Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Оцінка основних засобів

Основні засоби оцінюють за сумою витрат на виготовлення, спорудження або придбання об’єктів, включаючи витрати по їх доставці та встановленню.

Розрізняють такі терміни визначення вартості основних за­собів: первинна, ліквідаційна, переоцінена, залишкова.

Первинна вартість — історична (фактична) собівартість необо­ротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбан­ня (створення) необоротних активів. Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших ак­тивів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації (ре­алізації) необоротних активів після закінчення терміну їх корис­ного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).

Переоцінена вартість – вартість необоротних активів після їх переоцінки.

Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між первісною вартістю і сумою їх зносу. Залишкова вартість більш реально показує залишок засобів, а тому вона відобра­жається в балансі підприємства й входить у його валюту (підсу­мок). Залишкова вартість об’єктів постійно змінюється внаслідок їх зносу.

З метою оподаткування облік балансової (залишкової) вартості основних фондів групи 1 ведеться по кожній окремій будівлі, спо­руді або їх структурному компоненту та загалом по групі 1. Облік балансової вартості основних фондів груп 2, 3 і 4 ведеться за су­купною балансовою вартістю відповідної групи основних фондів незалежно від часу введення їх в експлуатацію. Окремий облік ба­лансової вартості індивідуальної матеріальної цінності груп 2, З і 4 з метою оподаткування не ведеться.

Первинна вартість об’єкта основних засобів складається з та­ких витрат:

— суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих по­датків);

— реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об’єкт основних засобів;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створен­ням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

— витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

— витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

— інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основ­них засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не вклю­чаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створе­них) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.

Первинна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості на дату отримання.

Первинною вартістю основних засобів, що внесені до статутно­го капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Первинна вартість об’єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо, дорівнює її собівартості, яка визначається згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та 16 «Витрати».

Первинна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, дорівнює залишковій вартості переда­ного об’єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переда­ного об’єкта перевищує його справедливу вартість, то первинною вартістю об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на по­дібний об’єкт, є справедлива вартість переданого об’єкта з вклю­ченням різниці до витрат звітного періоду.

Первинна вартість об’єкта основних засобів, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об’єкта основних засобів, збіль­шеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.

Первинна вартість основних засобів збільшується на суму ви­трат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, мо­дифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, очікува­них від використання об’єкта. Первинна вартість основних за­собів зменшується у зв’язку з частковою ліквідацією об’єкта основних засобів.

При формуванні основного стада продуктивної і робочої худоби за рахунок власного молодняка оцінку проводять по фактичній собівартості вирощування тварин. Куплених тварин на стороні оцінюють по фактичній сумі покупки, включаючи витрати, пов’язані з цією покупкою.

загрузка...