Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Оцінка та облік фінансових інвестицій за амор¬тизованою собівартістю

Придбані акції, облігації, інші цінні папери, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій, яка визна­чається з урахуванням суми накопиченої амортизації дисконту (премії). Дисконт виникає тоді, коли інвестор сплачує за облігацію менше від її номіналу. А якщо навпаки, тобто облігація куплена дорожче від номіналу, то на різницю виникає премія. Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових .інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашен­ня за методом ефективної ставки відсотка.

Вона визначається за формулою:

РСВ+(-) РСД (РСП)

ЕСВ =

(РВО – НВО):2

де: ЕСВ – ефективна ставка відсотка;

РСВ – річна сума відсотка (номінал, помножений на відсоткову ставку і поділений на 100);

РСД — річна сума дисконту, яка визначається діленням загаль­ної суми дисконту на кількість років позики;

РСП — річна сума премії, яка визначається діленням загальної суми премії на кількість років позики;

РВО — ринкова вартість облігації;

НВО – номінальна вартість облігації.

Наводимо приклади розрахунків амортизації дисконту, премії та амортизації собівартості фінансових інвестицій.

Приклад 1. Підприємство 2 січня 2005 року придбало облігації Номінальною вартістю 50 000 грн за 46 200 грн, тобто дисконт становив 3800 грн. (50 000 – 46 200 = 3800). Фіксована ставка відсот­ка за облігацією встановлена 9% річних. Погашається облігація Через п’ять років. Відсотки виплачуються щорічно в кінці року.

За таких умов номінальна сума відсотків за рік становить 4500 грн           (50 000 • 9 : 100 = 4500).

Ефективна ставка відсотка дорівнює приблизно 11%:

50000 x 9:100+3800:5 (46200+50000):2

Розрахунок амортизації дисконту показано в таблиці 11.3.

Таблиця 8.3

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн. Сума відсотка за ефективною ставкою Сума амортизації дисконту Амортизована собівартість
грн. розрахунок грн. розрахунок грн. Розрахунок
02.01.2005 4500 46200
31.12.2005 4500 5082 46200 х х11:100 582 5082-4500 46782 46200+ +582
31.12.2006 4500 5146 46782 х х11:100 646 5146-4500 47428 46782+ +646
31.12.2007 4500 5217 47428 х х11:100 717 5217-4500 48145 47428+

+717

31.12.2008 4500 5296 48145 х       х 11:100 796 5296-4500 48941 48145+

+796

31.12.2009 4500 5559 1059 + 4500 1059 50000 –

– 48941

50000 48941+

+1052

Разом 22500 26300 х 3800 х х х

Приклад 2. Облігації номінальною вартістю 50 000 грн при­дбані 2 січня 2005 року за 52 000 грн, тобто премія становила 2000 грн (52 000 – 50 000 = 2000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9% річних. Погашається облігація через п’ять років. Відсотки виплачуються щорічно в кінці року.

За таких умов номінальна сума відсотків за рік становить 4500 грн.          (50 000 х 9 : 100 = 4500).

Ефективна ставка відсотка дорівнює приблизно 8%:

(4500 – 2000) :5

х 1008%

(52000 + 50000):2

Розрахунок амортизації премії показано в таблиці 11.4.

Придбані облігації та подібні їм цінні папери (казначейські зо­бов’язання, ощадні сертифікати) зараховуються за вартістю при­дбання на дебет рахунків 14 або 35.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Таблиця 8.4

Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн. Сума відсотка за ефективною ставкою Сума амортизації дисконту Амортизована собівартість
грн. Розрахунок грн. Розрахунок грн. Розрахунок
02.01.2005 4500 52000
31.12.2005 4500 4160 52000 х

х 8:100

340 4500 – 4160 51660 52000 – 340
31.12.2006 4500 4132 51660 х

х 8:100

368 4500 – 4132 51292 51660 – 368
31.12.2007 4500 4103 51292 х

х 8:100

397 4500 – 4103 50895 51292 – 397
31.12.2008 4500 4071 50895 х

х 8:100

429 4500 – 4071 50466 50895 – 429
31.12.2009 4500 4034 4500 – 466 466 50466 –

– 50000

50000 50466 – 466
Разом 22500 20500 х 2000 х х х

Якщо вартість придбання облігацій нижча від їх номінальної вартості, тобто покупка з дисконтом, при кожному нарахуванні належного по них доходу проводиться донарахування відповідної частини  різниці між номінальною вартістю і вартістю придбання з відображенням по дебету  рахунків 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» або 35 «Поточні фінансові інвестиції» і кредиту рахунку 79 «Фінансові результати»(Табл.. 11.5)

Таблиця 11.5

Облік інвестиції у облігації з дисконтом

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1 2 3 4
02.01.2005 р. Придбано за гроші облігації номінальною вартістю 50000 грн. за 46200 грн., тобто дисконт становить 3800 грн. (50000 – 46200 = 3800) 142 «Інші інвестиції», 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній ва­люті» 46200
31.12.2005 р. Нараховано відсоток до отримання 373 «Розрахун­ки за нарахова­ними доходами 732 «Відсотки одержані» 4500
Одержано відсотки 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній ва­люті» 373 «Розра­хунки за на­рахованими доходами» 4500
Списано суму амортизації дисконту 142 «Інші інвестиції», 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» 733 «Інші до­ходи від фінансових операцій» 582
Списано на фінансові результати одержані відсотки та амортизація дисконту 732 «Відсотки одержані», 733 «Інші дохо­ди від фінансо­вих операцій» 792 «Резуль­тат фінансо­вих операцій» 5082
31.12.2006р. Нараховано відсотки до отримання 373 «Розрахун­ки за нарахова­ними доходами 732 «Відсотки одержані» 4500
Одержано відсотки 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній ва­люті» 373 «Розра­хунки за на­рахованими доходами» 4500
Списано суму амортизації дисконту 142 «Інші інвестиції», 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» 733 «Інші до­ходи від фінансових операцій» 646
Списано на фінансові результати одержані відсотки та амортизацію дисконту 732 «Відсотки одержані», 733 «Інші дохо­ди від фінансо­вих операцій» 792 «Резуль­тат фінансо­вих операцій» 5146
31.12.2007 р. Нараховано відсотки до отримання 373 «Розрахун­ки за нарахова­ними доходами 732 «Відсотки одержані» 4500
Одержано відсотки 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній ва­люті» 373 «Розра­хунки за на­рахованими доходами» 4500
Списано суму аморти­зації дисконту 142 «Інші інвестиції», 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» 733 «Інші до­ходи від фінансових операцій» 717
Списано на фінансові результати одержані відсотки та амортизацію дисконту 732 «Відсотки одержані», 733 «Інші дохо­ди від фінансо­вих операцій» 792 «Резуль­тат фінансо­вих операцій» 5217
31.12.2008р. нарахова­но відсотки до отримання 373 «Розрахун­ки за нарахова­ними доходами» 732 «Відсотки одержані» 4500
Одержано відсотки 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній ва­люті» 373 «Розра­хунки за на­рахованими доходами» 4500
Списано суму аморти­зації дисконту 142 «Інші інвестиції», 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» 733 «Інші до­ходи від фінансових операцій» 796
Списано на фінансові результати одержані відсотки та амортизацію дисконту 732 «Відсотки одержані», 733 «Інші дохо­ди від фінансо­вих операцій» 792 «Резуль­тат фінансо­вих операцій» 5296
31.12.2009 р. Нарахова­но відсотки до отримання 373 «Розрахун­ки за нарахова­ними доходами» 732 «Відсотки одержані» 4500
Одержано відсотки 311 « Поточні рахунки в національній ва­люті» 373 «Розра­хунки за на­рахованими доходами» 4500
Списано суму аморти­зації дисконту 142 «Інші інвестиції», 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» 733 «Інші до­ходи від фінансових операцій» 1059
Списано на фінансові результати одержані відсотки та амортизацію дисконту 732 «Відсотки одержані», 733 «Інші дохо­ди від фінансових операцій» 792 «Резуль­тат фінансо­вих операцій» 5559
Надійшли гроші від по­гашення номінальної вар­тості облігації 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній ва­люті» 142 «Інші інвестиції», 143 «Інвес­тиції не­пов’язаним

сторонам»

50000

Таблиця 8.6

Облік інвестицій у облігації з премією

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн
дебет кредит
1 2 3 4
02.01.2005 р. придбано за гроші облі­гації номінальною вартістю 50 000 грн за 52 000 грн, тобто премія становить 2000 грн. (52 000 – 50 000 = =2000)

142 «Інші

Інвестиції», 143 «Інвестиції

непов’язаним

сторонам»

311 «Поточні

рахунки в на­ціональній

52000

31.12.2005 р. нара­ховано відсотки до отримання 373 «Розрахунки за нарахованими

доходами»

732 «Відсотки

одержані»

4500
31.12.2008 р. нарахова­но відсотки до отримання 373 «Розрахун­ки за нарахова­ними доходами» 732 «Відсотки одержані» 4500
Одержано відсотки 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній ва­люті» 373 «Розра­хунки за нара­хованими до­ходами» 4500
Списано суму аморти­зації премії 952 «Інші фінан­сові витрати» 142 «Інші інвестиції», 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» 429
Списано на фінансові результати:
амортизацію премії 792 «Результат фінансових опе­рацій» 952 «Інші фінансові витрати» 429
одержані відсотки 732 «Відсотки одержані» 792 «Результат фінансових операцій» 4500
31.12.2009 р. нарахова­но відсотки до отримання 373 «Розрахун­ки за нарахова­ними доходами» 732 «Відсотки одержані» 4500
Одержано відсотки 311 « Поточні рахунки в національній ва­люті» 373 «Розра­хунки за нара­хованими до­ходами» 4500
Списано суму аморти­зації премії 952 «Інші фінан­сові витрати» 142 «Інші інвестиції», 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» 466
Списано на фінансові результати:
амортизацію премії 792 «Результат фінансових опе­рацій» 952 «Інші фінансові витрати» 466
одержані відсотки 732 «Відсотки одержані» 792 «Результат фінансових операцій» 4500
Надійшли гроші від по­гашення номінальної вар­тості облігації 311 «Поточні ра­хунки в на­ціональній ва­люті» 142 «Інші інвестиції», 143 «Інвестиції непов’язаним сторонам» 50000

Донарахування (списання) різниці проводиться з таким розра­хунком, щоб на час погашення облігацій їх вартість на рахунках 14 і 35 дорівнювала номінальній вартості.

загрузка...