Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Органи управління в галузі природокористування та їх функції

Управління охорони навколишнього природного середовища в Україні здійснюється через систему законодавчих і виконавчих органів. Вищим законодавчим органом є Верховна Рада України. Вона визначає державну політику в галузі охорони навколишнього природного середовища, затверджує державні екологічні програми, визначує правові основи регулювання відносин у галузі охорони навколишнього природного середовища, повноваження Рад народних депутатів щодо охорони навко­лишнього природного середовища і використання природних ресурсів. Верховна Рада України може зупиняти роботу підприємств і організацій у випадку порушення ними законодавства України в галузі охорони навколишнього природного середовища. Місцеві ради народних депутатів відповідають за стан охорони навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції. Вони дають згоду на розміщення на їх території нових підприємств та організацій, забезпечують реалізацію екологічних прав громадян України, регулюють використання природних ресурсів місцевого значення, затверджують міс­цеві екологічні програми, інформують місцеве населення про стан нав­колишнього природного середовища, в необхідних випадках проводять екологічну експертизу, організовують роботу з ліквідації екологічних наслідків аварії, залучаючи до цієї роботи підприємства, установи та організації.

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію екологічної політики Верховної Ради України, розробку екологічних програм, координує діяльність міністерств і відомств з питань охорони навколишнього природного середовища. Він також здійснює державне управління в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального використання при­родних ресурсів за допомогою спеціально уповноважених на те державних органів. Такими спеціально уповноваженими органами державного управ­ління є Міністерство екобезпеки України та інші державні структури (схема 2). Діяльність окремих державних органів частково пов’язана з природокористуванням (наприклад, Міністерство охорони здоров’я України). Водночас їх функції в галузі охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки є дуже важливими.

Мінлісгосп України реалізує політику Верховної Радії України щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального вико­ристання природних ресурсів на території лісового фонду України, складає державні програми з відтворення, охорони і раціонального використання лісових ресурсів, визначає ліміти використання лісових ресурсів. Держводгосп України формує і здійснює державну політику в галузі розвитку водного господарства та меліорації земель, вивчає потреби народного господарства і населення у водних ресурсах, визначає пріори­тетні напрями розвитку водного господарства та меліорації земель, здійснює заходи щодо раціонального використання водних ресурсів України, несе відповідальність за нераціональне використання води. Держводгосп України розробляє державні програми з раціонального використання водних ресурсів і меліорації земель, затверджує державні ліміти на забір та використання води з відкритих і підземних водних басейнів.

Держрибгоспром України бере участь у розробці генеральних схем комплексного використання та охорони водних ресурсів, вивчає кон’юктуру ринку і складає прогнози на споживання рибної продукції, розробляє державні прогнози розвитку рибного господарства та органі­зовує охорону рибних ресурсів України.

Держкомгеології України розробляє концепції і державні програми розвитку мінерально-ресурсної бази та проведення робіт, спрямованих на вивчення надр України. Він видає суб’єктам підприємницької діяльності спеціальні дозволи (ліцензії) на види діяльності, що пов’язані з пошуком родовищ корисних копалин. Разом з Держгіртехнаглядом України видає дозволи на експлуатацію родовищ корисних копалин (за винятком підземних вод), організовує ведення кадастру родовищ корисних копалин і державного балансу запасів, встановлює перелік корисних копалин державного та місцевого значення.

У складі Держкомгеології України рішенням Кабінету Міністрів України створена Державна комісія по запасах корисних копалин, головне завдання якої – встановлення кондицій корисних копалин на основі гли­бокого аналізу експертних висновків наукових установ, проектних організацій і окремих висококваліфікованих спеціалістів. Вона приймає рі­шення про зарахування запасів родовищ корисних копалин на державний баланс.

Держгідромет України забезпечує функціонування системи спостережень за станом навколишнього середовища, здійснює спостереження за транскордонним забрудненням атмосферного повітря і радіаційний моніторинг, забезпечує народне господарство та населення екологічною інформацією, складає прогноз погоди та стан водного й льодового режиму річок і водосховищ. Одним із надзвичайно важливих завдань цього відомства є координація робіт з розробки цільових програм спостереження за навколишнім природним середовищем.

Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем України) реалізує державну політику в галузі земельних відносин, координує проведення земельної реформи, сприяє розвитку всіх форм

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

МІНЕКОЛОГІЧНОІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Обласні управління екологічної безпеки

Держав­на

ветери­нарна служба

Держав­ні

обласні

інспекції

лісів

Державна

комісія

України

по запасах

корисних

копалин

епідеміо­логічні станції

Схема 2. Державні органи управління в галузі охорони

навколишнього природного середовища і раціонального

використання природних ресурсів

————–      управління діяльністю;

_________        координація діяльності.

власності на землю, організовує проведення робіт, спрямованих на роздержавлення і приватизацію земель, здійснює державний контроль за використанням та охороною земель, розробляє й здійснює державні і регіональні програми раціонального використання та охорони земель. Держкомзем України організовує моніторинг земель, ведення державного земельного кадастру, сприяє поліпшенню природних ландшафтів.

Державний комітет України по вугільній промисловості (Держвуглепром) розробляє і фінансує комплексні державні програми поліпшення екологічної обстановки у вугільних регіонах України, забезпечує раціональне використання надр та вторинних ресурсів вугільної промисловості, розробляє маловідходні технологічні процеси добування й транспортування вугілля.

Міністерство аграрної політики бере участь у відновленні екологічно забруднених земель, здійснює екологічний контроль за станом виробництва продукції. Одним із найважливіших завдань його діяльності є забезпечення виробництва в галузях сільського господарства екологічно чистої продукції, споживання якої не завдає шкоди здоров’ю споживачів.

Міністерство охорони здоров’я України здійснює державний контроль за станом повітряного і водного басейнів України, використанням тваринного світу, лікарських рослин та мінеральних джерел. Міністерство організовує вивчення впливу навколишнього природного середовища на здоров’я людини, розробляє заходи щодо зменшення і недопущення шкідливого впливу факторів навколишнього природного середовища на здоров’я людини. Разом з Міністерством охорони праці України та Радою Федерації незалежних профспілок України встановлює граничнодопустимі показники і характеристики шкідливих факторів для здоров’я людини. Міністерство охорони здоров’я України повинно брати активну участь у державній екологічній експертизі, попереджувати можливі негативні соціальні наслідки від екологічно небезпечної антропогенної діяльності. Необхідно мати на увазі, що система державних органів України, які здійснюють управління в галузі природокористування, як і інші органи управління економікою молодої держави, перебуває на стадії становлення. Вона збудована на базі республіканських відомств, що діяли в структурі органів колишнього СРСР. Відповідно органи управління в галузях природокористування успадкували в багатьох випадках недоліки старої союзної системи, їх діяльність погано координується, а функції в багатьох випадках дублюються. Відомчі амбіції окремих відомств часто зашкоджують загальній справі.

Україна до цього часу через амбіції чиновників Мінекобезпеки України не виробила чіткої концепції охорони навколишнього природного середовища і програми виходу з екологічної кризи. Кошти, що виділяються Кабінетом Міністрів на наукові дослідження в галузі економіки природокористування, використовуються недостатньо ефективно.

загрузка...