями, обліковується на рахунках 16 «Довгострокова дебіторська забор­гованість», субрахунок 162 «Довгострокові векселі одержані», 34 «Короткострокові векселі одержані». Аналітичний облік ве­дуть з кожного одержаного векселя.

При одержанні векселя від покупця роблять запис: дебет ра­хунків 16 або 34, кредит рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» або 37 «Розрахунки з різними дебіторами». Нара­хування заборгованості за реалізовані товари відображають по де­бету рахунків 36, 37 і кредиту рахунку 70 «Доходи від реалізації». У міру надходження грошей за вексель на підставі виписки банку записують у дебет рахунку 31 «Рахунки в банках» і кредит ра­хунків 16 або 34.

Заборгованості по розрахунках з постачальниками, підрядни­ками та іншими кредиторами, які забезпечені виданими векселя­ми, обліковують по рахунках 51 «Довгострокові векселі видані» або 62 «Короткострокові векселі видані». Аналітичний облік ве­дуть по кожному виданому векселю. При видачі векселів роблять запис: дебет рахунків 63, 68, кредит рахунків 51, 62.

Витрати у вигляді договірних відсотків за відстрочку платежу векселедавець записує по кредиту рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» і дебету рахунку 95 «Фінансові витрати». Погашення заборгованості, забезпеченої виданими векселями, відображають по дебету рахунків 51, 62 і кредиту рахунку 31.

Куплені підприємством векселі (за вартістю придбання) запи­сують по дебету субрахунку 352 «Інші поточні фінансові інвес­тиції» і кредиту рахунку 31.

загрузка...