Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік власного капіталу та розрахунків з учасниками

1.Власний капітал та його складові

Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

До власного капіталу відносяться:

1) статутний капітал - це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства (тобто, зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для акціонерних товариств або сума оголошеного статутного капіталу для інших підприємств). Розмір статутного капіталу обов’язково фіксується в установчих документах.

1) неоплачений  капітал - сума, яка на дату реєстрації    підприємства заявлена, але
фактично   не   внесена   засновниками.   Невкладені   кошти   засновників   (учасників) зменшують реальний розмір статутного капіталу і в балансі відображаються зі знаком мінус;

2)пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених  у товаристві  для  здійснення  його фінансово-господарської діяльності.
Пайовий капітал складається з сум пайових внесків членів споживчого товариства, житлово-будівельних кооперативів, кредитних спілок та інших підприємств, а також паїв  членів  колективних   сільськогосподарських   підприємств  (КСП)  в   сільському  господарстві, одержаних в результаті розподілу на паї колективної власності;

3)додатковий капітал — складається із емісійного доходу, тобто доходу одержаного від   розміщення акцій  власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість;   іншого вкладеного капіталу; дооцінки активів; безоплатного одержання необоротних  активів; іншого додаткового капіталу;

4)вилучений капітал — вартість акцій власної емісії, які на даний момент не розміщені серед акціонерів. Вилучений капітал не впливає на суму власного капіталу, а лише   показує, що цей капітал належить підприємству, але не закріплений за конкретною  особою   (акціонером).   Вилучений   капітал   повинен   бути   або   перепроданий,   або  анульований;

5)резервний   капітал -  використовується  відповідно  до  напрямків,  передбачених  в  установчих  документах:   як   правило,   у  випадках   недостачі   прибутку  за  рахунок  резервного капіталу покриваються непередбачені

156

витрати,

6)погашаються борги перед   кредиторами при ліквідації товариства, виплачуються дивіденди за привілейованими   акціями тощо. В Законі України “Про господарські товариства” передбачено створення    в господарському товаристві резервного капіталу у розмірі, встановленому установчими
документами, але не менше 25% статутного капіталу. Розмір щорічних відрахувань до  резервного  капіталу передбачається  установчими документами,  але не може бути    меншим 5% суми чистого прибутку;

7)нерозподілені прибутки — це прибутки, одержані в результаті фінансово-господарської    діяльності підприємства, які зменшені на суму прибутків використаних у звітному році,   включаючи нарахування податку на прибуток. Нерозподілений прибуток є власністю   акціонерів і збільшує суму власного капіталу. Якщо фінансові результати діяльності   збиткові, то сума збитку зменшує суму власного капіталу.

2.Порядок формування статутного капіталу

Підприємства різних організаційно-правових форм мають особливості щодо їх створення, які, як правило, вливають на відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку щодо формування статутного капіталу.

Законом України “Про господарські товариства” встановлено мінімальний розмір статутного капіталу різних видів товариств. Для товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю ця сума еквівалентна 100 мінімальним заробітним платам. До моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) кожен з учасників повинен внести не менше 30% внеску, вказаного в установчих документах. Після того, як підприємство зареєстроване ТОВ може розпочинати здійснення господарської діяльності, але при цьому слід пам’ятати, що протягом року з дня реєстрації статутний капітал повинен бути сформований повністю.

Статутний капітал на державному підприємстві являє собою вартість державних засобів, виділених у постійне користування і розпорядження підприємству у вигляді основних засобів та оборотних коштів. Подальше збільшення статутного капіталу здійснюється за рахунок об’єктів капітального будівництва, дооцінки основних засобів, безкоштовно одержаних ТМЦ та інших засобів тощо. Статутний капітал зменшується на суму вартості безкоштовно переданих основних засобів по розпорядженню вищих органів, списування об’єктів з балансу, безкоштовно вилучених ТМЦ тощо.

Щодо акціонерних товариств (АТ), то реєстрація випуску акцій здійснюється в межах, встановлених зборами акціонерів. В Україні розмір статутного капіталу АТ не може бути меншим 1250 мінімальних заробітнім плат. Згідно законодавства, до дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести не менше 30% їх номінальної вартості, а якщо всі акції розподіляються між засновниками, то — 50%. Статутний капітал повинен бути оплачений акціонерами протягом року. Якщо у встановлений термін акції не оплачені, то підписка на акції анулюється або зменшується сума до фактично внесеної величини. Акції засвідчують право власності на активи підприємства.

157

Акціонери не можуть вимагати від АТ внесеного ними капіталу, за виключенням випадків реорганізації і ліквідації товариства. В період функціонування АТ вони мають можливість повернути споживчу вартість всього капіталу тільки шляхом продажу належних їм акцій.

Відповідно до Закону України “Про господарські товариства” збільшення статутного капіталу АТ здійснюється шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції, збільшення номінальної вартості акцій. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій, вилученням частини акцій у акціонерів з метою анулювання.

При приватизації державних підприємств статутний капітал створюється на основі оцінки вартості майна. Після реєстрації АТ комісія по приватизації проводить закриту підписку на акції.

В будь-якому випадку слід пам’ятати:

майно,  внесене     в  натуральній  формі  в  рахунок  вкладів  до  статутного  капіталу оприбутковується в оцінці, що визначена за домовленістю засновників;

–    збільшення або зменшення статутного капіталу здійснюється тільки у встановленому порядку і після внесення змін в засновницькі документи.

3.Синтетичний та аналітичний облік статутного капіталу

Синтетичний облік статутного капіталу здійснюється на рахунку 40 “Статутний капітал”. Рахунок 40 “Статутний капітал” призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунка 40 “Статутний капітал” відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом – його зменшення.

Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства, незалежно від фактичного розміру внесків.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

Суми заборгованості  власників за внесками до статутного капіталу підприємства обліковуються на рахунку 46 “Неоплачений капітал”.

За дебетом рахунка 46 відображається заборгованість засновників (учасників) за внесками до статутного капіталу, а за кредитом - погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік ведеться за видами неоплаченого капіталу та за кожним засновником підприємства.

Облік вилученого капіталу здійснюється на рахунках 45 “Вилучений капітал” у випадках викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу; анулювання тощо.

По дебету рахунка 45 відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, а по кредиту - вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

158

Рахунок 45 “Вилучений капітал” має такі субрахунки:

451″Вилучені акції”

452″Вилучені вклади й паї”

453″Інший вилучений капітал”

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв). При журнальній формі обліку дані по рахункам 40 “Статутний капітал”, 45 “Вилучений капітал”, 46 “Неоплачений капітал” відображають в журналі 7.

Господарські операції з обліку статутного, вилученого та неоплаченого капіталу

Зміст господарських операцій (фактів, подій) проводка
Дебет Кредит
1 Зареєстровано розмір статутного капіталу 46 40
2 Погашення заборгованості учасниками (засновниками) за внесками до статутного капіталу 10,12, 14,15, 20, 31, тощо 46
3 ії викуплені в акціонерів з метою їх анулювання: 451 30,31
На суму анульованих акцій по їх номінальній вартості 40 451
На суму, що перевищує номінальну вартість 421 451
На суму, яка нижча від номінальної вартості акцій 451 421

4.Облік розрахунків з учасниками

Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку (дивіденди тощо), призначений рахунок 67 “Розрахунки з учасниками”.

За кредитом рахунка 67 відображується збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом – її зменшення (погашення), у тому числі реінвестування доходів тощо.

Рахунок 67 “Розрахунки з учасниками” має такі субрахунки:

671″Розрахунки за нарахованими дивідендами”;

672″Розрахунки за іншими виплатами”.

На субрахунку 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами” облічують дивіденди, нараховані власникам простих та привілейованих акцій

159

(часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших, передбачених установчими документами, джерел. Дивіденди – це частина прибутку, що підлягає розподілу між учасниками (засновниками)

На субрахунку 672 “Розрахунки за іншими виплатами” підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв’язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства

Аналітичний облік розрахунків з учасниками та засновниками ведеться за кожним засновником та учасником та за видами виплат.

Типові операції з обліку розрахунків з учасниками

№ п/п Зміст господарських операцій (фактів, подій) проводка ппк-я
Дебет Кредит
1. Нараховано дивіденди акціонерам 443 671
2. Виплачені (перераховані) дивіденди 671 30.31
3. Зменшена номінальна вартість акцій за рішенням зборів 40 672

5.Облік додаткового капіталу

Рахунок 42 “Додатковий капітал” призначено для обліку та узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів, та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунка 42 “Додатковий капітал” відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом – його зменшення.

Рахунок 42 “Додатковий капітал” має такі субрахунки:

421“Емісійний доход”:

422“Інший вкладений капітал”;

423″Дооцінка активів”;

424“Безоплатно одержані необоротні активи”;

425“Інший додатковий капітал”.

На субрахунку 42) “Емісійний доход” відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первинно розміщених акцій.

На субрахунку 422 “інший вкладений капітал” обліковують інший вкладений засновниками підприємств капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 “Дооцінка активів” відображається сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів, яку здійснюють у випадках,

160

передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Залишок додаткового капіталу на субрахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності.

На субрахунку 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу зменшується на суму визначеного доходу протягом строку корисного використання безоплатно одержаних об’єктів необоротних активів і при вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 “Інший додатковий капітал” обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків.

При журнальній формі обліку дані по рахункам 42 “Додатковий капітал” відображують в журналі 7.

6.Облік резервного капіталу

Для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного згідно з діючим законодавством та засновницькими документами за рахунок нерозподіленого прибутку, використовується рахунок 43 “Резервний капітал”

По кредиту рахунка 43 відображається створення резервів, по дебету – їх використання. Сальдо цього рахунка відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

При журнальній формі обліку дані по рахункам 43 “‘Резервний капітал” відображають в журналі 7.

Наприклад:

  1. Збільшено розмір резервного капіталу за рахунок прибутку: Дт44 Кт43;
  2. Нараховано дивіденди за привілейованими акціями при недостатності на ці цілі прибутку:
    Дт43Кт671.
загрузка...