Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Оборотні, шахові, сальдові відомості та їх контрольне значення

Для перевірки повноти і правильності записів на рахунках і складання достовірної звітності, а також для загального ознайомлення із станом і змінами в активах, власному капіталі і зобов’язаннях дані поточного бухгалтерського обліку за відповідний період (як правило місяць) необхідно узагальнювати. Одним із способів такого узагальнення є складання оборотних, шахових і сальдових відомостей.

Оборотні відомості

Оборотні відомості – це спосіб узагальнення оборотів і залишків рахунків за звітний місяць.

Оборотні відомості складають як по синтетичним так і по аналітичним рахункам. В них по кожному рахунку показують початкове та кінцеве

30

сальдо, а також дебетовий і кредитовий оборот за відповідний період. В кінці оборотної відомості по кожній з граф визначають підсумки.

Оборотна відомість по синтетичним рахункам має наступний вигляд:

Оборотна відомість за синтетичними рахунками

Грн..

(грн.)
Рахунок Сальдо на Обороти за місяць Сальдо на
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7
10 “Основні засоби” 10000 - 20000 5000 25000 -
12 “Нематеріальні активи” 1800 - 300 800 1300 -
іт.д.
Всього 120000 120000 80800 80800 145000 145000

Оборотна відомість по рахункам синтетичного обліку має велике контрольне значення для перевірки правильності і повноти записів на рахунках. Вона грунтується на трьох парах рівних підсумків:

рівність підсумків дебетових і кредитових залишків на початок звітного періоду;

рівність підсумків дебетових і кредитових оборотів за звітний період; рівність підсумків дебетових і кредитових залишків на кінець звітного періоду.

Оборотну відомість по синтетичним рахункам використовують для складання балансу на звітну дату.

Отже, оборотні відомості за синтетичними рахунками – це спосіб узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку з метою перевірки повноти і правильності облікових записів і складання балансу, а також отримання узагальненої інформації про наявність і зміни активів, капіталу і зобов’язань, необхідної для управління діяльністю підприємства.

Оборотна відомість за аналітичними рахунками складають на підставі даних поточного аналітичного обліку за відповідний звітний період. їх складають по кожній групі аналітичних рахунків, що об’єднуються певним синтетичним рахунком. Ці відомості різні за будовою. Вони, на відміну від оборотних відомостей за синтетичними рахунками, не

31

мають трьох пар рівних підсумків так як складаються тільки по одному синтетичному рахунку. Наприклад:

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку 20 “Виробничі запаси”                 .

Назва аналітичного рахунку Од.

виміру

Ціна, грн. Сальдо на Обороти за сальдо
К-ть Сума Дебет Кредит К-ть Сума
К-ть Сума К-ть Сума
Разом

При правильному веденні обліку суми оборотів і залишків в оборотній відомості за аналітичними рахунками повинні дорівнювати оборотам і залишкам відповідного синтетичного рахунку, які містяться в оборотній відомості за синтетичними рахунками.

Отже,  оборотна відомість за аналітичними рахунками – це спосіб узагальнення оборотів  і  залишків  по  аналітичних  рахунках  (що  об’єднуються   відповідним   синтетичним рахунком) з метою перевірки правильності облікових записів і одержання інформації необхідної для оперативного керівництва.

Сальдова відомість

На підприємствах можуть складати сальдову відомість. Вона як правило відкривається на рік і містить дані тільки про залишки на рахунках на перше число кожного місяця.

32

Сальдова відомість  за _____________20__р.

Грн..

Рахунки Сальдо на 01.01.20_р. Сальдо на 01.02.20_ р. Сальдо на……………
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
1 2 3 4 5 6 7
Разом:

Шахова відомість

Оборотну відомість за синтетичними рахунками називають простою. В ній містяться залишки і обороти, але відсутня кореспонденція рахунків, що не дозволяє повністю розкрити економічний зміст оборотів.

Більш детальну економічну інформацію дає шахова оборотна відомість. В ній по кожному рахунку загальна сума дебетового і кредитового оборотів приводиться не тільки в цілому, але й деталізується з вказівкою кореспонденції рахунків.

За будовою шахова оборотна відомість нагадує шахову дошку. Всі рахунки в ній записуються двічі – по вертикалі та по горизонталі. Сума в клітинці шахової оборотної відомості показує, який рахунок дебетується, я який кредитується.

Шахова  оборотна  відомість_______________20___р.

Дт            Кт 10 11 ІТ.Д. І т.д. 63 ІТ.Д. ІТ.Д. ІТ.Д. 99 Разом по Дт
10
11
І т.д.
20 1 670
І т.д.
99
Разом по Кт

Наприклад, сума 1 670 вказує на вартість виробничих запасів, які надійшли протягом місяця від постачальників (Д-т20 К-тбЗ).

Отже, шахова відомість – це спосіб узагальнення оборотів за рахунками з вказівкою кореспонденції рахунків.

33

б. План рахунків, його значення і принципи побудови

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11,99р. №291, є переліком рахунків, які використовуються підприємствами і організаціями України (крім банків і бюджетних установ).

У ньому наведені номери й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Перша цифра номера рахунка вказує до якого класу належить рахунок, друга — це номер синтетичного рахунку, третя — номер субрахунку.

Нові синтетичні рахунки можуть вводитись до Плану рахунків тільки Міністерством фінансів України, додаткові субрахунки підприємства можуть за потреби вводити за власним бажанням. Аналітичні рахунки встановлюються підприємством самостійно.

План рахунків розділений на 10 класів:

1 Необоротні активи.

2. Запаси.

3.Кошти, розрахунки та інші активи.

4.Власний капітал та забезпечення зобов’язань. 5.Довгострокові зобов’язання.

6.Поточні зобов’язання.

7.Доходи і результати діяльності.

8.Витрати за елементами.

9. Витрати діяльності.

10.Позабалансові рахунки.

Рахунки 0-7 класів є обов’язковими  для всіх підприємств. Рахунки 9-го класу ведуться обов’язково всіма підприємствами, крім малих підприємств та організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності (при цьому рахунки 8-го класу за власним бажанням можуть вестись або не вестись). Малі підприємства та організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести облік витрат з використанням тільки рахунків 8-го класу (без використання 9-го класу рахунків) або в порядку, який діє для інших підприємств (9-й клас – обов’язковий, 8-й – ведеться за власним бажанням).

Рахунки 1-го,2-го та 3-го класів – в основному активні (крім 13 рахунка), рахунки 4-го, 5-го, 6-го класів — в основному пасивні (крім 45, 46 рахунків).

Рахунки 7-го класу — умовно пасивні. їх не можна назвати пасивними, так як ці рахунки ніколи не мають залишку, відповідно — ніколи не відображаються в балансі підприємства. Але оскільки збільшення доходів на рахунках 7-го класу показують по К-ту, а списання цих доходів по Д-ту, то їх можна назвати умовно-пасивними.

Рахунки 9-го класу — умовно активні. їх не можна назвати активними, так як ці рахунки ніколи не мають залишку, відповідно — ніколи не відображаються в балансі підприємства. Але оскільки збільшення витрат на рахунках 9-го класу

34

показують по Д-ту, а списання цих витрат – по К-ту. то їх можна назвати умовно-активними.

Рахунки 0-го класу – позабалансові. На них обліковуються, наприклад, цінності, що не належать підприємству, але знаходяться в нього на відповідальному зберіганні, орендовані основні засоби тощо. Облік на рахунках даного класу ведеться за простою системою, тобто без використання подвійного запису.

Призначення і порядок ведення плану рахунків встановлено Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291. В Інструкції наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

загрузка...