Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік виділення підприємства

І На практиці досить часто відбувається реорганізація підпри­ємства шляхом виділення і створення нового підприємства без Ліквідації старого.

При виділенні з підприємства одного або кількох нових підприємств до кожного з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права і обов’язки реор­ганізованого підприємства.

Отже, виділення передбачає передачу активів, власного капіта­лу і зобов’язань підприємством, що реорганізується, до підприємства, яке створюється.

Майнові відносини при виділенні регулюються чинним законо­давством та статутами підприємств. Так, кожний учасник товари­ства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) має право не на те майно і гроші, що були внесені ним при формуванні статутного фонду, а на те багатство, що фактично є на конкретну дату. Тому при ви­ході учасника з ТОВ йому належить частка багатства товариства, яка пропорційна його сумі у статутному фонді, її потрібно вирахо­вувати виходячи з чистих активів, розмір яких визначається як різниця між загальною сумою активів і зобов’язаннями. По чис­тих активах визначають частку, що належить члену ТОВ, який Виходить з товариства.

Облік виділення розглянемо на умовному прикладі. До реор­ганізації валюта балансу ТОВ «Маяк» становила 1000 тис. грн. (табл. 9.3). У результаті реорганізації виділяється нове підприємство ТОВ «Зоря» без ліквідації реорганізованого підприємства. Нововиділеному підприємству передається пропорційна частка майна у статутному капіталі, яка стано­вить 25 відсотків.

Баланс ТОВ «Маяк» (до виділення)

Актив Пасив

стаття

код рядка

сума,

тис.

грн.

стаття

код рядка

сума,

гис. грн.

Основні

засоби:

Статутний

капітал

300 400
залишкова вартість 030 500 Нерозподілений прибуток 350 200

первинна вартість

031

800

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,

послуги

530

100

знос

032

300

Поточні зобов’язання за розрахунками

з оплати праці

580

300

Виробничі

запаси

100 200
Інша поточна дебіторська заборгованість

210

150

Грошові

кошти

в національній

валюті

230

150

Баланс 280 1000 Баланс 640 1000

Чисті активи, які підлягають розподілу, становлять 600 тис. н [1000 (валюта балансу) - 400 (зобов'язання) = 600 (чисті акти­ви)]- Які саме активи і зобов’язання потрібно передавати, вирішу­ють засновники при складанні роздільного акта. Головне – забез­печення збереження пропорцій при поділі і можливості подальшої діяльності.

Для відображення операцій з виділення доцільно використати субрахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», через який транзитом записують виділені активи (в дебет субрахунку 377) і зобов’язання (в кредит субрахунку 377), що показано в таблиці 9.4 по підприємству, яке реорганізується.

Відображення на рахунках операцій з виділення

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків
дебет кредит
Передано основні засоби за первинною вартістю 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами» 10 «Основні засоби»
Списано знос по пе­реданих основних за­собах 13 «Знос (аморти­зація) необоротних активів» 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами»
Передано вироб­ничі запаси 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами» 20 «Виробничі запаси»
Передано поточну дебіторську заборго­ваність 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами» 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами»
Передано гроші 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами» 311 «Поточні ра­хунки в націо­нальній валюті»
Передано частку а статутному капіталі 40 «Статутний капітал» 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами»
Передано частку в прибутках 441 «Прибуток не­розподілений » 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами»
Передано креди­торську заборго­ваність за товари, роботи, послуги 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами»
Передано забор­гованість з оплати праці 66 «Розрахунки з оплати праці» 377 «Розрахунки з іншими дебіто­рами»

Після цих записів валюта реорганізованого балансу зменшила­ся на виділену частку майна в розмірі 25% . Новостворене підприємство відображає одержані активи і пасиви у своєму балансі

Баланс ТОВ «Маяк» (після виділення)

Актив Пасив
стаття код рядка сума, тис. грн стаття код рядка сума, тис. грн
Основні засоби: Статутний капітал 300 300
залишкова вартість 030 400 Нерозподілений прибуток 350 150

первинна вартість

031

600

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,

послуги

530

60

знос

032

200

Поточні зобов’язання за розрахунками

з оплати праці

580

240

Виробничі запаси 100 150
Інша поточна дебіторська забор­гованість 210 120
Грошові кошти в національній валюті 230 80
Баланс 280 750 Баланс 640 750

Баланс ТОВ «Зоря» (створеного нового підприємства)

Актив Пасив
стаття код

рядка

сума,

тис. грн.

стаття код

рядка

сума,

тис. грн.

1 2 3 4 5 6
Основні засоби: Статутний

капітал

300 100
залишкова вартість 030 100 Нерозподілений прибуток 350         50

первинна вартість

031

200

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,

послуги

530

40

знос

032

100

Поточні зобов’язання за

розрахунками

з оплати праці

580

60

Виробничі запаси 100 50
Інша поточна дебі­торська заборгованість 210 ЗО
Грошові кошти в національній валюті 230 70
Баланс 280 250 Баланс 640 250

Інформація про власний капітал наводиться в пасиві балансу по розділу І «Власний капітал». Для обліку власного капіталу призна­чені рахунки класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’я­зань» . Між складом статей балансу та бухгалтерськими рахунками по обліку власного капіталу є пряма узгодженість.

Взаємозв’язок між рахунками та статтями пасиву балансу розділу І «Власний капітал»

Рахунки Статті балансу
Код назва назва код рядка
40 Статутний капітал Статутний капітал 300
41 Пайовий капітал Пайовий капітал 310
421 Емісійний дохід Додатковий вкладений капітал 320
422 Інший вкладений капітал
423 Дооцінка активів Інший додатковий капітал 330
424 Безоплатно одержані не­оборотні активи
425 Інший додатковий капітал
43 Резервний капітал Резервний капітал 340
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350
46 Неоплачений капітал Неоплачений капітал 360
45 Вилучений капітал Вилучений капітал 370

Питання для самоперевірки

1. Економічний зміст власного капіталу.

2. Як формується власний капітал?

3. Облік статутного капіталу.

4. Облік пайового капіталу.

5. Облік додаткового капіталу.

6. Облік резервного капіталу.

7. Облік нерозподіленого капіталу.

8. Облік вилученого капіталу.

9. Облік неоплаченого капіталу.

10. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

11. Облік цільового фінансування і цільових надходжень.

12. Облік процесу виділення підприємства.

загрузка...