Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік статутного капіталу

Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників).

На державному підприємстві статутний капітал являє собою державні кошти, виділені підприємству в постійне користування і розпорядження з метою здійснення статутної діяльності. Загаль­ний розмір засобів, закріплених за підприємством при його ство­ренні, вказується в статуті. Звідси назва – статутний капітал.

У недержавних підприємствах сума статутного капіталу визна­чається установчими документами і фіксується в статуті підприємства.

Створювати обов’язково статутний фонд (у бухгалтерському обліку це статутний капітал) потрібно тоді, коли це передбачено законами. Так, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) повинне мати статутний капітал в сумі, що не менше ніж 100 мінімальних заробітних плат, акціонерне товариство – не менше як 1250 мінімальних заробітних плат.

ТОВ має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. ТОВ створюється юридич­ними та фізичними особами. Розмір його статутного капіталу не по­винен бути меншим від встановленої законодавством суми. До мо­менту реєстрації кожен з учасників товариства зобов’язаний внести не менше 50% визначеного в установчих документах вкладу. При виході учасника з товариства йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі.

В акціонерному товаристві загальна вартість випущених акцій становить статутний капітал. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче від номінальної. Збіль­шення статутного капіталу здійснюється шляхом випуску нових акцій існуючої номінальної вартості або збільшення номінальної вартості акцій. Джерела збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства: додаткові внески (вклади), реінвестиція дивідендів (виплата дивідендів акціями). Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення кількості акцій існуючої номінальної вар­тості. Зміни статутного капіталу повинні бути зареєстровані орга­ном, що зареєстрував статут акціонерного товариства.

Облік статутного капіталу починають з дня реєстрації підприємства в державному реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності. На суму об’явленого статутного капіталу роблять за­пис по дебету рахунку 46 «Неоплачений капітал» і по кредиту ра­хунку 40 «Статутний капітал». По мірі надходження внесків до 456 статутного капіталу дебетують рахунки відповідних активів (ра­хунки 10, 20, 22, 26, 28, ЗО, 31 та інші) і кредитують рахунок 46. Таким чином, реальна вартість статутного капіталу виражається як різниця між залишками по рахунках 40 і 46. Сальдо по рахун­ку 40 має відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксо­ваний в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу по кожному засновнику, учаснику, акціонеру тощо. От­же, якщо засновник один, наприклад, у державному підпри­ємстві, то облік по рахунку 40 ведеться загальною сумою, а якщо засновників декілька, то по кожному з них відображають відпо­відну суму статутного капіталу, використовуючи для цього спеціальний журнал, книгу або таблицю в комп’ютері.

загрузка...