Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків за податками і платежами в розрізі субрахунків рахунка 64

Суть податків та організація їх обліку

Податки виконують дві функції – розподільну (фіскальну) і контрольну (регулюючу). Податки – це обов’язкові платежі юри­дичних і фізичних осіб до бюджету та до держаних цільових фондів. Вони являють собою форму фінансових взаємовідносин між державою і членами суспільства.

Принципи побудови системи оподаткування, податки і збори, а та­кож права, обов’язки і відповідальність платників визначено Законом України від 25.06.91 № 1251—ХП «Про систему оподаткування».

У системі оподаткування є елементи: суб’єкт, об’єкт, джерело сплати, податкова ставка і квота. Зазначені поняття можна проілюструвати, поставивши до них запитання: суб’єкт – хто спла­чує; об’єкт – що оподатковується; джерело – з чого сплачується; став­ка – скільки сплачується; квота – яка частка доходу утримується.

Платниками податків і зборів (обов’язкових платежів) є юри­дичні і фізичні особи, на яких згідно із законами України покла­дено обов’язок сплачувати податки і збори. Облік платників податків здійснюється державними податковими органами та іншими державними органами відповідно до законодавства.

Платники податків і зборів зобов’язані:

1) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансо­во-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у тер­міни, встановлені законами;

2) подавати до державних податкових органів та інших дер­жавних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську цінітність та інші документи і відомості, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів; податків (табл. 4.5). Частіше рахунок 64 має кредитове сальдо, тоб­то кредиторська заборгованість перед бюджетом. Але може бути і де­бетове сальдо – переплата податків. Рахунок 64 має чотири субрахунки:

641 «Розрахунки за податками»;

642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»;

643 «Податкові зобов’язання»;

644 «Податковий кредит».

На субрахунку 641 ведеться облік податків, які нараховуються та сплачуються відповідно до чинного законодавства (податок на прибуток, податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб, інші податки).

На субрахунку 642 ведеться облік розрахунків за зборами (обов’язковими платежами), які справляються відповідно до чин­ного законодавства та облік яких не ведеться на рахунку 65 «Роз­рахунки за страхуванням».

На субрахунку 643 ведеться облік суми податку на додану вартість, визначену, виходячи із суми одержаних авансів (попе­редньої оплати) за готову продукцію, товари, інші матеріальні цінності та нематеріальні активи, роботи, послуги, що підлягають відвантаженню(виконанню).

На субрахунку 644 ведеться облік суми податку на додану вартість, на яку підприємство набуло право зменшити податкове зобов’язання.

Таблиця 4.5

Облік розрахунків з бюджетом

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1 2 3
Нараховано податок на при­буток 98 «Податок на прибуток» 641 «Розрахун­ки за подат­ками»
Нараховано комунальний по­даток 84 «Інші опе­раційні витрати» 641 «Розрахун­ки за подат­ками»
92 «Адмі­ністративні витрати» 84 «Інші опе­раційні витра­ти»
Нараховано акцизний збір 70 «Доходи від реалізації» 641 «Розрахунки за податками»
Нараховано збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства 84 «Інші опе­ра ці й ні витрати» 641 «Розрахунки за податками»
92 «Адмі­ністративні ви­трати» 84 «Інші опе­рацій ні витрати »
Нараховано податок з доходів фізичних осіб 66 «Розрахунки з оплати праці» 641 «Розрахунки за податками»
Нараховано єдиний податок суб’єктом малого підприємницт­ва, або фіксований сільськогоспо­дарський податок 84 «Інші опе­рацій ні витрати» 641 «Розрахунки за податками»
92 «Адмі­ністративні ви­трати» 84 «Інші опе­раційні витрати »
3 поточного рахунку сплачені податки в бюджет 641 «Розрахунки за податками» 31 «Рахунки в банках»

Аналітичний облік розрахунків за податками й платежами ве­деться за їх видами.

Порядок нарахування і сплати кожного податку регулюється відповідним законом, норми якого враховуються при організації обліку. Розглянемо особливості нарахування і сплати основних податків.

Облік податку на додану вартість

Податок на додану вартість (ПДВ) є частиною новоствореної вартості, яка сплачується до бюджету на кожному етапі виробни­цтва товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Це непрямий по­даток, який включається в ціну товару і оплачується покупцем продавцю, а останній платить у бюджет.

Об’єктом оподаткування є операції платників податку з прода­жу товарів (робіт, послуг) на митній території України, ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та вивезення товарів з України. Об’єкти оподаткування оподатковуються за ставкою 20 відсотків.

3) сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені за­конами терміни;

4) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання до­ходів чи пов’язані з утриманням об’єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків і зборів.

Обов’язок юридичної особи щодо сплати податків і зборів при­пиняється зі сплатою податку, збору або його скасуванням. Обов’язок фізичної особи щодо сплати податків і зборів припи­няється зі сплатою податку і збору або його скасуванням, а також у разі смерті платника.

В Україні справляються:

– загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі);

– місцеві податки і збори (обов’язкові платежі).

Джерелом сплати податків є дохід платника. Він безпосередньо пов’язаний з об’єктом оподаткування (прибуток, додана вартість, виручка від реалізації, оплата праці, майно, земля та інші), що визначено чинним законодавством.

У частині віднесення сплачених податків і зборів за рахунок відповідних джерел у бухгалтерському обліку можна виділити такі групи:

1) за рахунок прибутку – в дебет рахунку 98 «Податок на при­бутки»;

2) за рахунок покупців з включенням податків у ціну ре­алізації – в дебет рахунку 70 «Доходи від реалізації»;

3) за рахунок виробництва – в дебет рахунків 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут »;

4) за рахунок оплати праці – в дебет рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».

Нарахування податків записують у кредит рахунку 64 «Розра­хунки за податками й платежами». При сплаті податків – дебет рахунку 64 і кредит рахунку 31 «Рахунки в банках».

Облік розрахунків з бюджетом повинен забезпечити контроль за правильним нарахуванням і сплатою податків з тим, щоб уник­нути штрафних санкцій, які накладають податкові органи за по­рушення податкового законодавства.

Розрахунки з бюджетом обліковують на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». Це активно-пасивний рахунок, по дебету якого відображають сплату податків, а по кредиту – нарахування Платник податку зобов’язаний надати покупцю податкову накладну. Вона складається у момент виникнення податкових зобов’язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної надається покупцю, а копія залишається у продавця товарів.

Податкова накладна дає право покупцю, зареєстрованому як платник податку, на включення до податкового кредиту витрат зі сплати ПДВ.

Платники ПДВ повинні вести окремий облік з продажу та придбання товарів (робіт, послуг). Порядок ведення Реєстру отриманих та виданих податкових накладних затверджено нака­зом Державної податкової адміністрації України від 13 червня 2005р. №244.

У терміни, передбачені для сплати податку, тобто не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом, платник по­дає податковій інспекції декларацію про ПДВ. Податковий період може дорівнювати одному місяцю або кварталу залежно від обся­гу оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) за попередній календарний рік.

У податковій декларації записують податкові зобов’язання, суми податкового кредиту та визначають суму зобов’язань перед бюджетом з ПДВ. Суми податку, що підлягають сплаті до бюд­жету або відшкодуванню з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань, що виникли у зв’язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду.

Розрахунки з ПДВ обліковують на субрахунку 641 «Розрахун­ки за податками», аналітичний рахунок «Розрахунки за податком на додану вартість». Порядок відображення ПДВ на рахунках на­ведено в таблиці 4.6.

Облік податку на прибуток

Суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку, платять податок на прибуток. Прибуток оподатковується за ставкою 25 відсотків до об’єкта оподаткування.

Підприємство самостійно встановлює порядок накопичення да­них про валові доходи і валові витрати з метою підрахунку оподат­ковуваного прибутку.

Таблиця 4.6

Облік податку на додану вартість (ПДВ)

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
1. Покупки (податковий кредит)
Надходження цінностей та їх оплата в одному по­датковому періоді
Рахунок-фактура, опри­бутковано матеріальні цінності (без ПДВ) 20 «Виробни­чі запаси » ,

28 «Товари»

63 «Розрахун­ки з поста­чальниками та підрядни­ками» 2000
1.1.2. Податкова нак­ладна, нараховано ПДВ 641 «Розра­хунки за по­датками» 63 «Розрахун­ки з поста­чальниками та підрядни­ками» 400
1.1.3. Платіжне дору­чення. Сплачено за матеріальні цінності 63 «Розра­хунки з постачальника ми та під­рядниками» 31 «Рахунки в банках » 2400
1.2. Попередня оплата в одному податковому періоді, а надходження Цінностей в наступному періоді
1.2.1. Платіжне дору­чення. Сплачено за ма­теріальні цінності 371 «Розра­хунки за ви даними авансами» 31 «Рахунки в банках» 2400
1.2.2. Податкова нак­ладна. Відображено по­датковий кредит з ПДВ 641 «Розра­хунки за по­датками» 644 «Подат­ковий кре­дит. 400
1.2.3. Рахунок-фактура. оприбутковано матеріальні цінності в наступному періоді (без ПДВ) 20 «Виробни­чі запаси » ,

28 «Товари»

63 «Розра­хунки з постачальника ми та під­рядниками» 2000
1.2.4. Податкова накладна. Зараховано податковий кредит з ПДВ 644 «Подат­ковий кре­дит 63 «Розра­хунки з постачальника ми та під­рядниками» 400
1.2.5. Зараховано аванс 63 «Розра­хунки з постачальника ми та під­рядниками» 371 «Розра­хунки за ви даними авансами» 2400
1.3. Надходження матеріальних цінностей в одному податковому періоді, а їх оплата в наступному періоді (подальша оплата)
1.3.1. Рахунок-фактура. Оприбутковано матеріальні цінності (без ПДВ) 20 «Виробни­чі запаси » ,

28 «Товари»

63 «Розра­хунки з постачальника ми та під­рядниками» 2000
1.3.2. Податкова накладна. Відображено податковий кредит з ПДВ 641 «Розра­хунки за по­датками» 63 «Розра­хунки з постачальника ми та під­рядниками» 400
1.3.3. Платіжне дору­чення. Оплачено за ма­теріальні цінності

з поточного рахунку

63 «Розрахунки з постачальника­ми та підрядниками» 31 «Рахунки в банках»

2400

1.3.4. Оплачено через акредитив 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 313 «Інші

рахунки в банку в національній валюті»

2400

1.3.5. Оплачено постачальнику кредитом банку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 60 «Короткостроковіпозики»

2400

1.3.6. Видано вексель 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 62 «Короткострокові векселі видані»

2400

1.3.7. Авансовий звіт. Куплено товари через підзвітних осіб на суму до 20 грн.:
а) оприбутковано това­ри (без ПДВ) 28 «Товари» 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

15

б) відображено ПДВ 641 «Розра­хунки за податками» 372 «Розрахунки з підзвітними

особами»

3
2. Продажі (податкове зобов’язання)
2.1. Реалізація продукції і оплата в одному податковому періоді
2.1.1. Товарно-транспорт­на накладна. Списано на реалізацію відвантажену продукцію (по собівартості без ПДВ) 90 «Собі­вартість реалізації» 26 «Готова продукція» 2000
Приймальна квитанція. Нарахована виручка від реалізації продукції (ціна реалізації плюс ПДВ) 36 «Розра­хунки з покупцями та замовника­ми» 70 «Доходи від реалі­зації» 3000
2.1.3. Податкова нак­ладна. Нараховано ПДВ 70 «Доходи від реалі­зації» 641 «Розра­хунки за по­датками » 500
2.1.4. Платіжне дору­чення. Надійшла виручка від реалізації продукції на поточний рахунок 31 «Рахунки в банках» 36 «Розрахун­ки з покупця­ми та замов­никами» 3000
2.2. Надійшла оплата в одному податковому періоді, а продукція відвантажена в наступно­му періоді (авансові платежі)
2.2.1. Платіжне дору­чення. Надійшла оплата на поточний рахунок у порядку авансового пла­тежу І 31 «Рахунки

в банках»

681 «Розра­хунки за авансами одержаними» 8000
2 2.2. Податкова нак­ладна. Нараховано ПДВ 643 «Подат­кові зо­бов’язання» 641 «Розра­хунки за по­датками» 500
2.2-3. Товарно-транспортна накладна. Списа­но на реалізацію відванта­жену продукцію (по собівартості без ПДВ) 90 «Собівар­тість реалі­зації» 26 «Готова продукція» 2000
2.1.5. Приймальна кви­танція. Нарахована ви­ручка від реалізації про­дукції (ціна реалізації плюс ПДВ) 36 «Розрахун­ки з покупця­ми та замов­никами» 70 «Доходи від реалі­зації» 3000
2.2.5. Податкова накладна. Відображено податкове зобов’язання з ПДВ 70 «Доходи від реалі­зації) 643 «Подат­кові зо­бов’язання» 500
2.2.6. Зараховано попе­редню оплату 681 «Розрахунки за авансами одержаними» 36 «Розрахунки з покупця­ми та замовниками»

3000

2.3. Відвантаження в одному податковому періоді, а одержання оплати в наступному періоді
2.3.1. Товарно-транспортна накладна. Списано на реалізацію відвантаже­ну продукцію (по собівартості без ПДВ) 90 «Собівар­тість реалі­зації» 26 «Готова

продукція»

2000
2.3.2. Приймальна кви­танція. Нарахована ви­ручка від реалізації продукції (ціна реалізації плюс ПДВ) 36 «Розрахун­ки з покупця­ми та замов­никами» 70 «Доходи від реалі­зації» 3000
2.3.3. Податкова наклад­на. Відображено податкове зобов’язання з ПДВ 70 « Доходи від реалі­зації» 641 «Розра­хунки за по­датками» 500
2.3.4. Платіжне доручен­ня. Надійшла оплата на по­точний рахунок за продану продукцію 31 «Рахунки

в банках»

36 «Розрахун­ки з покупця­ми та замов­никами» 3000
2.3.5. Переведено основні фонди до складу основних не виробничих   фонді в :
а) списано первісну вартість 10 «Основні засоби» (неви­робничі) 10 «Основні засоби» (ви­робничі) 1000
б) відображено ПДВ 10 «Основні засоби» (неви­робничі) 641 «Розра­хунки за по­датками» 200

Згідно із Заковом України «Про оподаткування прибутку підприємств» об’єктом оподаткування є прибуток, який визна­чається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат платника податку та су­ми амортизаційних відрахувань.

Законом установлено, що датою збільшення валових витрат вироб­ництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбулася будь-яка з подій, що сталася раніше:

• або дата списання коштів з банківських рахунків платника податків на сплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку – день їх видачі з каси платника податку;

• або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) – дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Датою збільшення валового доходу вважається дата, котра при­падає на податковий період, протягом якого відбулася будь-яка з подій, що сталася раніше;

• або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку – дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої – дата інкасації готівки в банківській установі  що обслуговує платника податку;

• або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) – дата фактичного надання результатів робіт (послуг) платником податку.

Відображення витрат і доходів за першою з названих подій значно ускладнює облікову роботу і практично обумовлює не зіставлення результатів діяльності, виявлених у бухгалтерсько­му і податковому обліку.

Процес придбання товарів (виробничих запасів) чи приймання виконаних робіт (послуг) складається з двох подій: надходження матеріальних цінностей від постачальника чи приймання викона­них робіт (послуг); оплата постачальнику (підряднику).

В бухгалтерському обліку перша подія пов’язана з оприбутку­ванням матеріальних цінностей або прийманням робіт і відобра­женням витрат, а друга — з розрахунками. В податковому обліку кожна з цих подій може бути зарахована до валових витрат. Якщо балансова вартість товарів і виробничих запасів на кінець звітно­го кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, різниця вираховується з суми валових витрат платника податку у такому звітному кварталі (пункт 5.9 закону). Отже, невикористані матеріальні цінності не будуть показані у ва­лових витратах. Але інша справа, якщо до кінця звітного періоду попередньо сплачені цінності не встигли надійти від постачальни­ка, то вони залишаються у складі валових витрат.

Таким чином, в кінці звітного періоду в податковому обліку до складу валових витрат будуть включені не тільки фактично ви­трачені матеріали, а й попередня оплата постачальникам. У бух­галтерському обліку попередня оплата до складу валових витрат не належить. Але ж попередньо оплачені цінності надійдуть пізніше, то різниця між «податковими» і «бухгалтерськими» ви­тратами є тимчасовою.

Аналогічне становище і по продажах. Перша подія – передача товарів (готової продукції) покупцю; друга подія – отримання оп­лати від покупця. В бухгалтерському обліку до доходів буде вклю­чатися перша подія, а в податковому – перша або друга, тобто та, яка відбулася раніше. Отже, бухгалтерський облік доходів відрізняється від податкового на суму одержаної попередньої оп­лати. Але оплачений товар потім надійде, то різниця між податко­вим і бухгалтерським обліком доходів є тимчасовою.

Названі тимчасові розбіжності у витратах і доходах між бухгалтерським і податковим обліком практично будуть мати місце постійно. З метою регулювання величини реального капіталу підприємства передбачено використовувати рахунки  17  «Відстрочені податкові активи» і 54 «Відстрочені податкові зобов’язання». При перевищенні суми податку на прибуток, обчисленої по податковій декларації, над сумою цього податку, обчисленою за даними бух­галтерського обліку, виникають відстрочені податкові активи а в протилежному випадку – відстрочені податкові зобов’язання (рис. 4.1,4.2).

Якщо в звітному періоді податок з фактично отриманого при­бутку (дебет рахунку 98 «Податок на прибуток») менший від суми податку, вирахуваного по податковій декларації (кредит рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами»), то різниця нарахо­вується як відстрочені активи (дебет рахунку 17 «Відстрочені податкові активи»). Якщо сума податку з прибутку згідно з бух­галтерським обліком більша (дебет рахунку 98) від суми податку, вирахуваного по податковій декларації (кредит рахунку 64), то різниця відкладається у вигляді зобов’язань на майбутнє (кредит рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов’язання»).

Податок на прибуток, визначений за декларацією (кредит рахунку

64 «Розрахунки за податками і платежами»)

Рис. 4.1. Відстрочені активи

Рис. 4.1. Відстрочені активи.

Рис. 4.2. Відстрочені зобов’язання

Проілюструємо це на конкретному прикладі (табл. 4.7). Згідно з Декларацією про прибуток у першому кварталі одержано 9ПО тис. грн. оподатковуваного прибутку. Сума податку з нього – 50 тис. грн.. (25% від 200 = 50). Фактичний прибуток за даними бухгалтерського обліку, становив 160 тис. грн., то податок реально потрібно було б сплатити у розмірі 40 тис. грн. (25% від 160 = 40). На бухгалтерських рахунках потрібно відобразити так: кредит рахунку 64 на 50 тис. грн. (фактично потрібно сплатити податку згідно з декларацією), дебет рахунку 98 на 40 тис. грн. (на суму по­датку з реально отриманого прибутку) і дебет рахунку 17 на 10 тис. грн. (відкладені податкові активи, які будуть враховані в наступних звітних періодах).

За другий квартал оподатковуваний прибуток згідно з декла­рацією становив 260 тис. грн. Сума податку з нього 65 тис. грн. (25% від 260 = 65). Фактичний прибуток заданими бухгалтерсь­кого обліку, 280 тис. грн., то податку реально потрібно було б за­платити 70 тис. грн. (25% від 280 = 70). На бухгалтерських рахун­ках потрібно відобразити так: дебет рахунку 98 на 70 тис. грн. і кредит рахунків 64 на 65 тис. грн. і 17 на 5 тис. грн. Таким чином, використано із раніше відкладених податкових активів 5 тис. грн. і ще залишилося до використання 5 тис. грн.

За третій квартал, як видно по даних таблиці, використано 5 тис. грн., які були відстрочені, та ще й додатково з’явилися відстрочені податкові зобов’язання на 5 тис. грн.

З наведеної кореспонденції (табл. 4.7) видно, що при викорис­танні двох рахунків для регулювання одного й того ж податку потрібно постійно стежити за записами по них, щоб не одержати в активному рахунку 17 кредитовий залишок, а в пасивному ра­хунку 54 – дебетовий залишок. Набагато простіше буде, якщо в цьому випадку замість двох рахунків (рахунки 17 і 54) засто­суємо один актнвно-пасивний рахунок незалежно від того, під яким він буде кодом. На цьому рахунку відображають відстрочені податкові активи і зобов’язання в одному обліковому процесі І визначають одностороннє сальдо. Якщо воно по дебету – залиши­лися відстрочені податкові активи, а якщо по кредиту – відстро­чені податкові зобов’язання. Такі зміни не тільки зменшують обсяг облікової роботи, а й дозволяють краще зрозуміти суть явища відстрочених податкових активів та зобов’язань, спрощують ведення обліку.

При відображенні в балансі передбачається згортання відстро­єних податкових активів та зобов’язань. Для цього визначається Різниця між ними, яка показується в активі балансу (рядок 060) – залишився податковий актив, або в пасиві балансу (рядок – якщо залишилося відстрочене податкове зобов’язання. У консолідованому (зведеному) балансі згортання не роблять. Тут показують окремо відстрочені податкові активи (актив балансу) і відстрочені податкові зобов’язання (пасив балансу).

Таблиця 4.7

Облік нарахування податку на прибуток (тис. грн.)

Звітний період

Прибуток

Податок на прибуток за декларацією (кредит рахунку 64) Рахунок 17 «Відстрочені податкові активи» Рахунок 54 «Відстрочені податкові зобов’яза-ння» Рахунок 98 «Податок на прибуток»
За деклара-цією За бухгал-терським обліком Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1-й квартал 200 160 50 10 40
2-й квартал 260 280 65 5 70
3-й квартал 280 320 70 5 5 80
4-й квартал 300 260 75 5 5 65
Разом за рік 1040 1020 260 15 10 5 5 255
Залишок тимчасової різниці - - - 5 - - - - -

Облік розрахунків за іншими податками

Акцизний збір – це непрямий податок, який включається в ціну товарів і оплачується покупцем продавцю, а останній платить в бюджет. Акцизний збір платять підприємства, які виробляють і продають підакцизні товари, перелік яких і ставки акцизного збору встановлюються законами та постановами. При нарахуванні акцизного збору запис роблять по дебету рахунку 70 «Доходи від реалізації» і кредиту рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами»; а при оплаті – дебет рахунку 64, кредит рахунку 31 «Рахунки в банках» .

Підприємства платять також різні місцеві податки, які включають у витрати. При нарахуванні таких податків дебетують рахунки 92 «Адміністративні витрати, або 93 «Витрати на збут» рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами

Суб’єкти підприємницької діяльності повинні утримувати із заробітної плати працівників податок з доходів фізичних осіб. При його утриманні дебетують рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» і кредитують рахунок 64. Цей податок перераховують при одержанні в банку грошей для виплати заробітної плати: дебет рахунку 64 кредит рахунку 31 «Рахунки в банках». Чеки на отри­мання коштів для виплати громадянам сум приймаються устано­вами банків тільки за умови пред’явлення платіжного доручення на перерахування до бюджету утриманих сум податку з доходів

Аналітичний облік по розрахунках з бюджетом ведуть окремо з кожного виду платежів. Тут потрібно мати на увазі, що можна мати переплату по окремих податках і одночасно недоплату по інших податках і платежах.

Відображають нарахування платежів згідно зі складеними розрахунками, деклараціями та іншими документами, а оплату згідно з виписками банку. По кожному виду платежів виводять сальдо на кінець місяця.

загрузка...