Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік ютової продукції та її реалізації

1.Поняття, класифікація та формування первісної вартості готової продукції

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам і стандартам.

В бухгалтерському обліку готова продукція повинна оцінюватись за первинною вартістю. Така вартість може бути визначена після збирання всіх витрат та калькулювання фактичної собівартості. Тому протягом звітного місяця в обліку можливе відображення готової продукції не за фактичною собівартістю, а за обліковими цінами з подальшим визначенням відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції за обліковими цінами.

Для визначення первісної вартості готової продукції використовують П(С)БО 16 “Витрати”. Порядок формування

2.Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції

Передача готової продукції з цехів виробництва на склад оформлюється накладними, в яких вказується: дата, шифр цеху і складу, найменування продукції, номенклатурний номер, одиниці виміру, кількість. Вони виписуються в двох примірниках, один з яких призначений для здавальника, а інший залишається на складі.

Відпуск продукції покупцю оформлюється видатковими накладними із

117

зазначенням номера накладної і дати оформлення, номера і дати договору з замовником, назви та реквізитів замовника, одиниць виміру, кількості, ціни, вартості. На підставі цієї накладної в бухгалтерії, як правило, виписують рахунок-фактуру. Одночасно виписують і платіжну вимогу-доручення.

При відпуску готової продукті покупцю безпосередньо із складу одержувач повинен пред’явити довіреність на право її отримання.

Первинні документи з руху готової продукції у встановлені терміни здаються комірником до бухгалтерії.

З.Порядок організації аналітичного обліку готової продукції

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції на складах та в бухгалтерії.

Складський облік готової продукції ведуть в кількісному виразі в картках складського обліку. Картки відкриваються на кожен номенклатурний номер готової продукції. Записи в картках здійснюють по кожному прибутковому і видатковому документу. Після кожного запису виводять залишок. При сальдовому методі обліку готової продукції для звірки складського і бухгалтерського обліку на перше число кожного місяця комірник складає відомість залишку готової продукції на складі.

Аналітичний облік руху готової продукції в бухгалтерії ведуть на підставі первинних документів в спеціальних накопичувальних відомостях. Оскільки фактична собівартість готової продукції може бути визначена тільки після зібрання всіх витрат та калькулювання, то В протягом місяця обліковують за обліковими цінами. В кінці місяця знаходять рівень (відсоток) відхилення фактичної собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами (для розподілення суми відхилення між реалізованою продукцією та залишком готової продукції на складах). Рівень (відсоток) відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції за обліковими цінами визначається діленням суми відхилень на початок місяця з сумою відхилень з продукції, що надійшла на склад за звітний місяць, на суму вартості залишку готової продукції за обліковими цінами на початок місяця та вартості оприбуткованої за звітний місяць з виробництва готової продукції за обліковими цінами. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від вартості готової продукції за обліковими цінами, що повинна бути віднесена до вартості відпущеної готової продукції, визначається як добуток рівня (відсотку) відхилень і вартості відпущеної зі складу ютової продукції за обліковими цінами.

118

4.Бухгалтерське відображення операцій, пов’язаних з рухом готової продукції

Для синтетичного обліку готової продукції в бухгалтерії призначений рахунок 26 “Готова продукція”. Рахунок 26 “Готова продукція” активний, балансовий. По дебету рахунку 26 “Готова продукція” відображають надходження готової продукції за фактичною виробничою собівартістю, по кредиту – вибуття (списання) готової продукції. Сума відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від її вартості за обліковими цінами, що відноситься до реалізованої продукції, відображається за кредитом рахунка 26 “Готова продукція” і дебетом рахунків, на яких відображено вибуття готової продукції. Від’ємна сума відхилень фіксується методом “червоного сторно”, додатня — звичайним записом.

Приклад кореспонденції рахунків за операціями з руху готової продукції:

1. При оприбуткуванні на склад з виробництва готової продукції складають запис:

Д-т 26 “Готова продукція” К-т 23 “Виробництво”

2.   Виявлені лишки готової продукції при інвентаризації:

Д-т 26 “Готова продукція” К-т 719 “Інші доходи від операційної діяльності”

3.   Списана собівартість реалізованої готової продукції:

Д-т 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” К-т26 “Готова продукція”

4.   Використана готова продукція для адміністративних потреб:

Д-т 92 “Адміністративні витрати’

К-т 26 “Готова продукція” 5.Списана вартість готової продукції, використаної для досліджень:

Д-т 941 “Витрати на дослідження і розробки” К-т 26 “Готова продукція” 6.Списані витрати, пов’язані з уцінкою готової продукції:

Д-т 946 “Втрати від знецінення запасів”

К-т 26 ”Готова продукція” 7.Списана за результатами інвентаризації нестача готової продукції:

Д-т 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей” К-т 26 “Готова продукція”

119

5.Облік реалізації продукції та розрахунків з покупцями

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) за П(С)БО 16 “Витрати” складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. Собівартість реалізованої готової продукції відображається за дебетом субрахунка 901 ‘Собівартість реалізованої готової продукції”:

–   списана виробнича собівартість реалізованої готової продукції:
Д-т 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

К-т26 “Готова продукція”

–   списана сума нерозподілених загальновиробничих витрат:
Д-т 901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

К-т 91 “Загальновиробничі витрати”

Для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції призначено рахунок 70 “Доходи від реалізації” (субрахунок 701 “Доход від реалізації готової продукції”). По кредиту субрахунку 701 “Доход від реалізації готової продукції” відображається збільшення (одержання) доходу, по дебету — належна сума непрямих податків та списання у порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”:

на суму виручки від реалізації продукції:

Д-т 36 “Розрахунки з покупцями і замовниками”

К-т 701   “Доход від реалізації готової продукції” на суму ПДВ:

Д-т 701   “Доход від реалізації готової продукції”

К-т 64 “Розрахунки за податками і платежами”

Інформація про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем, узагальнюється на рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”. Рахунок 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” активний, балансовий, призначений для обліку розрахунків.

По дебету рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори, обов’язкові платежі, що включені до вартості реалізації. По К-у 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків. Сальдо рахунку дебетове і відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).

До рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” відкриваються субрахунки:

361″Розрахунки з вітчизняними покупцями”

362″Розрахунки з іноземними покупцями”

120

Порядок та форми розрахунків між постачальником та покупцем визначаються, як правило, в господарських договорах. Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин по товарних операціях служать первинні документи по розрахункам з покупцями (накладні, рахунки-фактури, рахунки, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, виписки банку, векселі).

Побудова аналітичного обліку повинна забезпечити отримання даних про заборгованість, строк сплати по якій ще не настав, а також заборгованість несплачену в строк.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред’явленим до сплати рахунком.

На субрахунку 362, крім того, аналітичний облік ведеться в гривнах та валюті, обумовленій договором.

загрузка...