Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків з учасниками рахунок 67.

Розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку (дивіденди тощо), обліковують на рахунку 67 «Розрахунки з учасниками». По кредиту рахунку 67 відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, а по дебету — її зменшен­ня (погашення).

Рахунок 67 має два субрахунки:

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»;

672 «Розрахунки за іншими виплатами».

Нараховувати дивіденди можна раз на рік або квартал. В акціонерних товариствах дивіденди виплачуються один раз на рік. Нерезидентам дивіденди виплачують лише за наявності при­бутку в емітента.

Записи на рахунках бухгалтерського обліку операцій по нара­хуванню та виплаті дивідендів показано в таблиці 4.14.

Таблиця 4.14.

Облік нарахування та виплати дивідендів

Зміст господарських опе­рацій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн..

дебет кредит
1 2 3 4
Нараховані дивіденди 443 «Прибуток, ви­користаний у звітному періоді» 671 «Розра­хунки з учас­никами» 10000
Списано використання прибутку 441 «Прибуток не­розподілений » 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» 10000
Нараховано податок на

дивіденди

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» 641 «Розра­хунки за по­датками» 2500
Сплачено до бюджету податок на дивіденди 641 «Розрахунки за податками» 311 «Поточні рахунки в національній ва­люті» 2500

Виплачені дивіденди

671 «Розрахунки

за нарахованими

дивідендами»

З01 «Каса

в національній

валюті»,

311«Поточні рахунки в національній валюті»

7500

Зменшено податок на

прибуток на суму сплаченого податку на дивіденди

641 «Розрахунки

за податками»

443 «Прибуток,

використаний

у звітному

періоді»

2500

Реінвестовано дивіденди та інші доходи учасників і засновників на збільшення статутного капіталу 671 «Розрахунки за нарахованими

дивідендами»

40 «Статутний капітал», 46 «Неоплачений капітал» 500

На субрахунку 672 ведеться облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема зе­мельним і майновим паєм, а також виплат у зв’язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства. Зменшення статутного або пайового капіталу за­сновників відображають по дебету рахунків 40 «Статутний капітал» або 41 «Пайовий капітал» і по кредиту субрахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами». Видачу активів у рахунок погашення заборгованості перед учасниками відносять у дебет субрахунку 672.

загрузка...