Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Організація економічного аналізу діяльності іпотечних банків

Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без підвищення ефективності управління банківською діяльністю. Важлива роль у реалізації цього завдання відводиться комплексному аналізу банківської діяльності. При його допомозі виробляється стратегія і тактика   розвитку   банку,   відпрацьовуються   плани   й   управлінські

рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів.

Крім цього успішний розвиток і надійність банківської системи України в економічних умовах, які склалися, залежить також від постановки в комерційних банках аналітичної роботи, яка дозволяє давати реальну і всебічну оцінку досягнутим результатам діяльності банків, виявляти їх сильні і слабкі сторони, виявляти конкретні шляхи вирішення виникаючих проблем. Таким чином, комплексний аналіз банківської діяльності є основою ефективного управління банком, базою прийняття управлінських рішень на всіх рівнях банківського менеджменту.

Комплексний аналіз фінансового стану банку включає:

  • оцінку фінансово-економічної ситуації в країні;
  • оцінку бізнес-плану банку;
  • аналіз власних і залучених засобів;
  • аналіз активів;
  • аналіз ліквідності і платоспроможності;
  • аналіз економічного стану позичальників;
  • аналіз дотримання економічних нормативів;
  • аналіз банківських ризиків;
  • аналіз доходів, видатків і прибутковості.

Для проведення комплексного аналізу банківської діяльності необхідно мати аналітичні матеріали, які дозволяють одержати достовірну, повну і всебічну інформацію про банк. До такої інформації перш за все відносять “Баланс банку” і “Звіт про прибутки і збитки”.

Баланс комерційного банку - це бухгалтерський баланс, в якому відображається стан власних, залучених і позичених коштів, їх розміщення в кредитні й інші активні операції. За даними балансу здійснюється контроль формування і розміщення грошових ресурсів, стану кредитних, розрахункових, касових та інших банківських операцій, включаючи операції з цінними паперами.

Баланси комерційних банків є головною складовою їх звітності. Аналіз балансів дозволяє контролювати ліквідність банків, здійснювати управління фінансовою стійкістю. Керівництво банку, використовуючи звіти інших банків, знайомиться зі станом їхніх справ при встановленні кореспондентських відношень, наданні міжбанківських кредитів тощо.

загрузка...