Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Оцінка та облік фінансових інвестицій за мето¬дом участі в капіталі

Материнське (холдингове) підприємство здійснює контроль дочірніх підприємств, які перебувають під контролем материнсь­кого підприємства.

Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та У спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату балансу відображаються за вартістю, що ви­значена за методом участі в капіталі. Тут є такі винятки: а) коли фінансові інвестиції придбані та утримуються виключно для прода­жу; б) якщо асоційоване, дочірнє чи спільне підприємство веде свою Діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти інвестору чи учаснику спільного підприємства протягом періоду, що перевищує 12 місяців. Такі фінансові інвестиції, відоб­ражаються на дату балансу за справедливою вартістю.

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визна­чається з урахуванням усіх змін у власному капіталі об’єкта інвестування, за виключенням тих, що є результатом операцій між інвестором і об’єктом інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (змен­шується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об’єкта інвестування за звітний період із включенням усієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі.

Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій змен­шується на суму визнаних дивідендів від об’єкта інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (змен­шується) на частку інвестора в сумі змін загальної величини влас­ного капіталу об’єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку)) із включенням (виключен­ням) цієї суми до іншого додаткового капіталу інвестора або до до­даткового вкладеного капіталу (якщо зміна величини власного капіталу об’єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток)), що призвело до виникнення (зменшен­ня) емісійного доходу об’єкта інвестування. Якщо сума зменшен­ня частки капіталу інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування (крім змін за рахунок чис­того збитку) більше іншого додаткового капіталу або додаткового власного капіталу інвестора (якщо зменшення величини власного капіталу об’єкта інвестування виникло внаслідок викупу акцій (часток), що призвело до зменшення емісійного доходу об’єкта інвестування), то на таку різницю зменшується (збільшується) не­розподілений прибуток (непокритий збиток).

Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відобра­жається в бухгалтерському обліку тільки на суму, що не призво­дить до від’ємного значення фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції, що внаслідок зменшення їх балансової вартості досяга­ють нульової вартості, відображаються в бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.

Облік та оцінку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі покажемо на прикладі.

Приклад. Підприємство «Сатурн» придбало частку (30%) у власному капіталі підприємства «Прогрес» за 30 тис. грн. «Са­турн» обліковує інвестиції в асоційоване підприємство «Прогрес» методом участі в капіталі. Його власний капітал характеризуєть­ся такими даними (табл. 11.7).

Таблиця 11.7

Власний капітал асоційованого підприємства «Прогрес», тис. грн.

Види капіталу На 01.01.2005 р. На 31.01.2005 р. Зміни у власно­му капіталі
Статутний капітал 100 100
Резервний капітал 270 270
Додатковий капітал 290 350 60
Нерозподілений прибуток 80 171 91
Разом 740 891 151

Зростання додаткового капіталу відбулося за рахунок дооцінки необоротних активів. Чистий прибуток асоційованого підпри­ємства становив 130 тис. грн, сума нарахованих дивідендів — 70 тис. грн. Вартість фінансової інвестиції «Сатурна» становити­ме 66 тис. грн (табл. 11.8).

Таблиця 11.8

Облік фінансової інвестиції за методом участі в капіталі

Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума, грн.
дебет кредит
1 2 3 4
Балансова вартість інвестиції на 01.01.2005р. 141 «Довгострокові фінансові інвестиції» X 30
Частка інвестора в чистому прибутку за 2005р. (130 x 30:  100 = = 39) 141 «Довгострокові фінансові інвестиції» 721 «Дохід від участі в капіталі» 39
Частка інвестора в диві­дендах  (70 х 30 : 100 = 21) 373 «Розрахун­ки за нарахова­ними доходами» 141 «Дов­гострокові фінансові інвестиції» 21
Частка інвестора в сумі збільшення додаткового капіталу (60 х 30 : 100 = 18) 141 «Довгостро­кові фінансові інвестиції» 423 «Дооцінка активів» 18
Балансова вартість інвестиції на 31.12.2005 р. (30 + 39 – 21 + 18 =

= 66)

141 «Довгостро­кові фінансові інвестиції»

х

66
загрузка...