Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Облік забезпечення зобов’язань

І.Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення, як економічна категорія, означає створення резервних і страхових фондів для гарантування погашення заборгованості кредиторам.

До забезпечень наступних витрат і платежів відносять:

>витрати на оплату майбутніх відпусток;

>додаткове пенсійне забезпечення;

>гарантійний ремонт реалізованої продукції (сервісне обслуговування);

>інші витрати.

Облік забезпечень ведеться на рахунку 47 «Забезпечення наступних витрат і платежів» у розрізі субрахунків:

471«Забезпечення виплат відпусток»

472«Додаткове пенсійне забезпечення»;

473«Забезпечення гарантійних зобов’язань»;

474«Забезпечення інших витрат і платежів».

На субрахунку 471 відображаються нарахування резерву на оплату відпусток. Такий резерв створюється щомісячно, виходячи з фактично нарахованого фонду оплати праці окремих груп персоналу підприємства і відсотка відрахувань, розрахованого за відповідною методикою.

На субрахунку 472 здійснюється облік додаткового пенсійного забезпечення. З метою кращого матеріального забезпечення пенсіонерів доцільно створювати резерв із додаткового страхування. Частина коштів може відраховуватися у резерв за рахунок підприємства, а частина – за рахунок працюючих.

На субрахунку 473 відображається операції з нарахування забезпечення гарантійних зобов’язань з ремонтів та сервісного обслуговування.

На субрахунку 474 відображаються операції зі створення інших забезпечень, не передбачених попередніми субрахунками.

Синтетичний облік ведуть в журналі 7, а аналітичний – у відомість 7.3 в якій наводяться забезпечення за окремими субрахунками, дані про сальдо на початок і кінець місяця, дебетовий і кредитовий обороти. Аналітичний облік ведеться за напрямками формування і використання коштів.

Кореспонденція рахунків

№ п/п Зміст господарських операцій (фактів, подій) Проводка
Дебет Кредит
1. Створено резерв на оплату відпусток 23,91,92, 93 тощо 471
2. Нараховані відпускні за рахунок створеного резерву та проведені нарахування на фонд оплати праці 471 66,65
3. Створено резерв на оплату додаткових пенсій 66,91,92 тощо 472
4. Нараховано додаткові пенсії за рахунок створеного резерву 472 66
5. Створено резерв для забезпечення гарантійних зобов’язань 93 473
6. Проведені витрати на гарантійний ремонт за рахунок створеного резерву 473 20, 66, 65 тощо

2.Облік цільового фінансування і цільових надходжень

На рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» ведеться облік узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» відображаються кошти цільового призначення для фінансування певних заходів, за дебетом – використані суми за певними напрямками, визначення їх доходом, а також повернення невикористаних сум. Синтетичний облік по рахунку 48 ведеться в журналі 7.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання провадиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

Відображення цільового фінансування при надходженні активів на підприємство:

Д-т Назва рахунку К-т Назва рахунку
10 «Основні засоби»
11 «Інші необоротні матеріальні активи»
12 «Нематеріальні активи»
15 «Капітальні інвестиції» 48 «Цільові надходження і цільове
20 «Виробничі запаси» фінансування»
зо «Каса»
31 «Рахунки в банках»
Тощо

162

Зменшення цільових надходжень і цільового фінансування відображаються записами:
Д-т Назва рахунку К-т Назва рахунку
48 «Цільові надходження і цільове фінансування» 10 «Основні засоби» – повернуто об’єкти власнику
30

31

«Каса», «Рахунки в банках» -повернуто внески
71 «Інший операційний доход» -відображено доход від цільового фінансування
74 «Інші доходи» – відображено доход від цільового фінансування
загрузка...