Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік витрат майбутніх періодів

Принцип нарахування відповідності доходів і витрат передба­чає для визначення фінансового результату звітного періоду порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.

П(С)БО 16 «Витрати» зазначено, що витрати визнаються ви­тратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отри­мання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітно­му періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, передбачено використовувати активний раху­нок 39 «Витрати майбутніх періодів».

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39, відносять витра­ти, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агре­гатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання.

Наприклад, нараховану суму амортизації на риболовний катер під час його відстою можна відобразити як витрати майбутніх періодів – дебет рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», кредит рахунку 13 «Знос (амортизація) основних засобів». У той період, коли риболовний катер буде використовуватися, нараховану амортизацію списують на витрати – дебет рахунку 23 «Виробни­цтво», кредит рахунку 39.

Витрати на поліпшення природних сіножатей та створення культурних пасовищ (дискування, підсів трав, вартість насіння то­що) розглядаються як витрати майбутніх періодів і розподіляються протягом періоду, тривалість якого, як правило, чотири – дев’ять

років, що залежить від очікуваного порядку використання площ і затверджується наказом про облікову політику підприємства.

Кореспонденцію рахунків з обліку витрат майбутніх періодів наведено в таблиці 3.8.

Облік витрат майбутніх періодів

Зміст господарських операцій Кориспонденція рахунків
Дебет кредит
1 2 3
Нарахування зносу необоротних матеріальних активів, пов”язаних з підготовкою і освоєнням виробництва 39 “Витрати майбутніх періодів” 13 “Знос (амортизація) необоротних активів”
Списання виробничих запасів на витрати, пов”язані з підготовкою і освоєнням виробництва 39 “Витрати майбутніх періодів” 20 “Виробничі запаси”
Передплачено підзвітною особою підприємства газети, журнали, періодичні та довідкові видання 39 “Витрати майбутніх періодів” 372 “Розрахунки з підзвітними особами”
Прийнято від постачальників і підрядників виконані роботи, що відносяться до витрат майбутніх періодів 39 “Витрати майбутніх періодів” 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”
1 2 3
Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на роботах, що відносяться до витрат майбутніх періодів 39 “Витрати майбутніх періодів” 66 “Розрахунки з оплати праці”
Списання витрат майбутніх періодів на виробництво 23 “Виробництво” 39 “Витрати майбутніх періодів”
Списання витрат майбутніх періодів  на загальновиробничі витрати 91 “Загальновиробничі витрати” 39 “Витрати майбутніх періодів”
Списання витрат майбутніх періодів на адміністративні витрати 92 “Адміністративні витрати” 39 “Витрати майбутніх періодів”
Списання витрат майбутніх періодів на витрати на збут 93 “Витрати на збут” 39 “Витрати майбутніх періодів”

За дебетом рахунку 39 відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом – їх списання (розподіл) та вклю­чення до складу витрат звітного періоду.

Рахунок 39 може мати залишок лише по дебету. Сума залишку по рахунку 39 показує величину витрат майбутніх періодів, які не розподілено.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх ви­дами.

Розподіляти витрати майбутніх періодів можна двома способами:

1) рівномірним;

2) за кошторисними ставками (або коефіцієнтами).

Приклад. Витрати на поліпшення лугу площею 10 га склали 5000 грн. Строк окупності цих витрат становить 4 роки. Власник передбачає за 4 роки зібрати 1600 ц сіна. Фактично зібрано сіна:

1-й рік – 440 ц, 2-й рік – 420 ц, 3-й рік – 400 ц, 4-й рік – 340 ц.

Рівномірний спосіб залежить від терміну, протягом якого потрібно розподілити всю суму витрат.

За цим способом річна (місячна) сума витрат визначається діленням загальної суми витрат майбутніх періодів на кількість років (місяців), на які потрібно рівними частинами віднести цю суму.

Розрахунок рівномірного способу розподілу витрат майбутніх періодів здійснюється за формулою:

Загальна сума витрат

Річна (місячна) сума витрат = майбутніх періодів

Роки (місяці)

Згідно з нашим прикладом річна сума витрат – 1250 гон (5000 грн : 4 = 1250 грн).

Річну суму витрат можна розрахувати також шляхом визна­чення річної норми витрат.

Річна норма витрат – 25% (100% : 4 = 25%). Річна сума витрат – 1250 грн ((5000 х 25) : 100 = 1250). Спосіб розподілу витрат за кошторисними ставками залежить від виробітку продукції і передбачає визначення коефіцієнта, за яким потрібно відносити на періоди всю суму витрат. За цим спо­собом річна (місячна) сума витрат визначається як добуток фак­тичного річного (місячного) обсягу продукції (робіт, послуг) та ;

кошторисної ставки витрат. Вона обчислюється діленням загаль­ної суми витрат майбутніх періодів на плановий обсяг продукції (робіт, послуг).

Річна (місячна) сума витрат = Фактичний обсяг продукції (робіт, послуг) х Кошторисна ставка витрат.

Загальна сума витрат майбутніх періодів

Кошторисна ставка витрат = плановий обсяг продукції (робіт, послуг)’

Згідно з нашим прикладом кошторисна ставка витрат складає 1.125 грн на 1 ц сіна (5000 : 1600 = 3,125).

Порядок розрахунку суми витрат за кошторисними ставками шшедено в таблиці 3.9.

Розрахунок суми витрат за кошторисними ставками

Рік Фактично зібрано сіна, ц Кошторисна ставка витрат, грн. Річна сума витрат, грн.
1 440 3,125 1375
2 420 3,125 1313
3 400 3,125 1250
4 340 3,125 1062
Разом 1600 3,125 5000

Витрати, що належать до наступних звітних періодів, відобра-кцються в розділі III активу балансу «Витрати майбутніх періодів».

Витрати майбутніх періодів, що обліковуються на рахунку 39, не треба плутати з незавершеним виробництвом, що обліковуєть-і її па дебеті рахунку 23 «Виробництво».

До незавершеного виробництва належить продукція (вироби, ні готовки, деталі), що не пройшла всіх стадій (фаз, переділів) об­ік )бки, передбачених технологічним процесом, а також вироби не­ укомплектовані, що не пройшли випробувань і технічного приймання.

У податковому обліку витрати майбутніх періодів одразу вклю­чи ються до валових витрат і не розподіляються на періоди.

загрузка...