Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік вибуття основних засобів

Кожне підприємство прагне раціональніше використовувати наявні основні засоби. Якщо основні засоби йому мало потрібні, неефективно використовуються, то це призводить до замороження коштів, зниження фондовіддачі. Зайве устаткування, транспортні засоби, приклади, інструменти, робоча та продуктивна худоба, які не використовуються на підприємстві, можуть бути продані. Підприємство має право списувати з балансу морально застаріле, зношене і непридатне для подальшого використання устаткування, транспортні засоби, інвентар та інструмент, якщо відновлення цього майна неможливо, економічно невигідно або воно не може бути реалізовано.

Для визначення об’єктів, які підлягають списанню, та оформлення необхідної  документації на списання основних засобів за наказом керівника підприємства або власника  створюють комісії. Вони здійснюють безпосередній огляд об’єкта, встановлюють причини списання, визначають можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об’єкта, який списують, складають акти  на списання основних засобів і подають їх (відповідно) на розгляд правлінню, загальним зборам, керівнику чи власнику підприємства. При цьому комісія використовує відповідні документи: технічні паспорти, відомості бонітування тварин, акти аварії машин та інші. Списання будівель і споруд комісія оформляє актом.

При списанні тракторів, автомобілів, комбайнів, сільськогосподарських  та інших машин комісія перевіряє технічний стан основних деталей, вузлів та конструктивних елементів, встановлює фактичний термін  експлуатації  і виробіток машин, причини дострокового зносу базових деталей та інше. На списання машин, обладнання і транспортних засобів оформляють акт.

Тварин основного стада вибраковують при втраті їх продуктивності, внаслідок невиліковності хвороб, старості тощо, використовуючи матеріали ветеринарної служби. Оформляють вибракування тварин з основного стада актом. Якщо тварин забивають, то на звороті акта вказують вихід продукції  і можливе їх використання. Висновок про використання  продукції дає ветлікар.

Багаторічні насадження списують з балансу при повній втраті їх  виробничого значення  після закінчення  біологічного періоду плодоношення, а також внаслідок стихійного лиха або якщо подальша їх експлуатація економічно невигідна (зрідженість насаджень понад 70% від норми посадки рослин на гектарі, моральне старіння сортових насаджень тощо). При цьому складають акт, на звороті якого зазначають  витрати на ліквідацію насаджень і одержані від цього матеріальні цінності.

Якщо основні засоби списують внаслідок стихійного лиха, передчасного зношення, аварій, то до активів прикладають копії документів, де вказані причини списання  із зазначенням заходів, які прийняті щодо винуватця.

Після затвердження актів основні засоби розбирають і списують. Усі матеріальні цінності, одержані від ліквідації об’єктів, оприбутковують у господарстві за цінами можливого їх використання або реалізації. Розрахунок результатів від ліквідації об’єктів розміщують на зворотній стороні акта.

Оформлені та затверджені в установленому порядку акти на списання основних засобів передають у бухгалтерію підприємства, де на їх основі проводять списання об’єктів.

Об’єкти, що вибули, списують за первинною вартістю по кредиту рахунка 10 «Основні засоби» і по дебету рахунків 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» – на суму зносу об’єкта, який вибуває, і дебету рахунку 97 «Інші витрати» – на залишкову вартість об’єкта. Витрати, пов’язані з вибуттям основних засобів, показують за кредитом рахунку 74 «Інші доходи» (Табл.7.14).

Таблиця 7.14

Облік вибуття основних засобів

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

дебет

кредит

1 2 3 4
1. Реалізація основ­них засобів: 1.1. Списано залиш­кову вартість об’єкта 972 «Собівартість реалізованих необо­ротних активів» 10 «Основні за­соби» 4000
1.2. Списано нара­хований знос 13 «Знос (амор­тизація) необо­ротних активів» 10 «Основні за­соби» 1000
1.3. Нараховано за проданий об’єкт 37 «Розрахунки з різними дебіто­рами» 742 «Дохід від ре­алізації необорот­них активів» 6000
1.4. Нараховано ПДВ 742 «Дохід від ре­алізації необорот­них активів» 64 «Розрахунки за податками й

пла­тежами »

1000
1.5. Надійшла на по­точний рахунок оплата за проданий об’єкт 31 «Рахунки в бан­ках» 37 «Розрахунки з різними дебіто­рами» 6000
1.6. Списується на фінансові результати: а) залишкова вартість проданого об’єкта 79 «Фінансові результати» 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» 4000
б) виручка від ре­алізації об’єкта 742 «Дохід від ре­алізації необорот­них активів» 79 «Фінансові результати» 5000
2. Ліквідація основ­них засобів: 2.1. Списано залиш­кову вартість ліквідо­ваного об’єкта 976 «Списання необоротних ак­тивів» 10 «Основні за­соби» 200
2.2. Списано знос по ліквідованому об’єкту 13 «Знос (амор­тизація) необо­ротних активів» 10 «Основні за­соби» 1800
2.3. Проведено ви­трати по ліквідації основних засобів 976 «Списання необоротних ак­тивів» 65 «Розрахунки за страхуванням» , 66 «Розрахунки з оплати праці», 23 «Виробництво» 50
2.4. Оприбутковано матеріальні цінності від ліквідації основ­них засобів 20 «Виробничі за­паси» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» 60
3. Нестача основних засобів:
3.1. Списано залиш­кову вартість об’єкта 976 «Списання необоротних ак­тивів» 10 «Основні за­соби» 1000
3.2. Списано знос об’єкта 13 «Знос (амор­тизація) необо­ротних активів» 10 «Основні за­соби» 3000
3.3. Нараховано відшкодування завда­них збитків 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» 1200
3.4. Відображено ПДВ 746 «Інші доходи від звичайної діяль­ності» 64 «Розрахунки за податками й плате­жами» 200
3.5. Надійшло до каси відшкодування 30 «Каса» 375 «Розрахунки за відшкодуван­ням завданих збитків» 1200
загрузка...