Пошук
загрузка...
Книги
Счетчик

ОРІЄНТОВНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Питання 1. Загальнообов’язкові, формально визначені правила поведінки, що встановлюються, забезпечуються та охороняються силою державного примусу – це:
1 Право;
2 Держава;
3 Норма;
4 Галузь права;
5 Інститут права.
Питання 2. Якому історичному типу держави притаманні наступні риси: соціальну основу складають раби і рабовласники; диктатура рабовласників:
1 Феодальний;
2 Рабовласницький;
3 Буржуазний;
4 Сучасний?
Питання 3. Даному історичному типу держави притаманні: демократія, верховенство права, соціальна підтримка громадян:
1 Рабовласницький;
2 Феодальний;
3 Соціалістичний;
4 Сучасний.
Питання 4. Представники якої теорії вважали, що держава походить від сім’ї:
1 Органічної;
2 Теологічної;
3 Договірної;
4 Психологічної;
5 Патріархальної?
Питання 5. Назвіть функції держави:
1 Внутрішні та зовнішні;
2 Охоронні і регулятивні;
3 Економічні та політичні;
4 Загальнодержавні та місцеві.

Питання 6. Відокремлена кордонами частина земної поверхні, на яку розповсюджується влада держави – це:
1 Територія;
2 Суверенітет;
3 Область;
4 Район.
Питання 7. За формою державного правління держави поділяються на:
1 Монархії та республіки;
2 Конфедерації і федерації;
3 Унітарні та федерації;
4 Тоталітарні та авторитарні.

Питання 8. До складних форм державного устрою належить:
1 Унітарна держава;
2 Конфедерація;
3 Монархія;
4 Республіка;
5 Тоталітарна держава.

Питання 9. Президентська, парламентська, змішана –  це:
1 Республіка;
2 Федерація;
3 Конфедерація;
4 Монархія.

Питання 10. За формою правління Україна є:
1 Монархією;
2 Республікою;
3 Унітарною;
4 Федеративною.
Питання 11. Знайдіть ознаку демократичного режиму:
1 Влада в руках однієї партії;
2 Верховенство закону;
3 Перевага державної власності.

Питання 12. Джерело права, яке поділяється на закони і підзаконні нормативно – правові акти – це:
1 Нормативно – правовий акт;
2 Правовий звичай;
3 Правовий прецедент;
4 Релігійні норми;
5 Міжнародно – правовий акт.

Питання 13. Ознакою інкорпорації є:
1 Вона є різновидом кодифікації;
2 Передбачає зміни у тексті;
3 Усуває дублювання законів;
4 Підбір законів по певній темі.

Питання 14. На основі якого нормативно – правового акта приймаються Закони України:
1 Указу Президента;
2 Постанови Верховної ради;
3 Постанови Кабінету міністрів;
4 Конституції України?

Питання 15. Система права складається з:
1 Галузей, інститутів, норм;
2 Норм , правовідносин;
3 Інститутів, джерел, функцій;
4 Законів, підзаконних нормативно – правових актів.
Питання 16: Назвіть структуру правової норми:
1 Кодифікація, інкорпорація, консолідація;
2 Гіпотеза, диспозиція, санкція;
3 Норма, інститут, галузь;
4 Закон, прецедент, звичай.

Питання 17. Правосуддя в Україні здійснюється:
1 Виключно судами;
2 Адвокатурою;
3 Прокуратурою;
4 Нотаріатом;

Питання 18. Який суд здійснює тлумачення конституції та перевірку відповідності законів України Конституції України.
1 Верховний Суд України;
2 Конституційний Суд України;
3 Вищий Господарський суд;
4 Вищий Кримінальний суд;
5 Обласний суд?

Питання 19. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни, які досягли:
1 18 років;
2 16 років;
3 17 років;
4 20 років.
Питання 20. Який термін повинна проживати особа на території України для здобуття українського громадянства:
1 7 років;
2 10 років;
3 5 років?
Питання 21. Коли була прийнята Конституція України:
1 24 серпня 1991 року;
2 19 липня 1990 року;
3 28 червня 1996 року?

Питання 22. Яке громадянство існує в Україні:
1 Єдине;
2 Подвійне;
3 Немає інституту громадянства;
4 Поняття громадянства у Конституції не передбачено.
Питання 23. На який строк  на правопорушників адміністративного права накладають стягнення –  позбавлення спеціального права :
1 1 рік;
2 2 роки;
3 3 роки?

Питання 24. Скільки років потрібно відпрацювати для отримання  наступного рангу державного службовця:
1 1 рік;
2 1 місяць;
3 2 роки;
4 3 роки?

Питання 25. Назвіть вид адміністративного покарання, при якому предмет вчинення правопорушення реалізовується, а виручена сума надходить  в дохід держави:
1 Конфіскація майна;
2 Оплатне вилучення ;
3 Продаж предмета.
Питання 26. Які нормативно – правові акти є джерелами адміністративного права:
1 Митний кодекс;
2 ЗУ «Про державну службу»;
3 Бюджетний кодекс;
4 Жодний з перелічених не являється таким?

Питання 27. Правоздатність – це:
1 Право створювати обов’язки і набувати права;
2 Право мати права і обов’язки;
3 Володіння, розпорядження, користування.
4 Зобов’язання.
Питання 28. Дієздатність – це:
1 Право створювати обов’язки і набувати права;
2 Право мати права і обов’язки;
3 Володіння, розпорядження, користування.
4 Зобов’язання.
Питання 29. При якому способі забезпечення зобов’язання наслідком його невиконання є повернення грошової суми в подвійному розмірі :
1 Заставі;
2 Завдатку;
3 Гарантії?
Питання 30. Особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами і тим ставить себе та свою сім’ю в скрутне матеріальне становище, страждає на психічний розлад здоров’я – це :
1 Обмежено дієздатна особа;
2 Недієздатна особа;
3 Неповнолітня особа.
50 Питання 31.  Опікун виконує свої обов’язки:
1 Безоплатно;
2 За певну винагороду;
3 За заробітну плату із держави.

Питання 32. Строк позовної давності починається:
1 З дня звернення до суду;
2 З моменту підписання договору;
3 Коли сторона дізналась про порушення свого права.
75

Питання 33. Який максимальний строк дії довіреності:
1 Діє стільки, скільки зазначено у ній;
2 2 роки;
3 1 рік;
4 5 років?
50

Питання 34. Хто має право посвідчувати заповіт:
1 Адвокат;
2 Прокурор;
3 Нотаріус;
4 Працівник міліції;
5 Органи опіки і піклування?

Питання 35. Хто із даних осіб має обов’язкову частку в спадщині:
1 Один із подружжя;
2 Непрацездатні батьки.
3 Діти;
4 Батьки?

Питання 36. В яких частках успадковується майно при спадкуванні за законом:
1 Рівних;
2 Залежить від матеріального стану;
3 Залежить від стану здоров’я спадкоємців?

Питання 37. Шлюбний вік чоловіка настає з:
1 18 років;
2 17 років;
3 20 років.

Питання 38. Майно, нажите подружжям у шлюбі, при його поділі, залишається:
1 У чоловіка;
2 У жінки;
3 У дітей;
4 Ділиться порівну між чоловіком і дружиною.

Питання 39. Чи мають такі ж права і обов’язки неповнолітні батьки, як і ті, що досягли шлюбного віку:
1 Мають;
2 Не мають;
3 Мають, після досягнення повноліття?

Питання 40. Працівник має право розірвати трудовий договір попередивши про це:
1 За 2 дні;
2 За 2 тижні;
3 За 2 місяці;
4 За 1 тиждень.

Питання 41. Індивідуальний трудовий спір – це:
1 Спір між працівником і власником;
2 Спір між колективом підприємства і власником;
3 Спір між профспілкою і власником;
4 Спір між працівником і профспілкою.

Питання 42. Надурочні роботи для працівника не повинні перевищувати:
1 100 годин в рік;
2 50 годин в рік;
3 120 годин на пів року;
4 120 годин в рік.

Питання 43. Протягом якого строку повинна бути оформлена трудова книжка на працівника:
1 Не пізніше як за 3 дні;
2 Не пізніше як за 5 днів;
3 Не пізніше як за 10 днів?

Питання 44. Назвіть вид відпустки за якою громадянин працює над підручником, монографією:
1 Творча;
2 Соціальна;
3 Без збереження заробітної плати;
4 Навчальна;
5 Щорічна.

Питання 45. При поділі щорічної відпустки, основна її частина повинна становити не менше:
1 10 днів;
2 15 днів;
3 14 днів.

Питання 46. Якщо працівник у нетверезому стані завдав шкоду підприємству, то яку матеріальну відповідальність він буде нести:
1 Повну;
2 Обмежену;
3 Часткову;
4 Неповну.
Питання 47. Фінансове право регулює відносини:
1 Майнові та особисті немайнові;
2 Управлінські;
3 Збору, поділу та перерозподілу фондів грошових коштів.

Питання 48. Що є загальнодержавним податком ( збором):
1 Ринковий збір;
2 Збір за використання місцевої символіки;
3 Готельний збір;
4 Акцизний збір?

Питання 49. В який строк затверджуються місцеві бюджети після затвердження Державного бюджету:
1 1 тиждень;
2 2 тижні;
3 1 місяць?

Питання 50. Назвіть основне джерело, що регулює бюджетні відносини:
1 ЗУ « Про Державний бюджет»;
2 Бюджетний кодекс;
3 ЗУ « Про систему оподаткування»;
4 ЗУ « Про страхування».

Питання 51. Знайдіть серед наданих варіантів вид основного  кримінального покарання:
1 Конфіскація майна;
2 Позбавлення військового спеціального звання, рангу, чину;
3 Громадські роботи.

Питання 52. Які граничні суми штрафу, як одного із видів кримінальних покарань, що застосовуються до злочинця:
1 Від 3 до 100 НМДГ ( неоподаткованих мінімумів доходів громадян );
2 Від 5 до 50 НМДГ;
3 Від 2 до 15 НМДГ;
4 Від 30 до 1000 НМДГ?

Питання 53.  Назвіть обставину, що обтяжує кримінальну відповідальність:
1 Вчинення злочину в стані афекту;
2 Вчинення злочину групою осіб;
3 Вчинення злочину неповнолітнім;
4 Вчинення злочину в стані сильного душевного хвилювання.

Питання 54.  Підставою розрізнення видів правопорушень, а також правопорушень у межах певного їх виду є:
1 Ознаки правопорушення;
2 Склад правопорушення;
3 Наслідки правопорушення;
4 Способи правопорушення.

Питання 55. Хто здійснює парламентський контроль за дотриманням прав та свобод людини і громадянина:
1 Голова Верховної Ради України;
2 Народні депутати України;
3 Уповноважений Верховної Ради з прав людини;
4 Український центр з прав людини;
загрузка...