Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення – зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Забезпечення можуть створюватися для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на:

— виплату відпусток працівникам;

— додаткове пенсійне забезпечення;

— виконання гарантійних зобов’язань;

— реструктуризацію;

— виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів.

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок май­бутніх подій зобов’язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахункове визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства. Суми створених забезпечень визнаються витратами.

Забезпечення використовуються для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких вони були створені. Залишок забезпе­чення переглядається на кожну дату балансу та, у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). У разі відсутності ймовірності вибуття активів для погашення майбутніх зо­бов’язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню.

Рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів та включення їх до ви­трат поточного періоду, обліковується на рахунку 47 «Забезпечен­ня майбутніх витрат і платежів». Це пасивний рахунок, за креди­том якого відображається нарахування забезпечень, за дебетом  їх використання.

Рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» має чотири субрахунки:

471 «Забезпечення виплат відпусток»;

472 «Додаткове пенсійне забезпечення»;

473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань»;

474 «Забезпечення інших витрат і платежів».

На субрахунку 471 обліковують рух та залишки коштів на оплату чергових відпусток працівникам.

При створенні забезпечення виплат на відпустки роблять запис по дебету тих рахунків, на які віднесена оплата праці (рахунки 23 91, 92, 93, 94 та інші), і по кредиту рахунку 47. Фактично нарахо­вані працівникам відпускні суми списують на зменшення створе­ного забезпечення: дебет рахунку 47 і кредит рахунку 66 «Розра­хунки з оплати праці».

На субрахунку 472 обліковують забезпечення для реалізації пенсійної програми; на субрахунку 473 – зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ре­монтів, проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату; на субрахунку 474 – інших наступних витрат, що не відображаються на субрахунках 471, 472, 473.

Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування та використання.

загрузка...