Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Оптимальні розміри сільськогосподарських підприємств.

Поєднання великого, середнього та дрібного виробництва

Для визначення оптимальних розмірів сільськогоспо­дарських підприємств та їх внутрішньогосподарських підроз­ділів можна використовувати методику, яка передбачає прове­дення робіт у декілька етапів.

На першому етапі встановлюють, яке місце кожне сільсько­господарське підприємство займає у внутрішньогосподарсько­му поділі праці; яку товарну продукцію і скільки вироблятиме та відповідно реалізовуватиме згідно договорів (контрактів); яке місце сільськогосподарського підприємства в системі внутрішньо обласного та внутрішньогосподарського розміщення тощо.

На другому етапі аналізують розміри господарств та їх підрозділів, які склались. Для цього використовують дані річ­них звітів підприємств області за природними та економіч­ними зонами з урахуванням їхньої спеціалізації. По кожному сільськогосподарському підприємству аналізують результати виробничо-фінансової діяльності за кілька років; визначають чи достатній розмір земельної площі господарства і який склад угідь для організації провідної галузі товарного тваринництва, чи оптимальні розміри тваринницьких ферм; вивчають шляхи усунення труднощів в організації управління підрозділами.

На третьому етапі встановлюють оптимальний розмір сільсь­когосподарського підприємства і його внутрішньогосподарських підрозділів па перспективу.

Переваги великого (у певних межах) виробництва є незапе­речними, проте зважаючи на біологічні особливості різних галузей, перевагу дрібногрупових форм організації праці, різноманітність засобів виробництва, розвиток особистих підсобних господарств та з інших причин ефективними можуть бути і невеликі госпо­дарства. Що і пояснюється необхідністю поєднання в сільському господарстві великого, середнього і дрібного виробництва.

загрузка...