Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

Організація годівлі. Типи годівлі і структура раціонів у літній і зимовий період.

Серед заходів, спрямованих на підвищення молочної продуктивності, найважливіша  роль належить годівлі корів. Більшість вчених вважають, що молочна продуктивність на 55 – 60 % визначається рівнем та повноцінністю годівлі, частка впливу породи в селекційній роботі становить 25 – 30% , а спосіб утримання  та технологія – 15 – 20%.

● Повноцінною вважають годівлю, коли тварини в раціоні одержують всі поживні та біологічно активні речовини в їх оптимальному співвідношенні і згідно з потребами організму.

● Повноцінна, збалансована годівля корів має забезпечуватися при різному типі їх годівлі. Тип годівлі характеризується співвідношенням різних видів кормів  (грубих, соковитих, концентрованих тощо) у відсотках від загальної енергетичної поживності раціону.

Залежно від переважання в раціоні корів того чи іншого виду кормів розрізняють:

–         сінажний;

–         силосний;

–         силосно-коренеплодний;

–         силосно-сінажний;

–         силосно-жомовий та інші.

Найбільш біологічно повноцінними вважають раціони, які зимою включають помірну кількість силосу (20 кг на одну голову за день), необхідну кількість високоякісного сіна (4 – 6 кг), коренеплодів (10 -25 кг) та комбікормів – концентратів, що містять перетравного протеїну 140 – 150 г на 1 корм. од.

● Раціони з більшою питомою вагою соковитих і грубих кормів та помірною концентрованих сприяють підвищенню перетравності поживних речовин, забезпечують добрий фізіологічний стан і багаторічне використання корів

● Концентрований, особливо силосно – концентрований тип годівлі негативно впливає на здоров’я корів, порушує відтворні функції і спричинює вибракування корів внаслідок порушення обміну речовин.

Основни­ми соковитими кормами є силос, коренебульбоплоди, грубими — солома, сіно (лучне, злакове, бобове), сінаж.

З метою забезпечення продуктивності корів 3500 – 4000 кг моло­ка на стійловий період необхідно заготовити кормів: грубих — 14 ц, соковитих — 80 – 120, концентрованих — 12-14 ц.

Послідовність роздавання кормів може бути різною. Але найдо­цільніше згодовувати спочатку концентровані, потім коренеплоди й силос і в останню чергу грубі корми. Невелику кількість певного кор­му розділяють на одну-дві даванки.

Одержання високих надоїв залежить від організації годівлі в різні фізіологічні періоди. В окремі періоди забезпечення тварин поживними речовинами повинно бути вищим за існуючі норми, а в інші – нижчим.

● Годівля дійних корів. На фермах застосовують групову годівлю корів, а для високопродуктивних — індивідуальну.

Підвищення молочної продуктивності корів після отелення значною мірою визначається повноцінною їх годівлею протягом лактації. На початку лактації корови використовують енергії і поживних речовин із раціону на 10 – 20 % менше, ніж витрачають на утворення молока. Нестачу поживних речовин тварини поповнюють за рахунок резервів свого тіла, втрачаючи при цьому 40 – 90 кг живої маси. Низька забезпеченість корів енергією на початку лактації часто призводить до відносно раннього настання піку надоїв і швидкого спаду лактаційної кривої. Проте й поліпшувати годівлю тварин шляхом раннього включення молокогінних кормів у раціони не слід.   Підготовку корів до переходу на підвищений рівень годівлі починають з родильного відділення (табл.. 1)

1. Орієнтовна схема годівлі корів у родильному відділенні

Фізіологічний стан корови Корми,  кг
сіно сінаж силос коренеплоди комбікорми
За 9 – 10 днів до отелення

У день отелення

На 3- й день після отелення

4 – 7 днів після отелення

Із 8 – го дня після отелення

5 – 6

Досхочу

Досхочу

4 – 5

6 – 7

4 – 5

2 – 3

3 – 4

5 – 6

-

2 – 3

4 – 7

4 – 6

3 – 4

5 – 8

2 – 4

1 – 1,5

1,5 – 2

2 – 3

3 – 5

На повний раціон корів після отелення переводять із врахуванням стану їх організму й вим’я, але не раніше ніж через 15 днів.

▲ На перші 100 днів після отелення корови припадає 40 – 45 % молочної продуктивності, яку одержують за всю лактацію. В цей період здійснюється роздоювання корів та їх осіменіння. Від успішного їх проведення значною мірою залежить рівень подальшої молочної продуктивності тварин. Корів починають роздоювати зразу після переведення із родильного відділення в основне стадо шляхом застосування підвищеного рівня годівлі та ретельного балансування раціонів за деталізованими нормами. В раціон включають обємисті та концентровані корми.

* Відповідно до раціону корми видають на групу тварин і роздають залежно від продуктивності кожної. Даванки грубих і силосу за кількістю орієн­товно однакові, а концкормів та коренеплодів — згідно з рівнем на­доїв. В основному поширене триразове роздавання кормів протягом дня до або після доїння.

Норми годівлі дійним коровам визначають залежно від живої маси, продуктивності, віку й вгодованості. Після проведення конт­рольного доїння їх коригують відповідно до продуктивності тварин.

У виробничих умовах раціони для дійних корів складають за та­кими показниками: кормові одиниці, перетравний протеїн, кальцій, фосфор, каротин і кухонна сіль. Зараз із цієї метою застосовують деталізовані норми годівлі з урахуванням 24 контрольних показни­ків: кормові одиниці, обмінна енергія, суха речовина, сирий і пере­травний протеїн, сира клітковина, крохмаль, цукор, сирий жир, ку­хонна сіль, кальцій, фосфор, магній, калій, сірка, залізо, мідь, цинк, кобальт, марганець, йод, каротин, вітаміни Б та Е.

Дійним коровам у стійловий період згодовують сіно, солому, сі­наж, силос, жом, кормові буряки, моркву, концкорми; в пасовищ­ний — зелені й концентровані корми. Об’ємисті роздають із розрахунку на 100 кг живої маси 1,5 — 3 кг грубих, із яких сіна не менше ніж 50 % (мінімальна його даванка — 1 кг на 100 кг живої маси), 8 — 10 кг соковитих, у тому числі силосу 50 — до 10 кг — 100 г, 10 – 15 — 100 – 150, 15 – 20 — 150 – 200, 20 – 25 — 250 – 300 і 60 %.

Концентровані корми вводять у раціон із урахуванням добового надою: понад 25 кг — 300 – 350 г на 1 кг молока.

Раціон корови має бути збалансованим за загальною поживніс­тю, а вміст сухої речовини з розрахунку на 100 кг живої маси пови­нен становити 2,8 – 3,2, високопродуктивної — 3,5-3,8 кг. Для під­тримання життєдіяльності організму необхідно 1 к. од. із розрахун­ку на 100 кг живої маси та 0,5 к. од на продукування 1 кг молока.

У годівлі дійних корів дуже важливою є збалансованість раціону за перетравним протеїном. Його нестача спричинює збільшення ви­трат кормів на одиницю продукції, зниження продуктивності й вмі­сту жиру в молоці. Тварині з добовим надоєм 10 кг на 1 к. од. необ­хідно 95 г, а з надоєм 20 кг і більше — 105 – 110 г перетравного про­теїну. Нестачу в раціоні протеїну поповнюють за рахунок сіна бобо­вих та макухи олійних культур.

Літньому утриманню худоби та забезпеченню її повноцінними зеленими кормами завжди приділяли особливу увагу. В цей період року фактори зовнішнього середовища сприятливо впливають на тварин, у результаті чого їх організм набуває стійкості проти різних захворювань, попереджає авітаміноз, поліпшують відтворні функції у корів. Собівартість молочної продукції літом нижча, ніж у зимово-стійловий період.

Отже, використання високопродуктивних культурних пасовищ на молочних фермах є важливим технологічним засобом інтенсифікації молочного скотарства, який дає можливість підвищити молочну продуктивність, оздоровити корів і знизити собівартість молока.

● Основне завдання при організації збалансованої годівлі сухостійних корів полягає в забезпеченні нормального розвитку плода, створенні оптимального запасу протеїну, мінеральних речовин, мікроелементів і вітамінів, необхідних для організму тварини після отелення.

Тільних корів запускають за 45 – 60 днів до отелення. Під час запуску корів змінюють частоту, час і техніку доїння та годівлі. Коли ж це не допомагає, знижують рівень годівлі: спочатку з раціону виключають соковиті корми, потім концентрати, а іноді сіно замінюють соломою.

Годують тільних сухостійних корів 2 – 3 рази на добу і забезпечують вдосталь водою.

загрузка...