Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками рахунок 63

Процес постачання є невід’ємною ланкою кругообігу засобів. Покупець купує у продавця (постачальника) сировину і ма­теріали, пальне і мастильні матеріали, мінеральні добрива, за­пасні частини та інші матеріальні цінності, необхідні для здійснення господарської діяльності. Від постачальників можуть надходити також трактори, автомобілі та інші об’єкти основних засобів. Підрядні організації виконують для замовників будівельні роботи, а також роботи і послуги виробничого характе­ру – ремонтні роботи, внесення добрив, технічне обслуговування тощо. Взаємовідносини між підприємствами регулюються двосто­ронніми угодами. При організації обліку потрібно забезпечити ви­конання умов, зазначених в угодах.

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведуть на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядника­ми». Це активно-пасивний рахунок, який може мати одночасно два сальдо: по дебету – сума дебіторської заборгованості, а по кре­диту – кредиторської.

Тобто дебет рахунку 63 (борги нам) потрібно відобразити в ак­тиві балансу, а кредит рахунку 63 (наші зобов’язання) – в пасиві балансу. Згідно з Планом рахунків рахунок 63 знаходиться в класі 6 «Поточні зобов’язання», тобто є пасивним.

Рахунок 63 кредитують на вартість фактично одержаних то­варно-матеріальних цінностей, спожитих робіт і послуг у корес­понденції з дебетом матеріальних і затратних рахунків. Запис роблять на підставі товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів приймання виконаних робіт і послуг. Отже, по кре­диту рахунку 63 записують суму згідно з розрахунковими доку­ментами і відносять у дебет рахунків 15, 20, 21, 22, 23, 91, 92, 93, 64. У зв’язку з тим, що виробничі запаси оприбутковують по цінах постачальників без суми податку на додану вартість (ПДВ), то по кредиту рахунку 63 записують загальну суму, яку потрібно запла­тити згідно з одержаними документами, а по дебету кореспондую­чих рахунків запис роблять без ПДВ, суму якого відносять у дебет субрахунку 641 «Розрахунки за податками й платежами».

Якщо ПДВ окремо не виділяється (покупець або продавець не платники ПДВ, звільнені від сплати ПДВ тощо), то на вартість придбаних цінностей заноситься загальна сума, яка підлягає сплаті постачальникам.

По дебету рахунку 63 обліковують сплачені суми для погашен­ня заборгованості постачальникам і підрядникам, а також внесен­ня підприємством попередньої оплати або погашення кредиторсь­кої заборгованості (табл. 4.4).

При журнально-ордерній формі для обліку по рахунку 63 при­значений журнал-ордер № 3 та відомість аналітичного обліку. В цих регістрах відображають залишки на початок місяця, оборо­ти по кредиту і дебету, а також залишки на кінець місяця. Така побудова журналу-ордера №3 обумовлена тим, що спочатку відоб­ражають надходження цінностей від постачальника, записуючи в кредит рахунку 63, а потім роблять відмітки про оплату одержаних цінностей, здійснюючи запис у дебет рахунку 63. Тобто в основу покладено той принцип, що цінності спочатку одержують, а потім за них проводять оплату. Проте на сьогодні вказаний принцип не дотримується. Адже часто може бути застосована попередня оплата.

Таблиця 4.4

Операції по обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Оплачено постачальникам і підрядникам:
з поточного рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 31 «Рахунки в банках»
через акредитив 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 31 «Рахунки в банках»
виданими векселями 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 62 «Коротко­строкові векселі видані»
Оприбутковано від постачаль­ників матеріальні цінності 20 «Виробничі за­паси», 28 «Товари» 63 «Розрахунки з постачальни­ками та підряд­никами»
Нараховано підрядникам за ви­конані роботи і надані послуги згідно зі складеними актами 15 «Капітальні інвестиції», 23 «Виробництво», 91 «Загально вироб­ничі витрати», 92 «Адміністра­тивні витрати»,               93 «Витрати на збут» 63 «Розрахунки

з постачальни­ками та підряд­никами»

Відображено ПДВ згідно з по­датковими накладними поста­чальників 64 «Розрахунки за

податками й платежами»

63 «Розрахунки з постачальни­ками та підряд­никами»

Записи по кредиту рахунку 63 в журналі-ордері № 3 проводять на підставі пред’явлених постачальником (підрядником) і прий­нятих до оплати розрахункових документів (рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні). Дані з кожного документа запису­ють окремим рядком. Надходження матеріальних цінностей та виконаних робіт повинно бути підтверджене (підпис на документі матеріально відповідальної особи про приймання цінностей, приймальний акт, приймальний ордер).

Невідфактуровані товарно-матеріальні цінності (у яких відсутні супровідні документи), які надійшли в звітному місяці, відображають в облікових регістрах окремо по кожній поставці. При цьому замість номера документа проставляють букву «Н» (невідфактуроване). Оцінюють такі матеріали по облікових (умов­них) цінах і в цій же оцінці відображають по кореспондуючих ра­хунках. При одержанні документів на матеріальні цінності, які прийнято в порядку невідфактурованих поставок, раніше записа­ну суму (умовну оцінку) цих цінностей сторнують, а на підставі одержаних документів запис здійснюють у звичайному порядку.

загрузка...