Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік розрахунків за страхуванням рахунок 65 в розрізі субрахунків. Платники страхових внесків до Пенсійного фонду

Страхування здійснюють відповідно до Закону України «Про страхування» . Воно може бути добровільним або обов’язковим.

Чинне законодавство гарантує громадянам України допомогу за час непрацездатності та виплату пенсії. Для цього створено Фонд соціального страхування, Пенсійний фонд, Фонд соціально­го страхування на випадок безробіття. Формують названі фонди за Рахунок коштів підприємств та організацій, страхових внесків громадян, коштів державного бюджету.

Всі підприємства, а також громадяни, які проводять підпри­ємницьку діяльність і особи, що наймають громадян за угодами зобов’язані зареєструватися як платники внесків у органах Пенсійного фонду України. Кожному платнику присвоюється реєстраційний номер і вручається письмове повідомлення про розміри і терміни сплати внесків.

Розміри страхових внесків встановлює Верховна Рада України відповідно до страхувальників і застрахованих осіб. Платники внесків, об’єкти оподаткування та ставки внесків наведено в таб­лиці 4.8.

Таблиця 4.8

Внески до Пенсійного фонду

Платники внесків Об’єкт оподаткування Ставка внесків

у відсотках

1 2 3
1. Нарахування на дохід
Роботодавці, які мають найманих працівників і здійснюють витрати на

оплату праці

Сума фактичних витрат на оплату праці, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб Згідно норм Законодавства.
Фізичні особи-суб’єкти підприє-мницької діяльності і члени їх сімей, які беруть участь у підприємницькій діяльності; особи, які забезпечують себе роботою самостійно (займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням

доходу безпосередньо від цієї діяльності)

Дохід (прибуток), отриманий від відповідної діяльності, що підлягає обкладенню податком на

доходи фізичних осіб

Згідно норм Законодавства.

Особи, які добровільно беруть участь у системі державного страхування Сума визначається договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Згідно норм Законодавства.
2. Утримання з доходу
Наймані   працівники, які працюють на умовах трудового договору (конт­ракту) або на інших умо­вах,  передбачених зако­нодавством 0,5% – від об’єкта оподаткування що не перевищує розміру прожиткового мінімуму

2% – із суми що перевищує прожитковий мінімум

Згідно норм Законодавства.
б) дохід перевищує 150 грн. Згідно норм Законодавства.
Фізичні особи, які пра­цюють за трудовими до­говорами (контрактами) і мають статус державно­го службовця або працю­ють на посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає право на одержання пенсії за спеціальними законами України Дохід у вигляді заробітної плати, інших виплат та вина­город, нарахованих відпо­відно до умов трудового або цивільно-правового договору а) з частини доходу, що не перевищує 150 грн.

Згідно норм Законодавства.

б) з частини доходу в розмірі від 151 до 250 грн. Згідно норм Законодавства.
в) з частини доходу в розмірі від 251 до 350 грн.

Згідно норм Законодавства.

г) з частини доходу в розмірі від 351 до 500 грн.

Згідно норм Законодавства.

д) з частини доходу в розмірі понад 500 грн.

Згідно норм Законодавства.

Обчислення страхових внесків до Пенсійного фонду

Підприємства, установи й організації обчислюють страхові внес­ки на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджу­ють нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу).

Базою для нарахування внесків є суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників.

Не нараховуються внески до Пенсійного фонду на такі види до­помоги:

–         при народженні дитини;

–          по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

–         на поховання.

Нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками шляхом перерахування без­готівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховують­ся страхові внески.

Базовим звітним періодом є календарний місяць.

У разі здійснення протягом базового звітного періоду виплат, на які нараховуються страхові внески, платники одночасно з ви­дачею зазначених сум зобов’язані сплачувати авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, що підлягають нарахуванню на зазначені виплати.

Перерахування страхових внесків здійснюється платниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу), у тому числі в безготівковій чи нату­ральній формі або з виручки від реалізації товарів (послуг).

Суми страхових внесків, сплачені у вигляді авансових пла­тежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним до 1 квітня наступного року за звітний рік на підставі даних річної податкової декларації. При цьому розмір місячного страхового внеску повинен бути не менше мінімального розміру страхового внеску за кожний місяць, розрахованого шля­хом множення розміру мінімальної заробітної плати за відповідний місяць на 33,2 відсотки.

Страхові внески до солідарної системи нараховуються (і ут­римуються) в межах максимальної величини, яка встанов­люється законом про розмір страхових внесків. Ця максималь­на величина повинна визначатися щороку на рівні величини семи середніх заробітних плат, що склалася в попередньому ка­лендарному році і не може бути меншою від діючої максималь­ної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (прибутку), з яких стягуються страхові внески до соціальних фондів.

Ці  обмеження   використовуються   також   при   визначенні розмірів пенсій. Страхові внески сплачуються страхувальниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків.

Сплата збору до Пенсійного фонду з окремих видів

госпо­дарських операцій

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страху­вання з операцій з купівлі-продажу валют є юридичні та фізичні особи, які здійснюють такі операції.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі-продажу валют у розмірі 1,5 відсотка суми операції сплачують платники в такому порядку.

Уповноважені банки та їх клієнти разом із заявками на купівлю іноземної валюти подають платіжні доручення щодо пе­рерахування на рахунки органів Пенсійного фонду, де вони пере­бувають на обліку як платники цього збору, сум збору, які слід сплатити.

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страху­вання з операцій з продажу ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння є підприємства і ор­ганізації та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота, платини і дорогоцінного каміння.

Збір сплачується в розмірі п’яти відсотків вартості реалізова­них ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і доро­гоцінного каміння без урахування ПДВ.

Документом, що підтверджує продаж ювелірного виробу із зо­лота, платини і дорогоцінного каміння, є касовий чек, що ви­дається покупцеві, в якому сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування включається до загального податку, що сплачується під час купівлі товару. Платники ведуть бухгалтерсь­кий облік суми збору шляхом відокремлення від суми загального податку, яка відповідає збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування вклю­чається до ціни відповідних товарів і сплачується їх продавцями з виручки від реалізації.

Наприклад: собівартість реалізованих товарів 17 000 грн.; обсяг реалізації        20 000 гривень.

Порядок відображення по рахунках бухгалтерського обліку та­ких операцій з продажу ювелірних виробів показано в таблиці 4.9.

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страху­вання з операцій з відчуження легкових автомобілів є підприєм­ства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають права власності на легкові авто­мобілі.

Збір сплачується у розмірі трьох відсотків вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договорів купівлі-продажу, довідок-рахунків торговельних організацій, договорів міни, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Наприклад: ціна автомобіля за договором 18 000 грн.;у т. ч. ПДВ 3000 грн.;

витрати на державну реєстрацію автомобіля 50 грн.; збір до Пенсійного фонду 540 гривень.

Порядок відображення в покупця по рахунках бухгалтерсько­го обліку таких операцій з придбання легкового автомобіля пока­зано в таблиці 4.10.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна сплачується підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами, які купують нерухоме майно, у розмірі 1 від­сотка від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу такого майна, за винятком державних підпри­ємств, установ і організацій, що купують нерухоме майно за раху­нок бюджетних коштів, установ і організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які купу­ють житло і перебувають у черзі на одержання житла або купують житло вперше.

Таблиця 4.9

Облік операцій з продажу ювелірних виробів

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума,

грн.

дебет кредит
1 2 3 4
Оприбутковано в касу виручку від реалізації 20 000 ціна + 4000 ПДВ + 1000 п’ять відсотків збору =

25 000)

З0 «Каса» 70 «Доходи від реа­лізації» 25000
Списано товар на реа­лізацію 90 «Собі­вартість реалізації» 282 «Товари в торгівлі» 17000
Нараховано ПДВ (по­даткове зобов’язання 20% від 20 000) 70 «Доходи від реа­лізації» 641 «Розра­хунки за по­датками» 4000
Нараховано збір до пенсійного фонду (5% від 20 000) 92 «Адмі­ністративні витрати» 651 «За

пенсійним забезпеченням»

1000
Списано торгову націнку, що припадає на реалізований товар 285 «Торгова націнка» 282 «Товари в торгівлі» 3000
Списано на фінансові результати:
собівартість реалізації 79 «Фінан­сові резуль­тати» 90 «Собі­вартість реалізації» 17000
виручка від реалізації 70 «Доходи від реа­лізації» 79 «Фінансові результати » 21 000
Сплачено в Пенсійний фонд 651 «За

пенсійним забезпеченням»

31 «Рахунки в банках» 1000

Таблиця 4.10

Облік операцій з придбання легкового автомобіля

Зміст господарських опе­рацій

Кореспонденція рахунків Сума, грн

дебет кредит
1 2 3 4
Нараховано постачаль­нику за одержаний легко­вий автомобіль:
а) ціна придбання 15 «Капітальні інвестиції» 63 «Розрахунки з постачальника­ми та підрядни­ками» 15000
б) ПДВ (податковий кредит) 641 «Розрахунки за податками» 63 «Розрахунки з постачальника­ми та підрядни­ками» 3000
Оплачено постачальни­ку за легковий автомобіль 63 «Розрахунки з постачальника­ми та підрядни­ками» 31 «Рахунки в банках» 18000
Нараховано плату за державну реєстрацію ав­томобіля 15 «Капітальні Інвестиції» 68 «Розрахунки за іншими опе­раціями» 50
Оплачено за державну реєстрацію автомобіля 68 «Розрахунки за іншими опе­раціями» 31 «Рахунки

в банках»

50
Нараховано збір до Пенсійного фонду 15 «Капітальні інвестиції» 651 «За

пенсійним за­безпеченням»

540
Оплачено збір до Пенсійного фонду 651 «За

пенсійним за­безпеченням»

31 «Рахунки в банках» 540
Оприбутковано авто­мобіль у склад основних засобів 10 «Основні засо­би» 15 «Капітальні Інвестиції» 15590

Нотаріальне посвідчення або реєстрація на біржі договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору на обов’язкове дер­жавне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку сплачують підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послуга­ми стільникового рухомого зв’язку, а також оператори цього зв’язку, які надають свої послуги безоплатно.

Сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 6% вартості будь-яких послуг стільникового рухомого зв’язку, сплаченої споживачами цих послуг оператору, що їх надає, включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, або­нентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового зав­датку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у ра­хунку на оплату послуг стільникового рухомого зв’язку.

Облік платежів до Пенсійного фонду

Розрахунки за нарахуванням суми страхових внесків, пені, фінансових санкцій та інших платежів до Пенсійного фонду, госп­розрахунковими підприємствами відображаються за дебетом ра­хунків обліку витрат на виробництво, використання прибутків та інших фінансових джерел і за кредитом рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням», субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням».

Утримання та нарахування страхових внесків з громадян, що пра­цюють, відображається за кредитом рахунку 65, субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» і дебетом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці», субрахунку 661  «Розрахунки за заробітною платою».

При перерахуванні коштів до Пенсійного фонду дебетується ра­хунок 65 субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» і креди­тується рахунок 31 «Рахунки в банках» або інші рахунки в банках.

Відрахування з операцій:

– купівлі-продажу валют відображаються за дебетом субрахун­ку 949 «Інші витрати операційної діяльності» і кредитом рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням»;

– реалізації ювелірних виробів із золота (крім обручок), плати­ни та дорогоцінного каміння відображаються за дебетом рахунку 70 «Доходи від реалізації» і кредитом рахунку 65;

– відчуження легкових автомобілів, крім легкових авто­мобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом, відображаються за дебетом рахунків обліку витрат виробництва і обігу та кредитом Рахунку 65;

– з послуг стільникового рухомого зв’язку відображається за дебетом рахунку 70 «Доходи від реалізації» та кредитом субра­хунку 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення»;

– купівлі-продажу нерухомого майна відображаються за де­бетом рахунку 10 «Основні засоби», субрахунку 103 «Будинки та споруди» і кредитом рахунку 40 «Статутний капітал» (по інструкції). Це можна зробити лише у державних підпри­ємствах. У недержавних підприємствах, на нашу думку, такий запис проводити не потрібно. Витрати, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна, логічно відносити у дебет рахунку 15 «Капітальні інвестиції», збільшуючи на цю суму вартість купленого нерухомого майна: дебет рахунку 10 «Основні засоби» і кредит рахунку 15.

Підприємства (юридичні особи) щомісяця складають у двох примірниках розрахунок суми страхових внесків на загально­обов’язкове державне пенсійне страхування, в якому зазначають самостійно обчислені суми страхових внесків за встановленою формою.

Оригінал розрахунку подається платником до органу Пенсійного фонду за місцезнаходженням платника.

Усі примірники розрахунку страхових внесків підписуються керівником, головним бухгалтером підприємства, установи, ор­ганізації та завіряються печаткою.

Розрахунки подаються зазначеними платниками до органу Пенсійного фонду для реєстрації за базовий звітний період, що дорівнює календарному місяцю, – не пізніше ніж через 20 кален­дарних днів із дня закінчення цього періоду.

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності (крім тих, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований по­даток, єдиний податок)), подають до органу Пенсійного фонду один раз на рік, але не пізніше 1 травня поточного року, розраху­нок авансових сум страхових внесків.

За підсумками року ці платники (крім тих, які обрали особли­вий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок)), надають органу Пенсійного фонду за місцем проживання розра­хунки сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за звітний рік до 1 квітня наступного за звітним роком.

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єди­ний податок), подають до органу Пенсійного фонду до 1 квітня, наступного за звітним роком, річний звіт про нараховані та спла­чені суми фіксованого розміру страхових внесків за встановленою формою.

Органи Пенсійного фонду України зобов’язані здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням страхуваль­никами та застрахованими особами вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Контроль на підприємствах, в установах та організаціях про­водиться шляхом перевірки бухгалтерських документів про нара­хований заробіток та інші виплати, нарахування страхових внесків, платіжних доручень про перерахування сум страхових внесків на рахунок Пенсійного фонду, документів, що пов’язані зі сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших розрахункових документів.

Облік операцій із внесками до соціальних фондів

Внески до соціальних фондів пов’язані з оплатою праці. На за­робітну плату здійснюють нарахування внесків у встановлених розмірах (табл. 4,11). Із заробітної плати утримують внески у соціальні фонди (табл. 4.12).

Таблиця 4.11

Нарахування на оплату праці

Назва нарахувань

Станки нарахувань

Внески до Пенсійного фонду України:
а) роботодавці 33,2%
б) роботодавці, у яких працюють інваліди 4% – за інвалідів 32% – за інших працівників
в) підприємства всеукраїнських гро­мадських організацій, де кількість інвалідів становить не менше 50% за­гальної чисельності працюючих

4%

г) фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності 33,2%
Внески до Фонду соціального страху­вання а тимчасової втрати працездатності 1,5%
Внески до Фонду загальнообов’язко­вого державного соціального страху­вання України на випадок безробіття 1,3% на заробіток інвалідів не нараховують
Внески до Фонду соціального страху­вання від нещасних випадків на вироб­ництві та професійних захворювань України від 0,2% до 13,8% залежно від класу професійного ризику виробництва підприємства

Таблиця 4.12

Утримання з оплати праці

Назва нарахувань

Ставки нарахувань

Податок з доходів фізичних осіб з 1 січня 2007 р. ставка опо­даткування 15%
Внески до Пенсійного фонду України:
а) наймані працівники, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами 0,5% – від об’єкта оподаткування що не перевищує розміру прожиткового мінімуму

2% – із суми що перевищує прожитковий мінімум

б) фізичні особи, які працюють за трудовими договорами (контрактами) та мають статус державного службовця або працюють на посадах, роботу на яких зараховують до трудового стажу на отримання пенсії за спеціальними законами України від 1% до 5% за шкалою, за­лежно від розміру доходу
Внески до Фонду соціального страху­вання з тимчасової втрати працездатності 0,5%
Внески до Фонду загальнообов’язко­вого державного соціального страхуван­ня України на випадок безробіття 0,5% (інваліди та пенсіоне­ри внески не сплачують)

Розрахунки за зборами на обов’язкове державне пенсійне стра­хування, на обов’язкове соціальне страхування, на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття, за індивідуальним страхуванням персоналу підприємства, страхуванням майна та за іншими розрахунками за страхуванням обліковують на рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням».

За кредитом рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» відоб­ражаються нараховані зобов’язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти, за дебетом — погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підпри­ємстві.

Рахунок 65 має шість субрахунків:

651 «За пенсійним забезпеченням»;

652 «За соціальним страхуванням»;

653 «За страхуванням на випадок безробіття»;

654 «За індивідуальним страхуванням»;

655 «За страхуванням майна»;

656 «За страхуванням від нещасних випадків».

На субрахунку 651 обліковують розрахунки з Пенсійним фондом. Нараховані відрахування у відсотках до оплати праці записують по кредиту субрахунку 651 і дебету різних рахунків, на які віднесено заробітну плату. Утримання із заробітної плати в Пенсійний фонд відображають по дебету рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» і по кредиту субрахунку 651.

За рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на підприємстві здійснюють виплати по тимчасовій непрацездатності (лікарняні листки) працівників, видають працюючим одноразову допомогу при народженні дитини та інші виплати згідно з чинним законодавством. Оплата перших п’яти днів  тимчасової  непрацездатності  здійснюється  за  рахунок підприємства.

Нарахування допомоги за рахунок вищеназваного фонду запи­сують по дебету субрахунку 652 і по кредиту рахунку 66 «Розра­хунки з оплати праці». Виплату здійснюють по окремих відомос­тях підписаних керівником і головним бухгалтером. Решту коштів перераховують у фонд: дебет субрахунку 652, кредит ра­хунку 31 «Рахунки в банках».

Якщо на підприємстві виплати за рахунок коштів соціального страхування за звітний квартал перевищують нараховану за цей квартал суму зборів, то різниця зараховується в рахунок сплати ба наступний квартал. У той же час, коли витрати перевищують суму зборів і не можуть бути покриті зборами в наступному квар­талі, то сума перевищення із врахуванням очікуваного результату розрахунків за наступний квартал компенсується підприємству: дебет рахунку 31 і кредит рахунку 65. Нарахування зборів на обов’язкове соціальне страхування записують по кредиту субра­хунку 652 і по дебету тих рахунків, на які віднесена оплата праці. На субрахунку 653 ведеться облік розрахунків за збором на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття, а на субрахунку 656 по коштах Фонду соціального страхування від не­щасних випадків на виробництві.

На субрахунку 654 ведеться облік розрахунків зі страховими організаціями з індивідуального страхування персоналу підпри­ємства, на субрахунку 655 – за страхування майна підприємства, а майна працівників підприємства.

Підприємства здійснюють страхування майна, врожаю сільсь­когосподарських культур і багаторічних насаджень. Можуть про­водитися операції по страхуванню різних заходів (транспортування цінностей, їх зберігання, інфляційні процеси тощо). Витрати по такому страхуванню включають у витрати виробництва, здійснюючи запис по дебету рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати» і по кредиту рахунку 65. Перерахуван­ня коштів страховим організаціям (страховикам) проводять з поточного рахунку: дебет рахунку 65 і кредит рахунку 31 «Ра­хунки в банках».

Розрахунки громадян через підприємство по добровільному страхуванню також обліковують на рахунку 65. При утриманні із оплати праці працівників згідно з їх письмовими дорученнями страхових внесків роблять запис: дебет рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці», кредит рахунку 65. Перераховують утримані су­ми страховикам із поточного рахунку: дебет рахунку 65, кредит рахунку 31. Аналітичний облік розрахунків по добровільному індивідуальному страхуванню ведуть по страхувальниках.

Кореспонденція рахунків по обліку внесків до соціальних фондів показана в таблиці 4.13.

Таблиця 4.13

Кореспонденція рахунків по обліку внесків до соціальних фондів

Закінчення таблиці 4.13

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків Сума,

грн..

дебет кредит
1 2 3 4

Нараховано оплату

праці і віднесено на об’єкти обліку

23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі

витрати», 92 Адміністративні витрати»,

93 «Витрати на

збут» та інші

661 «Розрахунки

за заробітною платою»

10000

Нараховано на оплату праці внески до Пенсійно­го фонду та соціальних

фондів

23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 Адміністративні витрати»,

93 «Витрати на

збут» та інші

65 «Розрахунки за страхуванням»

3700

Утримано з оплати праці:
а) внески до Пенсійного фонду та соціальних фондів 661 «Розрахунки за заробітною платою» 65 «Розрахунки за страху­ванням» 300
б) податок з доходів фізичних осіб 661 «Розрахунки за заробітною платою» 641 «Розрахунки за податками» 1261
3 поточного рахунку сплачено:
а) внески до Пенсійного фонду та соціальних фондів 65 «Розрахунки за страху­ванням» 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 4000
б) податок з доходів фізичних осіб 641 «Розрахунки за податками» 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 1261
По чеку з поточного ра­хунку одержано в касу для виплати заробітної плати (10 000 -1261– 300 = 8439) 301 «Каса в національній валюті» 311 «Поточні ра­хунки в національній валюті» 8439
Виплачено із каси за­робітну плату 661 «Розрахунки за заробітною платою» 301 «Каса в національній валюті» 8439
Нараховано пеню та інші фінансові санкції за порушення законодавства про загальнообов’язкове пенсійне страхування 92 «Адміністра­тивні витрати» 651 «За пен­сійним забезпе­ченням» 300
загрузка...