Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу

Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюється за кож­ною з них. Для оцінки фінансових інвестицій на дату балансу ви­користовують три методи:

а) за справедливою вартістю;

б) за амортизованою собівартістю;

в) за методом участі в капіталі.

Застосування конкретного методу оцінки залежить від того, в який об’єкт проведено інвестиції (табл. 11.1).

Таблиця 11.1

Застосування методів оцінки фінансових інвестицій на дату балансу

Об’єкти фінансового інвестування Методи оцінки
Фінансові інвестиції, що придбані та утримуються підприємством виключно для продажу (акції, облігації, цінні папери, внески до статутних капіталів підприємств, інших ніж акціонерні товариства, придбані з метою їх подальшого продажу протягом 12 місяців)

За справедливою вартістю

Фінансові інвестиції в асоційовані  і дочірні підприємства:

а) придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців з дати придбання

За справедливою вартістю

б) якщо асоційоване або дочірнє підприємство веде діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує 12 місяців За справедливою вартістю
в) в усіх інших випадках За методом участі в капіталі
Фінансові інвестиції в спільну діяльність зі створенням юридич­ної особи (спільне підприємство): а) спільне підприємство веде свою діяльність в умовах, які обме­жують його здатність передавати кошти учаснику спільного підприємства протягом періоду, вдо перевищує 12 місяців За справедливою вартістю
б) в усіх інших випадках За методом участі в капіталі
Фінансові інвестиції, що прид­бані та утримуються підприємством до їх погашення За амортизованою собівартістю
Фінансові інвестиції в спільну діяльність без створення юридич­ної особи Метод використовується залежно від виду інвестицій
загрузка...