Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Оцінка та облік фінансових інвестицій за справедливою вартістю

Оцінка фінансової інвестиції за справедливою вартістю поля­гає в тому, що вона дорівнює сумі, за якою може бути проведена реалізація інвестиції на активному ринку. Сума збільшення або  «зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату ба­лансу відображається у складі інших доходів або інших витрат відповідно (табл. 11.2).

Таблиця 11.2

Відображення збільшення або зменшення вартості фінансо­вих інвестицій на дату балансу

Вид інвестицій Дата придбання Собівартість інвестицій, тис. грн. Справедлива вартість інвестицій на 31.12.2006 р. Кореспонденція рахунків Сума, тис. грн.

Дебет

Кредит

Акції «Сатурн» 05.09.2006 30 35 35 746 5
Акції «Прогрес» 07.10.2006 70 60 975 35 10
Разом х 100 95 х Х х

Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції, що відображається у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

У П(С)БО 7 «Основні засоби» зазначено, що зменшення корис­ності – це втрата економічної вигоди в сумі перевищення залиш­кової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

Звичайно, дійсна сума доходів або витрат з’являється лише в результаті проведення процесу реалізації. Тому зміна вартості фінансових інвестицій, що показано в нашому прикладі (табл. 8.2) як збиток в сумі 5 тис. грн                      (5-10=-5) — величина досить умовна, і робити аналогічні записи на підприємстві не завжди логічно, тим більше, що обґрунтувати її важко.

Поточні фінансові інвестиції, що придбані та утримуються виключно для продажу, оцінюються на дату балансу за справед­ливою вартістю. До них відносяться куплені акції, облігації, інші цінні папери, а також внески до статутних капіталів підприємств (крім акціонерних товариств), які придбані та утримуються виключно з метою їх подальшого продажу протя­гом 12 місяців.

загрузка...